Uchwała nr XLVIII/658/2002
Rady Miejskiej w Będzinie
z dnia 26 czerwca 2002 roku

w sprawie przyjęcia raportu na temat efektów oddziaływania gminy Będzin na jakość edukacji w placówkach oświatowych

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 8 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala

§1

Przyjąć raport na temat efektów oddziaływania gminy na jakość edukacji w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Będzin w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1, będącym integralną częścią niniejszej uchwały.

§2

Zobowiązać Zarząd Miasta do przygotowania propozycji nowych rozwiązań organizacyjnych i programowych służących podnoszeniu jakości edukacji w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Będzin, jednocześnie wzbogacających Gminny Program Edukacyjny dla Miasta Będzina.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Będzina.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w uchwale nr XXXV/497/2001 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 kwietnia 2001 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę Będzin wynika z podjętych w dniu 16 maja 2002 roku oraz 25 lutego 2002 roku przez Radę Miejską w Będzinie uchwał o utworzeniu z dniem 1 września br. 4 zespołów szkół łączących szkoły podstawowe i gimnazja. W związku z powyższym zachodzi potrzeba określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów nowych jednostek organizacyjnych - zespołów szkół.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Raport na temat efektów oddziaływania gminy Będzin na jakość edukacji w placówkach oświatowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:08.12.2003 09:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Roman Goczoł
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:08.12.2003 09:32