Zarządzenie Nr 81/2011
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 6 października 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miejskim w Będzinie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Będzin.


Na podstawie: art.33 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam:
§ 1

Wprowadzić zasady i tryb przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miejskim w Będzinie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Będzin, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

§ 3

Tracą moc: Zarządzenie Nr 26/2011 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Będzin oraz Zarządzenie Nr 27/2011 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Będzinie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Będzina
/-/ Łukasz Komoniewski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady i tryb przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miejskim w Będzinie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Będzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:06.10.2011 12:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Justyna Majer
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:04.11.2013 10:58