SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 2674982; 7614760, 61, faks 032 2674982, 7614760, 7614761.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: ----------

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie dla 65 beneficjentów Projektu Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji w MOPS Będzin, wsparcia realizowanego jako: Zakres I - poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych wraz z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych. Zakres II - poradnictwo specjalistyczne (grupowe i indywidualne) w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego. Zakres III - zajęcia z zakresu pracy w środowisku rodzinnym..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia Zorganizowanie dla 65 beneficjentów Projektu Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji w MOPS Będzin, wsparcia realizowanego jako: Zakres I - poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych wraz z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych. Zakres II - poradnictwo specjalistyczne (grupowe i indywidualne) w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego. Zakres III - zajęcia z zakresu pracy w środowisku rodzinnym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Szczegółowy program poszczególnych zakresów: Zakres I - poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych wraz z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych. W ramach realizacji tego zakresu Wykonawca zobowiązuję się: 1. Przeprowadzić zajęcia zgodnie z poniższym programem: 1.1. Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych - 200 osobogodzin w grupach 10-12 osobowych, w tym: 1.1.1. Poprawienie zdolności interpersonalnych - 40 osobogodzin, zajęcia w grupach 10-12 osobowych czym są umiejętności interpersonalne. sztuka nawiązywania kontaktu budowanie klimatu rozmowy komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w kontakcie przebieg komunikacji jedno - i dwustronnej sterowanie rozmową przy pomocy pytań (pytania zamknięte, otwarte - kiedy jakich używać) mowa ciała - mimika i gesty w poprawnej komunikacji określanie własnych granic psychologicznych umiejętność bycia stanowczym- między byciem uległym a agresywnym umiejętność rozpoznawania emocji, rodzaje emocji, emocje konstruktywne i emocje destruktywne 1.1.2. Dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny - 40 osobogodzin, zajęcia w grupach 10-12 osobowych higiena snu, wypoczynku, pracy umysłowej wpajanie nawyków zachowania codziennej higieny osobistej ćwiczenia fizyczne, aktywne formy wypoczynku racjonalność żywienia kształtowanie umiejętności adekwatnego doboru odzieży i obuwia do czynności, zajęć, sytuacji, pory dnia wyrobienie umiejętności właściwego doboru skali barw do indywidualnej urody poznanie swoich mocnych stron oraz roli pierwszego wrażenia nabycie umiejętności znalezienia własnego stylu z wydobyciem atutów a ukryciem mankamentów. 1.1.3. Umiejętność racjonalnego gospodarowania budżetem domowym - 40 osobogodzin, zajęcia w grupach 10-12 osobowych zagadnienia ogólne o budżecie metody tworzenia budżetu i jego przystosowanie do skali gospodarstwa domowego forma zatrudnienia - jak wpływa to na wysokość zasobów finansowych w portfelu sposoby i możliwości oszczędzania nagłe wydatki zasady racjonalnego pożyczania tworzenie planu finansowego dlaczego warto kontrolować wydatki jak rozsądnie wydawać pieniądze 1.1.4. Zwiększenie kompetencji wychowawczych - 40 osobogodzin, zajęcia w grupach 10-12 osobowych zwiększenie umiejętności w pełnieniu właściwych ról w rodzinie jak radzić sobie z emocjami jak kochać i wymagać przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów skuteczne i efektywne porozumiewanie się w rodzinie budowanie prawidłowych więzi rodzinnych wybrane zagadnienia związane z wychowaniem dzieci, sytuacje wychowawcze. 1.1.5. Łagodzenie skutków wychowywania się w rodzinie dysfunkcyjnej - 40 osobogodzin, zajęcia w grupach 10-12 osobowych odmawianie, nie uleganie wpływom presji korzystanie z własnych praw , realizowanie własnych obowiązków podniesienie poczucia własnej wartości rozpoznawanie i kierowanie się w działaniu własnymi potrzebami i pragnieniami modyfikowanie postaw rodzicielskich 1.2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych - zajęcia w formie warsztatowej - 100 osobogodzin w grupach 10-12 osobowych, w tym: budowanie poczucia własnej wartości definicja stresu i jego rodzaje przyczyny i źródła stresu objawy stresu jak działa na nas stres radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami sztuka zarządzania czasem umiejętność radzenia sobie z problemami (identyfikacja i selekcja problemów, rozwiązywanie problemów) wyznaczanie celów w pracy zawodowej i w życiu określenie osobistej hierarchii wartości asertywność i wyrażanie siebie postawa asertywna i umiejętność obrony własnych praw asertywność w sytuacjach konfliktowych zajęcia z zakresu arteterapii 2. Przeprowadzić zajęcia w granicach administracyjnych powiatu będzińskiego, w specjalnie przygotowanych do tego celu salach. Zajęcia będą odbywać się w dni robocze, będą rozpoczynać się nie wcześniej niż o godzinie 9:00 a kończyć nie później niż o godzinie 16:00. Jedno spotkanie może trwać nie mniej niż 4 a nie więcej niż 7 godzin lekcyjnych (45 minut). 3. Zapewnić każdemu uczestnikowi poczęstunek w postaci: dobrej jakości kawy i herbaty (bez ograniczeń), mieszanych drobnych artykułów spożywczych (np. paluszki, krakersy, kruche ciasteczka, babeczki, rurki itp.), zimnych napojów (np. woda mineralna niegazowana i gazowana, soki) oraz dodatki takie jak: cukier, mleczko, cytryna. Wykonawca podczas zajęć trwających dłużej niż 4 godziny zapewni każdemu uczestnikowi poczęstunek składający się z gorącego posiłku o wadze 350 g (naprzemiennie danie jarskie, danie mięsne, danie półmięsne) Zakres II - poradnictwo specjalistyczne (grupowe i indywidualne w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego). W ramach realizacji tego zakresu Wykonawca zobowiązuję się: 1. Przeprowadzić zajęcia zgodnie z poniższym programem(harmonogramem): 1.1. Poradnictwo psychologiczne 1.1.1. Grupowe wsparcie psychologa - 2 spotkania po 3 godziny każde dla grup średnio 10-12 osobowych obejmujący następujących zakres tematyczny: zniwelowanie barier psychologicznych występujących u osób nieaktywnych zawodowo, wzmocnienie ich pewności siebie, motywacja do aktywnej obecności na rynku pracy. 1.1.2. Konsultacje indywidualne - po 3 godziny dla każdego uczestnika obejmujące następujący zakres tematyczny: diagnoza predyspozycji osobowościowych pomoc w przezwyciężaniu negatywnych schematów myślowych wskazanie możliwości dalszego rozwoju osobistego i społecznego identyfikacja mocnych i słabych stron 1.2. Poradnictwo prawne: 1.2.1. Grupowe poradnictwo prawne - 3 spotkania po 3 godziny każde dla grup średnio 10-12 osobowych obejmujące następujący zakres tematyczny: uzyskanie statusu osoby bezrobotnej - rejestracja w urzędzie pracy założenie własnej działalności gospodarczej krok po kroku pojęcie pracownika i pracodawcy prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy rodzaje umów o pracę- omówienie nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy wynagrodzenie za pracę 1.2.2. Indywidualne poradnictwo prawne - po 3 godziny dla każdego uczestnika świadczone przez specjalistów z zakresu z zakresu prawa pracy, cywilnego, karnego, administracyjnego. Będą również służyli pomocą przy sporządzaniu wniosków i odwołań od decyzji administracyjnych, pozwów i pism procesowych - w zależności od indywidualnych potrzeb beneficjentów. 2. Przeprowadzić zajęcia w granicach administracyjnych powiatu będzińskiego, w specjalnie przygotowanych do tego celu salach - odpowiednio dla zajęć grupowych i dla zajęć indywidualnych . Zajęcia będą odbywać się w dni robocze, będą rozpoczynać się nie wcześniej niż o godzinie 9:00 a kończyć nie później niż o godzinie 16:00. Zakres III - zajęcia z zakresu pracy w środowisku rodzinnym. W ramach realizacji tego zakresu Wykonawca zobowiązuję się: 1. Przeprowadzić zajęcia zgodnie z poniższym programem(harmonogramem): Metoda pracy w środowisku rodzinnym polegająca na doprowadzeniu do sytuacji, kiedy rodzina dysfunkcyjna borykająca się z wieloma problemami będzie miała możliwość samodzielnego ich rozwiązania. Metoda polega na spotkaniu się jak największej liczby członków rodziny i osób bliskich dla rodziny w celu próby rozwiązania problemu jaki się pojawił. Harmonogram- 4 spotkania po 3 godziny dla 36 rodzin. 1.1. Zgłoszenie rodziny. zakwalifikowanie rodziny znajdującej się w sytuacji problemowej zgłoszenie rodziny do metody pracy w środowisku rodzinnym wyznaczenie osoby prowadzącej rodzinę - koordynator 1.2. Przygotowanie rodziny do rozwiązania problemu. zorganizowanie spotkania przez rodzinę i ustalenie miejsca, godziny spotkania, listy uczestników, rodzaj i sposób przygotowania posiłku przygotowanie rodziny przez koordynatora do prezentacji problemu przygotowanie do spotkania ze specjalistami 1.3. Spotkanie rodziny. przedstawienie przez pracownika socjalnego w jakiej sytuacji znalazła się rodzina, prezentacja form pomocy jakie może rodzina uzyskać z systemu pomocy społecznej oraz specjalistów, którzy mogą pomóc rodzinie w rozwiązaniu problemu analiza uzyskanych informacji przez rodzinę i poszukiwanie optymalnych rozwiązań oraz sporządzenie planu pomocy 1.4. Zakończenie spotkania rodziny. przekazanie każdemu uczestnikowi planu pomocy, zobowiązanie wobec jego postanowień przez członków rodziny. Zobowiązanie pracownika socjalnego do dalszego monitorowania rodziny. 2. Przeprowadzić zajęcia w granicach administracyjnych powiatu będzińskiego, w specjalnie przygotowanych do tego celu salach - odpowiednio dla zajęć grupowych i dla zajęć indywidualnych. Zajęcia będą odbywać się w dni robocze, będą rozpoczynać się nie wcześniej niż o godzinie 9:00 a kończyć nie później niż o godzinie 16:00. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe 79111000-5 - usługi w zakresie doradztwa prawnego 85312320-8 - usługi doradztwa IV. Termin wykonania zamówienia, wymagania i warunki ogólne realizacji. 1. Realizacja przedmiotu zamówienia: rozpoczęcie najpóźniej w dniu 30 czerwca 2011r., zakończenie maksymalnie do 10 grudnia 2011 r. 1.1. Wykonawca winien zapewnić wszystkim uczestnikom szkoleń/doradztwa indywidualnego transport do miejsca prowadzonych szkoleń i z powrotem bądź pokryć koszt takiego dojazdu o ile uczestnik podpisze stosowne oświadczenie dotyczące samodzielnego przybycia na miejsce prowadzonych zajęć w siedzibie Wykonawcy. 1.2. Wykonawca podczas zajęć grupowych zapewni opiekę nad 34 dziećmi do 7 roku życia - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia z ofertą opisu sposobu organizacji opieki nad dziećmi 1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia w trakcie realizacji umowy liczby osób objętych szkoleniem/doradztwem. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną/objętych doradztwem liczbę osób. 1.4. Wykonawca zobowiązuje się: 1.4.1. wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu tego rodzaju usług; 1.4.2. ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi zajęciami oraz w drodze do miejsca zajęć i z powrotem wszystkich uczestników zajęć, przestrzegać obowiązujących przepisów BHP oraz ponieść wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją zajęć, warsztatów, treningów, doradztwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 1.4.3. wydać uczestnikom zajęć grupowych zaświadczenia/certyfikaty dotyczące uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o realizowaniu ich w ramach projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 1.4.4. zapewnić każdemu z uczestników zajęć grupowych nieodpłatnie materiały szkoleniowe adekwatne do treści zajęć. Materiały wykorzystywane podczas realizacji zajęć powinny być przekazywane uczestnikom na początku zajęć bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć. Zastrzega się, że wszystkie materiały winny być wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego; 1.5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji: 1.5.1. list obecności na zajęciach grupowych i indywidualnych zawierających tytuł zajęć, datę, imię, nazwisko i podpis uczestnika zajęć; 1.5.2. dzienników zajęć zawierających tytuł szkolenia, listę uczestników szkolenia, konspekt zajęć; 1.5.3. list potwierdzających odbiór przez uczestników materiałów szkoleniowych zawierających imię, nazwisko oraz podpis uczestnika szkolenia; 1.5.4. list potwierdzających odbiór poczęstunku/ ciepłego posiłku zawierających datę, imię, nazwisko oraz podpis uczestnika szkolenia; 1.5.5. niezwłocznego informowania Zamawiającego o absencji uczestników w zajęciach grupowych i indywidualnych lub rezygnacji z uczestnictwa w czasie jego trwania, a także innych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 1.5.6. przekazania Zamawiającemu list obecności, list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych, list potwierdzających odbiór poczęstunku/ciepłego posiłku oraz dzienników zajęć w terminie do 7 dni od daty zakończenia zajęć; 1.5.7. sporządzenia sprawozdania z realizacji usługi i przekazania go Zamawiającemu w terminie do 7 dni, od dnia zakończenia zajęć; 1.5.8. sporządzenia narzędzi do ewaluacji uczestników projektu podczas zajęć grupowych i zajęć indywidualnych w postaci badań ankietowych przeprowadzonych przed i po rozpoczęciu zajęć, oceniających poziom osiągniętych rezultatów. Analiza osiągniętych wyników ankietowych zostanie przekazana Zamawiającemu w postaci raportu do 7 dni od zakończenia zajęć; 1.5.9. archiwizacji dokumentacji związanej z przeprowadzonym przedmiotem zamówienia do roku 2020 oraz wskazać miejsce archiwizacji w/w dokumentacji. Wymóg ten związany jest z zapisami umowy ramowej dotyczącej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 1.5.10. przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu zajęć grupowych i indywidualnych wraz z programem zajęć w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 79.11.10.00-5, 85.31.23.20-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek uzna się za spełniony jeżeli Wykonawca wykażę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę (dla każdego zakresu przedmiotu zamówienia) w zakresie realizacji odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 25 000 PLN każda z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek uzna się za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dla każdego zakresu objętego przedmiotem zamówienia dysponowanie odpowiednio: Zakres I - co najmniej 2 wykładowcami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i minimum roczne doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych objętym przedmiotem zamówienia, w szczególności - legitymujących się przeprowadzeniem w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 20 dni szkoleniowych w wymiarze 5 godzin dziennie. Zakres II - co najmniej 4 wykładowcami/doradcami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i minimum roczne doświadczenie w zakresie prowadzenia doradztwa grupowego i indywidualnego w zakresie doradztwa psychologicznego i prawnego, w szczególności: - 2 wykładowcami/doradcami - legitymującymi się min. wykształceniem wyższym z zakresu psychologii - 2 wykładowcami/doradcami - legitymującymi się min. wykształceniem wyższym z zakresu prawa Zakres III - co najmniej 2 wykładowcami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i minimum roczne doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych objętym przedmiotem zamówienia, w szczególności - legitymujących się przeprowadzeniem w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 20 dni doradczych w wymiarze 5 godzin dziennie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bedzin.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie ul. 11 Listopada 1 42-500 Będzin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2011 godzina 11:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie ul. 11 Listopada 1 42-500 Będzin , sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu usługi dla 65 beneficjentów Projektu Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji w MOPS Będzin, wsparcia realizowanego jako: Zakres I - poradnictwo indywidualne i grupowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Paweł Zuwalski
Data publikacji:17.06.2011 15:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Chycka-Kowalczyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:12.09.2012 09:51