Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.  z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz.960 z późniejszymi zmianami).

Wymagane Dokumenty

 • Wypełniony i potwierdzony prawidłowo formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca" (dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).
 • Dokumenty do wglądu: 
  - paszport,
  -
  voucher lub zaproszenie (w zależności od kraju przybycia), ewentualnie wiza lub decyzja wojewody zezwalająca na pobyt czasowy,
  - akt własności lokalu (budynku), w którym ma nastąpić zameldowanie (wyciąg z księgi wieczystej lub akt zakupu nieruchomości), umowa najmu lokalu.

Opłaty

 • Nie pobiera się

Termin Załatwienia Sprawy

 • Od ręki.

Miejsce Załatwienia Sprawy

 • Referat Ewidencji Ludności - pokój nr 21 (parter)

Tryb Odwoławczy

 • Nie przysługuje.

Informacje Dodatkowe

 • W przypadku zameldowania cudzoziemca, osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu zgłoszenia pobytu odpowiednie potwierdzenie przebywania dokonane przez właściciela bądź przez zarządcę lub najemcę lokalu.
 • Jeżeli akt własności dotyczy tylko terenu lub nie zawiera adresu (ulica, numer) musi być przedstawiony inny dokument potwierdzający istnienie nieruchomości budowlanej (np. "opis nieruchomości gruntowej" lub "zawiadomienie o nadaniu numeru adresowego" ewentualnie "zawiadomienie - pozwolenie na użytkowanie obiektu").
 • Zameldowania w imieniu osoby obowiązanej do zameldowania może dokonać inna osoba, pod warunkiem przedstawienia nie budzących wątpliwości dokumentów i potwierdzeń.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:16.12.2003 10:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jadwiga Hepner
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:07.04.2011 11:48