SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 2674982; 7614760, 61, faks 032 2674982, 7614760, 7614761.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie dla 65 beneficjentów Projektu Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji w MOPS Będzin, wsparcia realizowanego jako: Zakres I - poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych wraz z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych. Zakres II - poradnictwo specjalistyczne (grupowe i indywidualne) w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego. Zakres III - zajęcia z zakresu pracy w środowisku rodzinnym..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres I - poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych wraz z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych. W ramach realizacji tego zakresu Wykonawca zobowiązuję się: 1. Przeprowadzić zajęcia zgodnie z poniższym programem: 1.1. Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych - 200 osobogodzin w grupach 10-12 osobowych, w tym: 1.1.1. Poprawienie zdolności interpersonalnych - 40 osobogodzin, zajęcia w grupach 10-12 osobowych czym są umiejętności interpersonalne. sztuka nawiązywania kontaktu budowanie klimatu rozmowy komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w kontakcie przebieg komunikacji jedno - i dwustronnej sterowanie rozmową przy pomocy pytań (pytania zamknięte, otwarte - kiedy jakich używać) mowa ciała - mimika i gesty w poprawnej komunikacji określanie własnych granic psychologicznych umiejętność bycia stanowczym- między byciem uległym a agresywnym umiejętność rozpoznawania emocji, rodzaje emocji, emocje konstruktywne i emocje destruktywne 1.1.2. Dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny - 40 osobogodzin, zajęcia w grupach 10-12 osobowych higiena snu, wypoczynku, pracy umysłowej wpajanie nawyków zachowania codziennej higieny osobistej ćwiczenia fizyczne, aktywne formy wypoczynku racjonalność żywienia kształtowanie umiejętności adekwatnego doboru odzieży i obuwia do czynności, zajęć, sytuacji, pory dnia wyrobienie umiejętności właściwego doboru skali barw do indywidualnej urody poznanie swoich mocnych stron oraz roli pierwszego wrażenia nabycie umiejętności znalezienia własnego stylu z wydobyciem atutów a ukryciem mankamentów. 1.1.3. Umiejętność racjonalnego gospodarowania budżetem domowym - 40 osobogodzin, zajęcia w grupach 10-12 osobowych zagadnienia ogólne o budżecie metody tworzenia budżetu i jego przystosowanie do skali gospodarstwa domowego forma zatrudnienia - jak wpływa to na wysokość zasobów finansowych w portfelu sposoby i możliwości oszczędzania nagłe wydatki zasady racjonalnego pożyczania tworzenie planu finansowego dlaczego warto kontrolować wydatki jak rozsądnie wydawać pieniądze 1.1.4. Zwiększenie kompetencji wychowawczych - 40 osobogodzin, zajęcia w grupach 10-12 osobowych zwiększenie umiejętności w pełnieniu właściwych ról w rodzinie jak radzić sobie z emocjami jak kochać i wymagać przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów skuteczne i efektywne porozumiewanie się w rodzinie budowanie prawidłowych więzi rodzinnych wybrane zagadnienia związane z wychowaniem dzieci, sytuacje wychowawcze. 1.1.5. Łagodzenie skutków wychowywania się w rodzinie dysfunkcyjnej - 40 osobogodzin, zajęcia w grupach 10-12 osobowych odmawianie, nie uleganie wpływom presji korzystanie z własnych praw , realizowanie własnych obowiązków podniesienie poczucia własnej wartości rozpoznawanie i kierowanie się w działaniu własnymi potrzebami i pragnieniami modyfikowanie postaw rodzicielskich 1.2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych - zajęcia w formie warsztatowej - 100 osobogodzin w grupach 10-12 osobowych, w tym: budowanie poczucia własnej wartości definicja stresu i jego rodzaje przyczyny i źródła stresu objawy stresu jak działa na nas stres radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami sztuka zarządzania czasem umiejętność radzenia sobie z problemami (identyfikacja i selekcja problemów, rozwiązywanie problemów) wyznaczanie celów w pracy zawodowej i w życiu określenie osobistej hierarchii wartości asertywność i wyrażanie siebie postawa asertywna i umiejętność obrony własnych praw asertywność w sytuacjach konfliktowych zajęcia z zakresu arteterapii 2. Przeprowadzić zajęcia w granicach administracyjnych powiatu będzińskiego, w specjalnie przygotowanych do tego celu salach. Zajęcia będą odbywać się w dni robocze, będą rozpoczynać się nie wcześniej niż o godzinie 9:00 a kończyć nie później niż o godzinie 16:00. Jedno spotkanie może trwać nie mniej niż 4 a nie więcej niż 7 godzin lekcyjnych (45 minut). 3. Zapewnić każdemu uczestnikowi poczęstunek w postaci: dobrej jakości kawy i herbaty (bez ograniczeń), mieszanych drobnych artykułów spożywczych (np. paluszki, krakersy, kruche ciasteczka, babeczki, rurki itp.), zimnych napojów (np. woda mineralna niegazowana i gazowana, soki) oraz dodatki takie jak: cukier, mleczko, cytryna. Wykonawca podczas zajęć trwających dłużej niż 4 godziny zapewni każdemu uczestnikowi poczęstunek składający się z gorącego posiłku o wadze 350 g (naprzemiennie danie jarskie, danie mięsne, danie półmięsne) Zakres II - poradnictwo specjalistyczne (grupowe i indywidualne w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego). W ramach realizacji tego zakresu Wykonawca zobowiązuję się: 1. Przeprowadzić zajęcia zgodnie z poniższym programem(harmonogramem): 1.1. Poradnictwo psychologiczne 1.1.1. Grupowe wsparcie psychologa - 2 spotkania po 3 godziny każde dla grup średnio 10-12 osobowych obejmujący następujących zakres tematyczny: zniwelowanie barier psychologicznych występujących u osób nieaktywnych zawodowo, wzmocnienie ich pewności siebie, motywacja do aktywnej obecności na rynku pracy. 1.1.2. Konsultacje indywidualne - po 3 godziny dla każdego uczestnika obejmujące następujący zakres tematyczny: diagnoza predyspozycji osobowościowych pomoc w przezwyciężaniu negatywnych schematów myślowych wskazanie możliwości dalszego rozwoju osobistego i społecznego identyfikacja mocnych i słabych stron 1.2. Poradnictwo prawne: 1.2.1. Grupowe poradnictwo prawne - 3 spotkania po 3 godziny każde dla grup średnio 10-12 osobowych obejmujące następujący zakres tematyczny: uzyskanie statusu osoby bezrobotnej - rejestracja w urzędzie pracy założenie własnej działalności gospodarczej krok po kroku pojęcie pracownika i pracodawcy prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy rodzaje umów o pracę- omówienie nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy wynagrodzenie za pracę 1.2.2. Indywidualne poradnictwo prawne - po 3 godziny dla każdego uczestnika świadczone przez specjalistów z zakresu z zakresu prawa pracy, cywilnego, karnego, administracyjnego. Będą również służyli pomocą przy sporządzaniu wniosków i odwołań od decyzji administracyjnych, pozwów i pism procesowych - w zależności od indywidualnych potrzeb beneficjentów. 2. Przeprowadzić zajęcia w granicach administracyjnych powiatu będzińskiego, w specjalnie przygotowanych do tego celu salach - odpowiednio dla zajęć grupowych i dla zajęć indywidualnych . Zajęcia będą odbywać się w dni robocze, będą rozpoczynać się nie wcześniej niż o godzinie 9:00 a kończyć nie później niż o godzinie 16:00. Zakres III - zajęcia z zakresu pracy w środowisku rodzinnym. W ramach realizacji tego zakresu Wykonawca zobowiązuję się: 1. Przeprowadzić zajęcia zgodnie z poniższym programem(harmonogramem): Metoda pracy w środowisku rodzinnym polegająca na doprowadzeniu do sytuacji, kiedy rodzina dysfunkcyjna borykająca się z wieloma problemami będzie miała możliwość samodzielnego ich rozwiązania. Metoda polega na spotkaniu się jak największej liczby członków rodziny i osób bliskich dla rodziny w celu próby rozwiązania problemu jaki się pojawił. Harmonogram- 4 spotkania po 3 godziny dla 36 rodzin. 1.1. Zgłoszenie rodziny. zakwalifikowanie rodziny znajdującej się w sytuacji problemowej zgłoszenie rodziny do metody pracy w środowisku rodzinnym wyznaczenie osoby prowadzącej rodzinę - koordynator 1.2. Przygotowanie rodziny do rozwiązania problemu. zorganizowanie spotkania przez rodzinę i ustalenie miejsca, godziny spotkania, listy uczestników, rodzaj i sposób przygotowania posiłku przygotowanie rodziny przez koordynatora do prezentacji problemu przygotowanie do spotkania ze specjalistami 1.3. Spotkanie rodziny. przedstawienie przez pracownika socjalnego w jakiej sytuacji znalazła się rodzina, prezentacja form pomocy jakie może rodzina uzyskać z systemu pomocy społecznej oraz specjalistów, którzy mogą pomóc rodzinie w rozwiązaniu problemu analiza uzyskanych informacji przez rodzinę i poszukiwanie optymalnych rozwiązań oraz sporządzenie planu pomocy 1.4. Zakończenie spotkania rodziny. przekazanie każdemu uczestnikowi planu pomocy, zobowiązanie wobec jego postanowień przez członków rodziny. Zobowiązanie pracownika socjalnego do dalszego monitorowania rodziny. 2. Przeprowadzić zajęcia w granicach administracyjnych powiatu będzińskiego, w specjalnie przygotowanych do tego celu salach - odpowiednio dla zajęć grupowych i dla zajęć indywidualnych. Zajęcia będą odbywać się w dni robocze, będą rozpoczynać się nie wcześniej niż o godzinie 9:00 a kończyć nie później niż o godzinie 16:00..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 79.11.10.00-5, 85.31.23.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przeprowadzenie dla 65 beneficjentów Projektu Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji w MOPS Będzin, poradnictwa indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych wraz z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jakub Michałowski Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Przełęcz 51, 60-115 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 121550,00

 • Oferta z najniższą ceną: 76245,00 / Oferta z najwyższą ceną: 363025,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Przeprowadzenie dla 65 beneficjentów Projektu Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji w MOPS Będzin, poradnictwa specjalistycznego (grupowego i indywidualnego) w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marcin Kotas Everest Consulting & Szkolenia, Narutowicza 70/3, 40-850 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 48360,00

 • Oferta z najniższą ceną: 48360,00 / Oferta z najwyższą ceną: 74158,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Przeprowadzeniu dla 36 rodzin, beneficjentów Projektu Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji w MOPS Będzin, wsparcia realizowanego jako zajęcia z zakresu pracy w środowisku rodzinnym.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Europartner Sp. zo.o., Wschodznia 6, 42-600 Jaworzno, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 95000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 34128,00

 • Oferta z najniższą ceną: 34128,00 / Oferta z najwyższą ceną: 108000,00

 • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Paweł Zuwalski
Data publikacji:02.08.2011 10:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Chycka-Kowalczyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:12.09.2012 09:51