Zgodnie z art. 111, ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j., Dz.U. z 2016 r., poz. 487, z późniejszymi zmianami) coroczną opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w oparciu o wartość sprzedaży obliczoną oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych,wnosi się na rachunek gminy w trzech równych ratach.

Termin płatności rat to: 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Przedsiębiorcy prowadzący punkty sprzedaży, w których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła kwoty:
A) 37 500 zł - dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa,
B) 37 500 zł - dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa),
C) 77 000 zł - dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%

wnosić będą opłatę w wysokości odpowiednio:
A) 525 zł,
B) 525 zł,
C) 2 100 zł.

W przypadku, gdy wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholu przekroczy podane wyżej kwoty, przedsiębiorcy wnosić będą opłatę stanowiącą po 1,4% wartości sprzedaży za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz na piwo i powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu oraz 2,7 % wartości sprzedaży za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%. Organ zezwalający jest uprawniony do kontroli składanych oświadczeń, a w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłaty dokonuje się w wartości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Jednocześnie informuję, iż niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie wpłaty w wyżej wskazanym terminie, będzie skutkowało wygaśnięciem zezwolenia, a o wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca będzie się mógł ubiegać nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, jeżeli w terminie dodatkowych 30 dni nie złoży oświadczania wraz z odpowiednią opłatą dodatkową oraz nie dokonana wpłaty I raty opłaty powiększonej również o opłatę dodatkową. W przypadku niezłożenia oświadczenia w wyżej wskazanym terminie zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do złożenia oświadczenia nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art 111 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W przypadku niedokonania opłaty w terminie zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w art. 18, ust. 12, pkt 5, lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - brutto
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:08.12.2003 10:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:24.11.2020 12:32