Referat Finansowy

 1. Referat Finansowy mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, pokoje: 227, 228; tel. +48 32 267 70 41 do 44 wew. 102, 217, 163, 196 - księgowość, wew. 218, 199 - kasa (pokój 22, parter).
 2. Kierownik - Beata Wiśniewska, pokój nr 212, II piętro, e-mail: beata.wisniewska@um.bedzin.pl
  tel. +48 32 267 70 41 do 44 wew. 110, +48 32 267 91 10

 3. Do zakresu rzeczowego Referatu w szczególności należy:

  1. Obsługa finansowo-księgowa Urzędu.
  2. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie;
  1) dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
  2) niepodatkowych dochodów budżetowych,
  3) wydatków,
  4) zadań zleconych,
  5) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  6) lokat i sum depozytowych.
  3. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie dochodów podatkowych i niepodatkowych, wydatków, zadań zleconych.
  4. Sporządzanie sprawozdania finansowego Urzędu składającego się z bilansu, rachunku   zysków i strat oraz zestawienia zmian funduszu jednostki.
  5. Prowadzenie ewidencji księgowej majątku Urzędu i gminy.
  6. Dokonywanie umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
  7. Sporządzanie informacji o stanie mienia oraz sprawozdań w zakresie środków trwałych.
  8. Rozliczanie inwentaryzacji oraz ujmowanie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych.
  9. Prowadzenie ewidencji księgowej inwestycji realizowanych przez Urząd.
  10. Dokonywanie wszelkich płatności bezgotówkowych.
  11. Naliczanie oraz sporządzanie list wypłat wynagrodzeń pracowników, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, diet, umów zleceń, umów o dzieło itp.
  12. Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników.
  13. Obliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od dokonanych wypłat sporządzanie deklaracji podatkowych.
  14. Obliczanie i odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.
  15. Sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych oraz do podatników imiennych informacji o uzyskanych dochodach (PIT).
  16. Sporządzanie sprawozdań o wynagrodzeniach.
  17. Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach oraz druków Rp-7.
  18. Rozliczanie delegacji.
  19. Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 na podstawie rejestrów sprzedaży i zakupu składanych przez komórki organizacyjne Urzędu i oprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego.
  20. Zaopatrywanie Straży Miejskiej w bloczki mandatowe, ewidencja nałożonych mandatów, księgowanie wpłat.
  21. Prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej materiałów w magazynie.
  22. Prowadzenie kasy Urzędu – przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych, zadań zleconych, wadium, dokonywanie wypłat gotówkowych.
  23. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Referatu.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Finansowy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:14.04.2011 10:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:02.03.2015 16:19