UCHWAŁA NR VIII/76/2011

RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA

z dnia 28 marca 2011 r.


w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz 1591 – z póżn.zm.), art.1 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2010 r. Nr 229, poz.1498), art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz 150 z późn.zm) art.221 ust 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),


Rada Miejska Będzina

uchwala:


I.Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej.

§1.

1.Z budżetu Miasta Będzina mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art.403 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta.

2.Dotacje celowe będą udzielone na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości wynikających z jego zanieczyszczenia dla mieszkańców Będzina.

3.Dotacja celowa może być udzielona:

a) osobom fizycznym (w przypadku dofinansowywania modernizacji ogrzewania oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)

b) wspólnotom mieszkaniowym (w przypadku dofinansowywania modernizacji ogrzewania).


§2.

1.Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała Rady Miejskiej.

2.Dotacja celowa może być udzielona dla podmiotów określonych w §1 ust.3 pkt. a i b w wysokości określonej w regulaminach dofinansowania poszczególnych celów,

stanowiących załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.


II.Tryb udzielania dotacji

§3.

1.Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w §1 ust.1 składają pisemne wnioski.

2.Podmiot ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.

3.Wnioski o przyznanie dotacji celowej, weryfikuje pod względem formalnym

i merytorycznym Urząd Miejski w Będzinie:

 • w przypadku modernizacji ogrzewania Wydział Kształtowania Środowiska;

 • w przypadku budowy oczyszczalni ścieków Wydział Gospodarki Komunalnej

  i Mieszkaniowej.

4.Realizacja wniosków prowadzona będzie do wyczerpania środków finansowych

przeznaczonych w budżecie miasta na ww. zadania w danym roku budżetowym.III.Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej i kontrola wykonania zleconego zadania.


§4.

Udzielanie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:

 1. szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana,

  i termin jego wykonania;

 2. wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

 3. termin wykorzystania dotacji celowej;

 4. tryb kontroli wykonywania zadania;

 5. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.


§5.

Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki).Miasto zastrzega sobie także prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji, jak również jej funkcjonowania w wyznaczonym okresie czasu.


§6.

Prezydent Miasta określa wzory: wniosków, umów i protokołów odbioru, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.


§7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Uzasadnienie


Przepisy ustawy z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadziły konieczność określenia przez rady gmin, w tym również Radę Miejską Będzina, zasad trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zachęcanie mieszkańców do modernizacji systemów grzewczych poprzez udzielanie dotacji celowej, pozwoli na osiągnięcie znacznych efektów ekologicznych w postaci ograniczenia tzw. niskiej emisji, a zatem poprawy stanu środowiska na terenie miasta Będzina.

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest formą zachęty dla mieszkańców do likwidacji starych, nieszczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe jak i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przy nowych budynkach mieszkalnych na obszarach, na których nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Ma ono na celu ochronę powierzchni ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Biniek
Data publikacji:14.06.2011 09:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:26.06.2012 13:22