Zarządzenie Nr 61/2011
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 4 sierpnia 2011 roku


w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu audytu wewnętrznego” w Urzędzie Miejskim w Będzinie.

Na podstawie: art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

zarządzam:

§1

Wprowadzić „Regulamin audytu wewnętrznego” w Urzędzie Miejskim w Będzinie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Będzina

/-/ Łukasz Komoniewski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wprowadzenie „Regulaminu audytu wewnętrznego” w Urzędzie Miejskim w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.08.2011 11:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Justyna Majer
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.08.2011 11:34

Rejestr zmian dokumentu