AKTUALIZACJA PROGRAMU REWITALIZACJI
MIASTA BĘDZINA (treść programu)

Informacje ogólne

            Gmina Będzin przystępuje do realizacji programu rewitalizacji Śródmieścia, przedsięwzięcia z udziałem wszelkich stron społecznych i gospodarczych miasta. Aby udało nam się zmienić wizerunek miasta konieczne jest czynne zaangażowanie mieszkańców, przedsiębiorców, handlowców, właścicieli kamienic, inwestorów zewnętrznych, czy też podmiotów usług publicznych.

Infrastruktura. Ważnym elementem przebudowy centrum jest remont, wymiana i rozbudowa  sieci  infrastruktury,  rozbudowa  sieci CO  i gazu. Działania te umożliwią włączenie kolejnych budynków do sieci, a przez to podniesienie jakości lokali mieszkalnych i użytkowych. Jednocześnie będą prowadzone działania na substancji kubaturowej i  społecznej, które mają na celu radykalne zwiększenie powierzchni handlu w parterach budynków, otwarcie podwórek  na handel, usługi i gastronomię. Przekształceniu ulegną również części wyższych kondygnacji budynków, które w większym zakresie będą mogły być wykorzystywane na biura i usługi. Celem tych działań będzie podjęcie konkurencji pasażu ulicy Małachowskiego z pasażami zlokalizowanymi w centrach handlowych i podniesienia  atrakcyjności centrum jako miejsca handlu i wypoczynku. Jednocześnie rozpocznie się żmudny i długotrwały proces remontów kamienic, który ma doprowadzić do podniesienia standardu mieszkania w centrum i do zachęcenia obywateli do powtórnego zamieszkania w Śródmieściu.
Mieszkania socjalne. Celem stworzenia zasobu lokali socjalnych gmina podejmuje działania, które przy współudziale właścicieli nieruchomości i Spółdzielni Mieszkaniowych, umożliwią zaspokojenie  wszystkich potrzeb  w  tym zakresie.
Kultura. Bardzo ważnym elementem rewitalizacji Śródmieścia i podniesienia atrakcyjności są działania  na płaszczyźnie kultury. Na ulicy Małachowskiego i Placu 3 Maja  planujemy organizację festynów,  koncertów,  przeglądów  artystycznych, happeningów  i innych imprez mających przywrócić klimat miejski.
Zwiększenie ilości mieszkańców. Ważnym elementem jest również potrzeba zwiększenia  liczby  mieszkańców, budowy nowych obiektów  w centrum, wykorzystania  pustych  przestrzeni, tak  by miasto nie wyludniało się po godzinie 18.  Element ten przyczyni się również do wzrostu wartości nieruchomości, a co za tym idzie podniesie opłacalność remontów  i inwestycji,  będąc swego rodzaju kołem napędowym przekształceń.
Bezpieczeństwo w mieście. Istotnym elementem programu rewitalizacji Śródmieścia jest  zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i dlatego rozpoczęty zostanie pierwszy etap instalacji monitoringu na obszarze centrum Będzina.


Modernizacja ul. Małachowskiego, Pl. Dworcowego
części ul. Piłsudskiego w Będzinie

Przebudowa

          Cały obszar przebudowy ulic Małachowskiego i Piłsudskiego został podzielony na IV etapy realizacyjne. Etap l obejmuje stworzenie placu rekreacyjnego, który usytuowany jest w miejscu istniejącego skweru w części placu Dworcowego. W miejscu nieużywanego zbiornika wodnego zaprojektowano fontannę i ławki. Między chodnikami znajduje się trawnik z grupą zieleni niskiej w postaci krzewów iglastych i liściastych. Plac Dworcowy wydzielony jest od pozostałych elementów założenia wysoką kolumnadą kamienną (granit) i posadzką na planie półkola. Za kolumnadą znajduje się plac z tarasami otoczonymi krzewami liściastymi. W części centralnej placu znajduje się węzeł komunikacyjny z parkingiem, postojem taksówek, przystankiem autobusowym i postojem dla minibusów. Drogi jezdne w obrębie placu mają nawierzchnię z granitowego bruku angielskiego, chodniki z betonowej kostki brukowej, plac w obrębie kolumnady kamiennej z płyt granitowych, kostki granitowej i bazaltowej.
II etap obejmuje odcinek ulicy Małachowskiego jako ulicę pieszo-jezdną o jednym kierunku ruchu kołowego. W obrębie ulicy wyróżniony jest ciąg jezdny z nawierzchnią z otoczaków tzw. "kocich łbów" oraz główny ciąg pieszy z nawierzchnią z płyt granitowych. Od strony wschodniej projektuje się miejsca postojowe dla samochodów.  Przy  ciągu  pieszym  umiejscowione  są  placyki z ławkami, koszami i latarniami. Etap  ten  obejmuje  stworzenie  około czterech placów miejskich - dwa z nich usytuowane są w części ulicy Małachowskiego (są to okrągłe place wyróżnione od ulicy i ciągów pieszych nawierzchnią w postaci kostki granitowej), jeden w centralnej części ulicy (znajduje się na nim sadzawka z fontanną a nad sadzawką ciąg jezdny przechodzi przez kolebkowy mostek) oraz kolejny w miejscu skrzyżowania ulic Małachowskiego i Piłsudskiego (kolisty plac, z którego środka wycina się trójkątny klin z płyt granitowych podświetlony 2 reflektorami; pole centralne również podkreślone punktami świetlnymi w posadzce).
Etap III obejmuje zmiany architektoniczne przy ulicy Piłsudskiego. Powstanie tu pasaż pieszy  z  możliwością  wjazdu  dla  samochodów  mieszkańców, dostawczych i awaryjnych. Wyróżniono ciąg pieszy z ławkami i latarniami.
Ostatni z etapów przebudowy - projektuje ulicę Małachowskiego jako ulicę pieszo-jezdną   o  jednym  kierunku  ruchu  (od dworca).  Wyróżniony  jest ciąg jezdny z nawierzchnią z tzw. "kocich łbów", główny ciąg pieszy z nawierzchnią z płyt granitowych oraz dwoma chodnikami. Przewiduje się miejsca postojowe dla samochodów, placyki z ławkami, koszami i latarniami, usytuowanie masztów stalowych z możliwością zawieszania transparentów lub zadaszeń tekstylnych. Całość  zamyka  plac  miejski  wyróżniony  nawierzchnią  oraz grupą zieleni niskiej i wysokiej.

Modernizacja Placu Dworcowego
Modernizacja Placu Dworcowego - fontanna

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Rewitalizacja Śródmieścia Będzina
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.01.2004 11:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Tomasz Delowski
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.05.2011 09:13