Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina

w sprawie:

 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Sienkiewicza nr 33 w Będzinie z wniosku Pana Grzegorza Ostapowicza
  Zarządzenie Nr 0151/1/2004
 • powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów i rokowań na najem lokali użytkowych, określenia formy przetargu oraz ustalenia wysokości wadium dla przetargów i rokowań oraz minimalnej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego dla pierwszego i drugiego przetargu
  Zarządzenie Nr 0151/2/2004
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Jasielskiej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/3/2004
 • sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Będzinie - Łagiszy przy ul. Produkcyjnej
  Zarządzenie Nr 0151/4/2004
 • podjęcia procedury sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Krakowskiej 43 powołania Komisji Negocjacyjnej która przeprowadzi rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/5/2004
 • powierzenia obowiązków koordynatora ds. współpracy z wyższymi uczelniami i placówkami naukowymi
  Zarządzenie Nr 0151/6/2004
 • zatwierdzenia Regulaminu dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni  ścieków w rejonach miasta Będzina, gdzie nie ma zbiorczej kanalizacji sanitarnej ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku
  Zarządzenie Nr 0151/7/2004
 • zatwierdzenia  Regulaminu  dofinansowywania mieszkańcom Będzina modernizacji ogrzewania mieszkań  ze środków  Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki   Wodnej w 2004 roku
  Zarządzenie Nr 0151/8/2004
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Staszica, oznaczonej numerem geod. 102/5 karta mapy 16 obręb Będzin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/9/2004
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Staszica, oznaczonej numerem geod. 102/3 karta mapy 16 obręb Będzin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/10/2004
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Staszica, oznaczonej numerem geod. 102/6 karta mapy 16 obręb Będzin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/11/2004
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Staszica ,oznaczonej numerem geod. 102/4 karta mapy 16 obręb Będzin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/12/2004
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Staszica, oznaczonej numerem geod. 102/2 karta mapy 16 obręb Będzin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/13/2004


 • układu wykonawczego budżetu  miasta Będzina na 2004 rok
  Zarządzenie Nr 0151/14/2004, załącznik
 • przyjęcia planu wyrębu drzew w pasie drogowym dróg gminnych, na terenie Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/15/2004
 • sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonej numerem geodezyjnym 45 karta mapy 28 obręb Będzin o pow. 153 m2 położonej w Będzinie przy ulicy Gwardii Ludowej na rzecz jej wieczystych użytkowników
  Zarządzenie Nr 0151/16/2004
 • oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonej w Będzinie róg Al.Kołłątaja i ul.Sączewskiego zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabytków oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/17/2004
 • obniżenia czynszu z tytułu najmu i dzierżawy obiektu handlowego Nr 18 zlokalizowanego na targowisku miejskim w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/18/2004
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę obiektu handlowego Nr 18 położonego na targowisku miejskim w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/19/2004
 • obniżenia czynszu z tytułu najmu i dzierżawy obiektu handlowego Nr 24 zlokalizowanego na targowisku miejskim w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/20/2004
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/21/2004


 • obniżenia stawki czynszowej na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Podsiadły nr 9 w Będzinie z wniosku Stanisławy Marzec i Zofii Marzec
  Zarządzenie Nr 0151/22/2004
 • obniżenia stawki czynszowej na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Kościuszki nr 2 w Będzinie z wniosku Anny Balińskiej
  Zarządzenie Nr 0151/23/2004
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Piłsudskiego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/24/2004
 • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2004 rok działki nr 3703/l km. 9 obręb Łagisza o powierzchni 700 m2 przy ul. Usługowej w formie rozłożenia należności na 4 raty kwartalne
  Zarządzenie Nr 0151/25/2004
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/520/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 grudnia 2003 roku  w  sprawie ustalenia harmonogramu realizacji   dochodów  i wydatków  budżetu miasta Będzina na I kwartał 2004 roku
  Zarządzenie Nr 0151/26/2004


 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/27/2004
 • zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego przy Placu Kazimierza Wielkiego nr 15/1 w Będzinie na lokal użytkowy i odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu z wniosku Medycznego Studium Terapii Zajęciowej
  Zarządzenie Nr 0151/28/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
  Zarządzenie Nr 0151/29/2004


 • ogłoszenia przetargu na najem lokali użytkowych, przeznaczonych na działalność handlową, znajdujących się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/30/2004


 • zmiany sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na lokale użytkowe
  Zarządzenie Nr 0151/31/2004
 • umorzenia zaległości czynszowych Wacławowi Walczak za najem lokalu mieszkalnego położonego przy [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)]
  Zarządzenie Nr 0151/32/2004
 • umorzenia zaległości czynszowych Tadeuszowi Żojdz za najem lokalu mieszkalnego położonego przy [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)]
  Zarządzenie Nr 0151/33/2004
 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, położonych w Będzinie - Łagiszy przy ulicy Usługowej i ul Produkcyjnej
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/34/2004
 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Będzinie przy ul.Podsiadły - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/35/2004
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ulicy Wolności oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/36/2004
 • : przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2004 rok działek nr nr 5749/21, 5749/23 i 5749/25 km. 18 o powierzchni 3325 m2- w formie rozłożenia należności na 4 raty kwartalne
  Zarządzenie Nr 0151/37/2004
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/38/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/39/2004


 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/40/2004
 • wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez gminę Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/41/2004


 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Potockiego nr 3 w Będzinie z wniosku Pana Jarosława Grzesika
  Zarządzenie Nr 0151/43/2004
 • obniżenia stawki czynszowej za najem powierzchni handlowej lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 14 w Będzinie z wniosku P.P.H.U. "CORTAG" Spółki jawnej
  Zarządzenie Nr 0151/44/2004
 • odstąpienia od procedury przetargowej i oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego przy ul. Sienkiewicza nr 31 w Będzinie z wniosku Pastora Kościoła Zielonoświątkowego w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/45/2004
 • sprzedaży w formie przetargu prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Będzinie przy ul.Żwirki i Wigury, przeznaczonych pod budowę garaży wraz z ułamkową częścią działki stanowiącej układ komunikacyjny do przedmiotowych działek  oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/46/2004, Załącznik Nr 1
 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geod. 6749/1 karta mapy 4 obręb Będzin położonej w Będzinie - Grodźcu przy ul.Barlickiego
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/47/2004
 • zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 0151/17/2004 z dnia 16 stycznia 2004r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonej w Będzinie róg Al. Kołłątaja i ul. Sączewskiego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/48/2004
 • sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Krakowskiej 43
  Zarządzenie Nr 0151/49/2004
 • nabycia do zasobu komunalnego przez Gminę Będzin od Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w Będzinie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 1483/1, 1484, 1488 i 1489 karta mapy 4 obręb Łagisza o łącznej powierzchni 3133 m2 wraz z własnością budynku
  Zarządzenie Nr 0151/50/2004
 • powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
  Zarządzenie Nr 0151/65/2004
 • powołania zespołu ds. ustalenia zasad, celu i przedmiotu umowy dotyczącej budynku dworca PKP Będzin Miasto
  Zarządzenie Nr 0151/66/2004
 • rozłożenia na raty spłaty wierzytelności z tytułu realizacji umowy nr ZP.34241-34/03 z dnia 11.12.03 dotyczącej utrzymania czystości w budynku Urzędu Miejskiego zawartej z przedsiębiorcą - Antoni Dąbrowski
  Zarządzenie Nr 0151/67/2004


 • umorzenia zaległości czynszowych Pana Władysława Milewskiego za najem lokalu mieszkalnego położonego przy [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)]
  Zarządzenie Nr 0151/68/2004
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Kościuszki nr 88 w Będzinie z wniosku T.H. "KAKADO" Spółki jawnej
  Zarządzenie Nr 0151/69/2004
 • odstąpienia od procedury przetargowej i oddania w użyczenie lokali Użytkowych położonych przy ul. Grobla nr 4 w Będzinie na siedzibę Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 2 - Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych Spółki z o.o.
  Zarządzenie Nr 0151/70/2004
 • umorzenia zaległości czynszowych Związku Inwalidów Wojennych RP za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Sączewskiego nr 15 i Grobla nr 4 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/71/2004
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/72/2004
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/73/2004
 • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2004 rok działki nr 4/1 km. 37 obręb Będzin o powierzchni 5264 m2 w formie rozłożenia należności na 6 rat miesięcznych
  Zarządzenie Nr 0151/74/2004
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/75/2004
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/76/2004
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/77/2004
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/78/2004
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Modrzewiowej, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/79/2004
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę obiektu handlowego Nr 9 położonego na targowisku miejskim w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/80/2004
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/81/2004
 • sporządzenia wykazu nieruchomości których użytkownicy i współużytkownicy wieczyści spełniają przesłanki do nabycia własności tych nieruchomości z mocy prawa
  Zarządzenie Nr 0151/82/2004, Załącznik Nr 1
 • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działek położonych w Będzinie na osiedlach mieszkaniowych "Syberka", "Zamkowe", "Ksawera", "Warpie" a pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w formie rozłożenia na   9 rat miesięcznych
  Zarządzenie Nr 0151/83/2004
 • obniżenia czynszu z tytułu dzierżawy gruntu pod kioskiem handlowym położonym w Będzinie przy ulicy Sienkiewicza
  Zarządzenie Nr 0151/84/2004
 • obniżenia czynszu z tytułu najmu i dzierżawy obiektu handlowego Nr 1 zlokalizowanego na targowisku miejskim w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/85/2004 • przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 900 - Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska
  Zarządzenie Nr 0151/139/2004
 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Jana Szafera
  Zarządzenie Nr 0151/140/2004
 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Lucjana Dobczyńskiego
  Zarządzenie Nr 0151/141/2004
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Sienkiewicza nr 33 w Będzinie z wniosku Pana Mariusza Łopieńskiego
  Zarządzenie Nr 0151/142/2004
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu garażu położonego przy ul. Modrzejowskiej nr 70 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/143/2004
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego dla osób fizycznych zamieszkałych w Będzinie na osiedlu Ksawera na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Będzinie przy ul. Żwirki i Wigury, z przeznaczeniem pod budowę garaży wraz z komunikacją,
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/144/2004
 • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2004 rok działki nr 19/27 obręb Będzin o powierzchni 1542 m2 w formie rozłożenia należności na 4 raty kwartalne
  Zarządzenie Nr 0151/145/2004
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/146/2004
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/147/2004
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/148/2004


 • ustalenia minimalnych stawek czynszowych za lokale użytkowe, zasad ich wzrostu oraz stosowanych ulg
  Zarządzenie Nr 0151/149/2004
 • powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów i rokowań na najem lokali użytkowych, określenia formy przetargu oraz ustalenia wysokości wadium dla przetargów i rokowań oraz minimalnej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego dla pierwszego i drugiego przetargu
  Zarządzenie Nr 0151/150/2004
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Skalskiego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/151/2004
 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Będzinie przy ul. Piłsudskiego, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 238/1, 248/3, 248/5 na karcie mapy 31 obręb Będzin.
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/152/2004
 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Wolności, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 25/6 na karcie mapy 3 obręb Będzin o powierzchni 3 ha 4939 m2.
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/153/2004
 • zniesienia współwłasności nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 132/1 i 132/2 karta mapy 22 obręb Będzin o pow. łącznej 406 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)]
  Zarządzenie Nr 0151/154/2004
 • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2004 rok działki nr 31/7 km. 43 obręb Będzin o powierzchni 132 m2 położonej w Będzinie w pobliżu ul. Krakowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/155/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
  Zarządzenie Nr 0151/156/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/157/2004


 • przeniesienie wydatków między dysponentami i paragrafami w dziale 801-Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/158/2004
 • obniżenia czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości zlokalizowanej w Będzinie przy ul. Sportowej 4 stanowiącej przedmiot umowy dzierżawy nr 467/2000 dnia 29.11.2000 r.
  Zarządzenie Nr 0151/159/2004


 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego nr 13 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/160/2004
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Sienkiewicza nr 33 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/161/2004
 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 7 w Będzinie z wniosku Matras - Katowice Sp. z o.o.
  Zarządzenie Nr 0151/162/2004
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/163/2004
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/164/2004
 • udzielenia bonifikaty od zapłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/165/2004
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/166/2004
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/167/2004
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/168/2004
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/169/2004
 • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2004 rok działki nr 3754 km. 9 obręb Łagisza o powierzchni 3830 m2, położonej w Będzinie przy ul. Rzemieślniczej
  Zarządzenie Nr 0151/170/2004
 • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2004 rok działki nr 165 km. 26 obręb Będzin o powierzchni 542 m2, położonej w [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)]
  Zarządzenie Nr 0151/171/2004
 • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2004 rok działki nr 3/37 km. 37 obręb Będzin o powierzchni 847 m2 położonej w Będzinie przy ul. Sienkiewicza nr 33
  Zarządzenie Nr 0151/172/2004
 • obniżenia czynszu z tytułu najmu i dzierżawy obiektu handlowego Nr 7 zlokalizowanego na targowisku miejskim w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/173/2004
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę części nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym Nr 27 położonym na targowisku miejskim w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/174/2004
 • oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Piłsudskiego oznaczonej numerami geodezyjnymi 240/l, 240/2, 240/3, 240/4, 240/5, 240/6, 240/8 karta mapy 31 obręb Będzin o pow. łącznej 2 ha 1525 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/175/2004
 • powołania  Zespołu  Koordynującego  do  spraw  prac  nad  Wieloletnim  Planem  Inwestycyjnym
  Zarządzenie Nr 0151/177/2004
 • zmian  układu  wykonawczego
  Zarządzenie Nr 0151/178/2004
 • zmian  układu  wykonawczego
  Zarządzenie Nr 0151/179/2004
 • zmian  układu  wykonawczego
  Zarządzenie Nr 0151/180/2004
 • zmian  układu  wykonawczego
  Zarządzenie Nr 0151/181/2004
 • zmian  układu  wykonawczego
  Zarządzenie Nr 0151/182/2004


 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie róg Al. Kołłątaja i ul. Sączewskiego powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/183/2004
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ulicy Czeladzkiej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/184/2004
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/185/2004
 • odstąpienia od procedury przetargowej i oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego przy ul. Berka Joselewicza nr 2 w Będzinie na siedzibę Stowarzyszenia Klub Abstynenta "Znicz"
  Zarządzenie Nr 0151/186/2004
 • umorzenia zaległości czynszowych Barbary Jagasyk i Władysława Jagasyk za najem lokalu mieszkalnego położonego przy [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)]
  Zarządzenie Nr 0151/187/2004
 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Julianny Dróżdż
  Zarządzenie Nr 0151/188/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 710 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/189/2004
 • zwiększenia   dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  Będzina  na rok 2004 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu  administracji  rządowej  zleconych  gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze
  Zarządzenie Nr 0151/190/2004
 • zwiększenia   dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  Będzina  na rok 2004 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu  administracji  rządowej  zleconych  gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/191/2004
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/192/2004    • przeniesienia wydatków  między  rozdziałami w dziale 710 - Działalność  usługowa
  Zarządzenie Nr 0151/193/2004
 • wprowadzenia Regulaminu postępowania przy prowadzeniu przetargów na najem wolnych lokali mieszkalnych stanowiących własność i współwłasność Gminy Będzin oraz innych pozostających w jej zarządzie
  Zarządzenie Nr 0151/194/2004
 • wprowadzenia Regulaminu postępowania przy prowadzeniu przetargów na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/195/2004
 • przeniesienia wydatków między dysponentami, rozdziałami i paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/196/2004
 • przeniesienia  wydatków  między dysponentami,  rozdziałami i paragrafami w dziale 801- Oświata  i  wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/197/2004
 • powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/198/2004
 • zmian budżetu  miasta  Będzina  na rok 2004 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/199/2004
 • przeniesienia   wydatków   między paragrafami w dziale 750 - Administracja  publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/200/2004
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/201/2004


 • zamiany nieruchomości położonych w Będzinie w rejonie ul. Staszica i ul. Paryskiej na nieruchomość położoną przy ul. Sączewskiego pomiędzy Gminą Będzin, a Kurią Diecezjalną w Sosnowcu
  Zarządzenie Nr 0151/202/2004
 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Krystyny Kowalskiej
  Zarządzenie Nr 0151/203/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/204/2004


 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Henryki Szymańskiej
  Zarządzenie Nr 0151/205/2004
 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Marii Zakrzewskiej
  Zarządzenie Nr 0151/206/2004
 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Albiny Nowalskiej
  Zarządzenie Nr 0151/207/2004
 • umorzenia zaległości czynszowych Teresie Kogut za najem lokalu mieszkalnego, zniszczonego w wyniku pożaru
  Zarządzenie Nr 0151/208/2004
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Zawodzie nr 2 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/209/2004
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/210/2004
 • ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego dla osób fizycznych zamieszkałych w Będzinie na osiedlu Ksawera na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Będzinie przy ul. Żwirki i Wigury, z przeznaczeniem pod budowę garaży wraz z komunikacją, oraz zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia tego przetargu
  Zarządzenie Nr 0151/211/2004
 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Skalskiego
  -  powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/212/2004
 • ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, położonych w Będzinie - Łagiszy przy ulicy Usługowej i ul Produkcyjnej oraz zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia tego przetargu
  Zarządzenie Nr 0151/213/2004
 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Będzinie przy ulicy Modrzewiowej
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/214/2004
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/215/2004
 • zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych prowadzonych przez miasto Będzin przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz miejskich zespołów szkół i przyjęcia do realizacji w roku szkolnym 2004/2005
  Zarządzenie Nr 0151/216/2004
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2004 rok w  ramach dotacji celowej  na  realizację  własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/217/2004
 • zmian  układu  wykonawczego
  Zarządzenie Nr 0151/218/2004
 • zmian  układu  wykonawczego
  Zarządzenie Nr 0151/219/2004
 • zmian  układu  wykonawczego
  Zarządzenie Nr 0151/220/2004
 • zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004 do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Będzin, stanowiących własność osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami
  Zarządzenie Nr 0151/221/2004
 • umorzenia zaległości czynszowych Pani Wandzie Śledź za najem lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 0151/222/2004


 • przeniesienia wydatków między  dysponentami i  rozdziałami w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/223/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w  dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  Zarządzenie Nr 0151/224/2004
 • przeniesienia  wydatków  z  rezerwy  budżetowej do  działów
  710 -  Działalność  usługowa
  750 -  Administracja  publiczna
  853 -  Pozostałe  zadania  w  zakresie  polityki  społecznej
  Zarządzenie Nr 0151/225/2004
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/136/2004 Prezydenta Miasta Będzina  z dnia 29 marca 2004 roku  w  sprawie ustalenia harmonogramu realizacji   dochodów  i wydatków  budżetu miasta Będzina na II kwartał 2004 roku
  Zarządzenie Nr 0151/226/2004
 • przeniesienia   wydatków   między   paragrafami w dziale 710 - Działalność usługowa
  Zarządzenie Nr 0151/227/2004
 • zwiększenia   dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  Będzina  na rok 2004 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu  administracji  rządowej  zleconych  gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/228/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 757 - Obsługa  długu  publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/229/2004
 • przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej do działu 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
  Zarządzenie Nr 0151/230/2004
 • przeniesienia   wydatków   między   paragrafami w dziale 750 - Administracja  publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/231/2004
 • przeniesienia  wydatków   między  paragrafami  dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej  zleconych  gminie  przez Wojewodę Śląskiego w dziale 852 - Opieka społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/232/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/233/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja  publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/234/2004
 • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2004 rok działki nr 1954/18 km. 7 obręb Grodziec o powierzchni 5.888 m2, położonej w Będzinie przy ul. Mickiewicza nr 63
  Zarządzenie Nr 0151/235/2004
 • odwołania pani Iwony Szpat ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/236/2004
 • przekazania w administrację nieruchomości położonej w Będzinie Grodźcu przy ul. Słowackiego 2, zabudowanej budynkiem Domu Kultury
  Zarządzenie Nr 0151/237/2004


 • zwiększenia   dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  Będzina  na rok 2004 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu  administracji  rządowej  zleconych  gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze
  Zarządzenie Nr 0151/238/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/239/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA
  Zarządzenie Nr 0151/240/2004


 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)]
  Zarządzenie Nr 0151/241/2004
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/242/2004
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/243/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  Zarządzenie Nr 0151/244/2004
 • oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonej w Będzinie róg Al. Kolłątaja i ul. Sączewskiego zabudowanej budynkiem, którego elewacje frontowe wpisane są rejestru zabytków oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/245/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/246/2004
 • zwolnienia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Łagisza" z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Stalickiego nr 4 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/247/2004

 • odstąpienia od procedury przetargowej i oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego w oficynie przy ul. Małachowskiego nr 22 w Będzinie na siedzibę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
  Zarządzenie Nr 0151/294/2004
 • odstąpienia od procedury przetargowej i oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego przy ul. Żwirki i Wigury nr 5 w Będzinie na siedzibę Klubu Emerytów i Rencistów byłej KWK "Paryż"
  Zarządzenie Nr 0151/295/2004
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/296/2004
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/195/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14 maja 2004r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy prowadzeniu przetargów na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/297/2004
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Świerczewskiego, oznaczonej numerem geod. działki 20/5 karta mapy 5 obręb Będzin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/298/2004
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Świerczewskiego, oznaczonej numerem geod. działki 20/6 karta mapy 5 obręb Będzin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/299/2004
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Paryskiej, oznaczonej numerem geod. działki 45/3
  Zarządzenie Nr 0151/300/2004
 • utrzymania obniżonych stawek czynszowych z tytułu najmu i dzierżawy obiektów handlowych zlokalizowanych na targowisku miejskim w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/300a/2004
 • ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Będzinie przy ulicy Wolności oraz zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia II przetargu, powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/301/2004
 • nabycia przez Gminę Będzin od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu nieruchomości w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/301a/2004
 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Czeladzkiej, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 12/2, 12/19 i 12/20 na karcie mapy 29 obręb Będzin o powierzchni łącznej 7354 m2.
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/302/2004
 • wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów i haseł dotyczących kampanii wyborczych i kampanii referendalnych
  Zarządzenie Nr 0151/303/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/304/2004
 • zmian budżetu  miasta  Będzina  na rok 2004 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/305/2004
 • zawarcia umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Będzin a PKP S.A. Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Katowicach 
  Zarządzenie Nr 0151/305a/2004
 • zmian w układzie wykonawczym
  Zarządzenie Nr 0151/306/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  Zarządzenie Nr 0151/307/2004
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2004 w ramach dotacji celowej na  realizację  zadań z zakresu administracji  rządowej  zleconych  gminie w dziale 900 -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  Zarządzenie Nr 0151/308/2004
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2004 rok w  ramach dotacji celowej  na  realizację  własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 - Pomoc  społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/309/2004
 • zwiększenia  budżetu  miasta  Będzina  na rok 2004 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/310/2004
 • odstąpienia od procedury przetargowej i oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Sączewskiego nr 4/1 w Będzinie na powiatową siedzibę partii Platforma Obywatelska RP
  Zarządzenie Nr 0151/311/2004
 • unieważnienia drugiego przetargu przeprowadzonego przez Komisję Przetargową w dniu 2 sierpnia 2004r. na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Sienkiewicza nr 33 w Będzinie o powierzchni użytkowej 48,00 m2
  Zarządzenie Nr 0151/312/2004
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Al. Kołłątaja nr 36 w Będzinie z wniosku Urszuli Walisiewicz prowadzącej firmę Rehabilitacje
  Zarządzenie Nr 0151/313/2004
 • oddania w najem garażu nr 5 położonego przy ul. Krasickiego nr 19 w Będzinie z wniosku Pana Aleksandra Snarskiego
  Zarządzenie Nr 0151/314/2004
 • powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów i rokowań na najem lokali użytkowych, określenia formy przetargu oraz ustalenia wysokości wadium dla przetargów i rokowań oraz minimalnej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego dla pierwszego i drugiego przetargu
  Zarządzenie Nr 0151/315/2004
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/316/2004
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/317/2004
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/318/2004
 • podjęcia procedury sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości nie zabudowanych, położonych w Będzinie-Łagiszy przy ul. Produkcyjnej i Usługowej
  Zarządzenie Nr 0151/319/2004


 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Będzinie róg Al. Kołłątaja i ul. Sączewskiego, zabudowanej budynkiem, którego elewacje frontowe wpisane są do rejestru zabytków,
  -  powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/320/2004
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bez przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie-Grodźcu przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej numerem geod. działki 725/25 karta mapy 4 obręb Grodziec o pow. 148 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/321/2004
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bez przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie-Grodźcu przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej numerem geod. działki 725/24 karta mapy 4 obręb Grodziec o pow. 263 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/322/2004
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/323/2004
 • sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Będzinie- Łagiszy przy ul. Rzemieślniczej
  Zarządzenie Nr 0151/324/2004
 • podjęcia procedury sprzedaży w drodze rokowań położonych w Będzinie przy ul. Sączewskiego
  Zarządzenie Nr 0151/325/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 -  Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/326/2004
 • sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Będzinie - Łagiszy przy ul. Rzemieślniczej
  Zarządzenie Nr 0151/327/2004
 • ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz dla doradców metodycznych
  Zarządzenie Nr 0151/328/2004
 • wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół   podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez gminę Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/329/2004
 • przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej do działów 750 - Administracja publiczna
  756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
  Zarządzenie Nr 0151/330/2004
 • zwiększenia budżetu miasta Będzina na rok 2004 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/331/2004
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2004 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/332/2004
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2004 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze
  Zarządzenie Nr 0151/333/2004
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2004 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852-Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/334/2004 • informacji o przebiegu  wykonania  budżetu  gminy miejskiej Będzin za I  półrocze 2004 rok
  Zarządzenie Nr 0151/337/2004 Załączniki
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  Zarządzenie Nr 0151/338/2004
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/268/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2004 roku  w  sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów  i wydatków  budżetu miasta Będzina na III kwartał 2004 roku
  Zarządzenie Nr 0151/339/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
  Zarządzenie Nr 0151/340/2004
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/341/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 921 - Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego
  Zarządzenie Nr 0151/342/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  Zarządzenie Nr 0151/343/2004
 • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2004 rok działki nr 77 km. 52 obręb Będzin o powierzchni 355 m2, położonej w Będzinie przy ul. Żeromskiego
  Zarządzenie Nr 0151/344/2004
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/345/2004
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/346/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami i zadaniami inwestycyjnymi w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  Zarządzenie Nr 0151/347/2004
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu i zawarcie użyczenia garażu położonego przy ul. Małachowskiego nr 22 w Będzinie z wniosku Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
  Zarządzenie Nr 0151/348/2004
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu garażu nr 21 położonego przy ul. Krasickiego nr 19 w Będzinie z wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/349/2004
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu garażu nr 14 położonego przy ul. Krasickiego nr 19 w Będzinie z wniosku Pana Aleksandra Snarskiego
  Zarządzenie Nr 0151/350/2004
 • oddania w najem garażu położonego przy ul. Barlickiego nr 49 w Będzinie z wniosku Pana Mariusza Ucieszyńskiego
  Zarządzenie Nr 0151/351/2004
 • oddania w najem garażu położonego przy ul. Kopernika nr 11 w Będzinie z wniosku Pani Marzeny Pągowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/352/2004
 • reklam umieszczanych na budynkach stanowiących własność, współwłasność Gminy Będzin oraz innych pozostających w jej zarządzie
  Zarządzenie Nr 0151/353/2004
 • dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 0151/36/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz wprowadzenia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Zarządzenie Nr 0151/354/2004
 • sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Będzinie - Łagiszy przy ul. Usługowej
  Zarządzenie Nr 0151/355/2004
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/356/2004
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/357/2004
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2004 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze
  Zarządzenie Nr 0151/358/2004
 • zwiększenia   dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  Będzina  na rok 2004 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu  administracji  rządowej  zleconych  gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/359/2004
 • powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/360/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/361/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/362/2004
 • przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 926  - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
  Zarządzenie Nr 0151/363/2004


 • sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Sączewskiego
  Zarządzenie Nr 0151/364/2004
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 146 karta mapy 22 obręb Będzin o powierzchni 316 m2, położonych w Będzinie przy Placu Kazimierza Wielkiego
  Zarządzenie Nr 0151/365/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
  Zarządzenie Nr 0151/366/2004
 • przeniesienia wydatków między dysponentami, rozdziałami i paragrafami w dziale 801 - OŚWIATA  I WYCHOWANIE
  Zarządzenie Nr 0151/367/2004
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2004 rok w  ramach dotacji celowej  na  realizację  własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/368/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 600 - Transport i łączność
  Zarządzenie Nr 0151/369/2004


 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 19 w Będzinie z wniosku Pani Barbary Dworak
  Zarządzenie Nr 0151/370/2004
 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 17 w Będzinie z wniosku Pani Jolanty Siuda
  Zarządzenie Nr 0151/372/2004
 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 7 w Będzinie z wniosku Pani Barbary Widera
  Zarządzenie Nr 0151/373/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
  Zarządzenie Nr 0151/374/2004
 • zwrotu przez Pana Włodzimierza Gątkiewicza należnej Gminie bonifikaty udzielonej z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)] , a zbytego na rzecz osoby nie będącej bliską przed upływem zastrzeżonego terminu wynoszącego zgodnie z aktualnym stanem prawnym - 5 lat od dnia nabycia
  Zarządzenie Nr 0151/375/2004


 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Hutniczej nr 24 w Będzinie z wniosku Pana Bogusława Króla
  Zarządzenie Nr 0151/376/2004
 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 39 w Będzinie z wniosku Ewy i Mirosława Motłoch
  Zarządzenie Nr 0151/377/2004
 • oddania w najem garażu nr 5 położonego przy ul. Krasickiego nr 19 w Będzinie z wniosku Pana Ryszarda Piaseckiego
  Zarządzenie Nr 0151/378/2004
 • ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na IV kwartał  2004 roku
  Zarządzenie Nr 0151/379/2004, Załącznik nr 1 i nr 2
 • przeniesienia  wydatków   między  paragrafami  dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  przez Krajowe Biuro  Wyborcze
  Zarządzenie Nr 0151/380/2004
 • zmian układu  wykonawczego
  Zarządzenie Nr 0151/381/2004
 • zmian  układu  wykonawczego
  Zarządzenie Nr 0151/382/2004
 • zmian w  układzie wykonawczym
  Zarządzenie Nr 0151/383/2004
 • zmian w  układzie wykonawczym
  Zarządzenie Nr 0151/384/2004
 • zmian  układu  wykonawczego
  Zarządzenie Nr 0151/385/2004
 • zmian w  układzie wykonawczym
  Zarządzenie Nr 0151/386/2004
 • oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu działek położonych w Będzinie przy ul. 35 -Lecia PRL, przeznaczonych pod budowę garaży wraz z ułamkowymi częściami działek przeznaczonych pod wewnętrzne drogi dojazdowe oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/387/2004
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Królowej Jadwigi, oznaczonej numerem geod. działki 6766/2 karta mapy 18 obręb Grodziec o pow. 640 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/388/2004
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/389/2004
 • nabycia przez Gminę Będzin od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu nieruchomości w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/390/2004
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Sienkiewicza nr 33 w Będzinie z wniosku Pana Zbigniewa Jezierskiego
  Zarządzenie Nr 0151/391/2004
 • przeniesienia  wydatków  z  rezerwy  budżetowej do  działów 750 -  Administracja  publiczna 921 -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  Zarządzenie Nr 0151/392/2004


 • wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0151/194/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14 maja 2004r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy prowadzeniu przetargów na najem wolnych lokali mieszkalnych stanowiących własność i współwłasność Gminy Będzin oraz innych pozostających w jej zarządzie
  Zarządzenie Nr 0151/393/2004
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/394/2004
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/395/2004
 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Jacka Radkowskiego
  Zarządzenie Nr 0151/396/2004
 • umorzenia zaległości czynszowych Panu Grzegorzowi Nowak z tytułu najmu garażu położonego przy ul. Małachowskiego nr 19 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/397/2004
 • odstąpienia od procedury przetargowej i oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego przy ul. 1-go Maja nr 4 w Będzinie dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Bielsku - Białej
  Zarządzenie Nr 0151/398/2004
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Zwycięstwa nr 10 w Będzinie z wniosku Pana Czesława Pilińskiego
  Zarządzenie Nr 0151/399/2004
 • oddania w najem garażu położonego przy ul. Małachowskiego nr 29 w Będzinie z wniosku Pani Jadwigi Brzeszcz
  Zarządzenie Nr 0151/400/2004
 • sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste zabudowanej garażem oznaczonej numerem geodezyjnym 3/52 karta mapy 37 obręb Będzin o pow. 23 m2 położonej w Będzinie przy ulicy Sienkiewicza na rzecz jej wieczystego użytkownika
  Zarządzenie Nr 0151/401/2004
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania  w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/402/2004
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę części nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym Nr 15 położonym na targowisku miejskim w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/403/2004
 • przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej do działu 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
  Zarządzenie Nr 0151/404/2004
 • przeniesienia wydatków między dysponentami, rozdziałami i paragrafami
  w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
  w dziale 853 - OPIEKA SPOŁECZNA
  w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
  Zarządzenie Nr 0151/405/2004
 • przeniesienie wydatków między dysponentami, rozdziałami i paragrafami
  w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
  Zarządzenie Nr 0151/406/2004
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/407/2004
 • przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  Zarządzenie Nr 0151/408/2004
 • zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2004 w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/409/2004
 • zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta Sędzina na rok 2004 w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/410/2004
 • przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej do działu 852 - POMOC SPOŁECZNA
  Zarządzenie Nr 0151/411/2004
 • wdrożenia i stosowania w Gminie Będzin Systemu Zarządzania Środowiskowego
  Zarządzenie Nr 0151/412/2004
 • umorzenia zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę części nieruchomości nr 43 karta mapy 21 obręb Będzin, położonej przy ul. Teatralnej
  Zarządzenie Nr 0151/414/2004
 • powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
  Zarządzenie Nr 0151/415/2004 • sprzedaży w formie przetargu lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/438/2004
 • ogłoszenia wykazu lokali  przeznaczonych do przetargu na najem lokali mieszkalnych
  Zarządzenie Nr 0151/439/2004
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do przetargów i rokowań na najem lokali użytkowych, powołania Komisji Przetargowej, określenia formy przetargu, ustalenia wysokości wadium  oraz minimalnej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego
  Zarządzenie Nr 0151/440/2004
 • projektu  uchwały  budżetowej  miasta  Będzina  na  2005  rok
  Zarządzenie Nr 0151/442/2004
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/443/2004
 • przeniesienia wydatków rezerwy budżetowej do działów 801 - Oświata i wychowanie 853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej
  Zarządzenie Nr 0151/444/2004
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 851 - Ochrona Zdrowia
  Zarządzenie Nr 0151/445/2004
 • przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej do działu 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/446/2004
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 750 - Administracja  publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/447/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
  Zarządzenie Nr 0151/448/2004
 • zmniejszenia   dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  Będzina  na rok 2004 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu  administracji  rządowej  zleconych  gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze
  Zarządzenie Nr 0151/449/2004
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada, oznaczonej numerem geod. działki 79/23 karta mapy 34 obręb Będzin o pow. 38 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/450/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  Zarządzenie Nr 0151/451/2004
 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego nr 17 w Będzinie z wniosku Salonu Kosmetyczno - Fryzjerskiego "URODA"
  Zarządzenie Nr 0151/452/2004


 • przeniesienia wydatków między rozdziałami w dziale 710 - Działalność usługowa
  Zarządzenie Nr 0151/453/2004
 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Zbigniewa Kozioł
  Zarządzenie Nr 0151/454/2004
 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Eugeniusza Puchaczewskiego
  Zarządzenie Nr 0151/455/2004
 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Wandy Paplińskiej
  Zarządzenie Nr 0151/456/2004
 • zwolnienia z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Sienkiewicza nr 33 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/457/2004
 • odstąpienia od procedury przetargowej i oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 22 w Będzinie na siedzibę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Wspierania Modelarstwa
  Zarządzenie Nr 0151/458/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 710 - Działalność usługowa
  Zarządzenie Nr 0151/459/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/460/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/461/2004
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2004 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w  dziale 750 - Administracja Publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/462/2004
 • przeniesienia  dochodów  i  wydatków na rok 2004 w ramach dotacji celowej otrzymanej z  budżetu państwa w dziale 852- Pomoc  społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/463/2004
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2004 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/464/2004
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2004 rok w  ramach dotacji celowej  na  realizację  własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/465/2004
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2004 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale 750 - Administracja Publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/466/2004
 • zwiększenia   dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  Będzina  na rok 2004 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu  administracji  rządowej  zleconych  gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/467/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
  Zarządzenie Nr 0151/468/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/469/2004
 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego nr 12 w Będzinie z wniosku Pana Roberta Możdżenia
  Zarządzenie Nr 0151/470/2004


 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/471/2004
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/472/2004
 • nabycia do zasobu komunalnego udziału wynoszącego 1/2 cz. działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 3/9 i 3/10 karta mapy 34 obręb Będzin o łącznej powierzchni 649 m2, położonych w Będzinie przy ulicy 11 Listopada i Piłsudskiego
  Zarządzenie Nr 0151/473/2004
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 4823/5 karta mapy 14 obręb Grodziec powierzchni 1558 m, położonej w Grodźcu w pobliżu ulicy Wolności
  Zarządzenie Nr 0151/474/2004
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/475/2004
 • nabycia przez Gminę Będzin od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu nieruchomości w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/476/2004
 • nabycia do zasobu komunalnego działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 149/6, 149/5, 149/2 karta mapy 31 obręb Będzin o łącznej powierzchni 3833m, położonych w Będzinie przy ulicy Rolniczej
  Zarządzenie Nr 0151/477/2004
 • oddania w użyczenie lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Sienkiewicza nr 31 w Będzinie z wniosku Pastora Kościoła Zielonoświątkowego
  Zarządzenie Nr 0151/478/2004
 • przeniesienia wydatków  między  rozdziałami i paragrafami w dziale 700 - GOSPODARKA   MIESZKANIOWA
  Zarządzenie Nr 0151/479/2004
 • zwrotu przez Panią Alicję Grämer należnej Gminie bonifikaty udzielonej z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 4a, a zbytego na rzecz osoby nie będącej bliską przed upływem zastrzeżonego terminu wynoszącego zgodnie z aktualnym stanem prawnym 5 lat od dnia nabycia
  Zarządzenie Nr 0151/480/2004
 • przeniesienia wydatków między dysponentami, rozdziałami i paragrafami
  Zarządzenie Nr 0151/481/2004
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 750 - Administracja  publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/482/2004
 • umorzenia odsetek od zaległych należności czynszowych Małgorzacie Bożek z lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 0151/496/2004
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 64 karta mapy 6 obręb Będzin o powierzchni 1193m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej
  Zarządzenie Nr 0151/497/2004
 • sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste oznaczonej numerami geodezyjnymi 3703/l i 3703/2 karta mapy 9 obręb Łagisza o łącznej pow. 1300 m położonej w Będzinie - Łagiszy przy ulicy Usługowej na rzecz jej wieczystego użytkownika
  Zarządzenie Nr 0151/498/2004
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/499/2004
 • obniżenia stawki czynszowej za dzierżawę nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami 248/3 i 248/5 karta mapy 31 obręb Będzin o łącznej powierzchni 3319 m2, położonej przy ul. Piłsudskiego
  Zarządzenie Nr 0151/500/2004
 • przeniesienia wydatków między dysponentami, rozdziałami i paragrafami w dziale 801- Oświata i wychowanie i 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  Zarządzenie Nr 0151/501/2004
 • przeniesienia wydatków paragrafami w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  Zarządzenie Nr 0151/502/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA
  Zarządzenie Nr 0151/503/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  Zarządzenie Nr 0151/504/2004
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2004 rok w ramach dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
  Zarządzenie Nr 0151/505/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/506/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/507/2004 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/510/2004
 • okresowego zwolnienia z czynszu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Modrzejowskiej nr 72/1 w Będzinie z wniosku Pani Barbary i Zdzisławy Bachowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/511/2004
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 710 - Działalność usługowa
  Zarządzenie Nr 0151/512/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  Zarządzenie Nr 0151/513/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami i zadaniami inwestycyjnymi  w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  Zarządzenie Nr 0151/514/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/515/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/516/2004
 • przeniesienia  wydatków  między dysponentami w dziale  756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  jednostek  nieposidających  osobowości  prawnej oraz wydatki związane z poborem
  Zarządzenie Nr 0151/517/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 757 - Obsługa długu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/518/2004
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami z zakresu zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/519/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
  Zarządzenie Nr 0151/520/2004
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/521/2004
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2004 rok w ramach dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/522/2004
   
Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:16.01.2004 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:03.11.2005 09:35