Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.  z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz.960  z późniejszymi zmianami), ustawa  z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86 poz.960 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz.U. Nr 110 poz.1176) i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112 poz.1319 z późniejszymi zmianami).

Wymagane Dokumenty

 • Podanie (powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie z własnoręcznym podpisem).
 • Załączniki:
  - umowa najmu (decyzja przydziału lokalu),
  - lub dokument własności (współwłasności) - wyciąg z księgi wieczystej,
  - lub potwierdzenie prawa zarządu (administrowania) lokalem (budynkiem),

Opłaty

 • Za podanie ( wniosek ) - 5.00 zł
 • Za każdy załącznik  - 0,50 zł

UWAGA:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub opłaty skarbowej Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Spraw Obywatelskich (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów).
Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Termin Załatwienia Sprawy

 • Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

UWAGA:
Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych  w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Miejsce Załatwienia Sprawy

 • Wydział Spraw Obywatelskich - pokój nr 27 (parter).

Tryb Odwoławczy

 • Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
  Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu - parter (Biuro Obsługi Klienta).
 • Opłata za odwołanie - 5,00 zł, 
 • Za każdy załącznik  - 0,50 zł.

Informacje Dodatkowe

 • Stawiennictwo na wezwanie organu jest obowiązkowe. Zmiany terminu stawiennictwa należy uzgadniać telefonicznie z Wydziałem Spraw Obywatelskich.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:16.12.2003 11:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jadwiga Hepner
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:07.04.2011 11:50