Zarządzenie Nr 51/2011
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 6 lipca 2011 roku


w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli w Urzędzie Miejskim w Będzinie oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2011 rok.

Na podstawie: art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240)                                 

zarządzam:

§1

Zatwierdzić plan kontroli w Urzędzie Miejskim w Będzinie oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2011 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

§3

Traci moc Zarządzenie Nr 18/2011 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w Urzędzie Miejskim w Będzinie oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2011 rok.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Będzina
\-\ Łukasz Komoniewski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie planu kontroli w Urzędzie Miejskim w Będzinie oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:19.07.2011 15:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Justyna Majer
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:22.01.2013 09:15