SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 2674982; 7614760, 61, faks 032 2674982, 7614760, 7614761.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: ----------

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie. Przez usługę cateringową zamawiający rozumie usługę przygotowania, dostarczenia i podawania (wydawania) posiłków..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Usługa cateringowa świadczona będzie w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 (włącznie), w następujący sposób: a) Obiad - w godzinach od 12.00 do 13.00 - codziennie od poniedziałku do piątku realizowane wg jadłospisu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ; b) Suchy prowiant - na każdy dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy przypadający w ciągu tygodnia oraz na każdy dzień weekendu, wydawany w dzień poprzedzający święto/weekend (piątek), przy wydawaniu gorącego posiłku - wg wykazu produktów określonego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Suchy prowiant winien być przygotowany w cenie obiadu; c) Posiłek świąteczny (Wigilia, Śniadanie wielkanocne) - w dniu określonym przez Zamawiającego, przypadającym przed danym świętem i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wg jadłospisu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ; 2. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmian w posiłkach wchodzących w skład danego zestawu. Wykonawca będzie realizował usługę zgodnie z kolejnością zestawów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ cyklicznie w trakcie realizacji zamówienia; 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania badań sprawdzających kaloryczność i wagę posiłków; 4. Miejsce dostawy cateringu : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11-go Listopada 1; 5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany dla podopiecznych Zamawiającego, wydawanie posiłków nastąpi po udokumentowaniu prawa poboru posiłku przez osoby korzystające. Osobę do kontroli dokumentu uprawniającego do odbioru posiłku zapewnia Zamawiający. 6. Przewidywana liczba posiłków w trakcie realizacji zamówienia - 43 800 Liczba szacunkowa osób korzystających dziennie z posiłków - 120 Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków podana powyżej jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy (zakłada się dzienne wahania ilości posiłków w granicach +- 10% - 20%), w zależności od ilości osób uprawnionych do otrzymywania posiłków każdego dnia. Informacja o ilości posiłków w danym dniu będzie przekazywana w formie elektronicznej (e-mail) lub telefonicznej przez Zamawiającego Wykonawcy, do godz 11.00 w przeddzień świadczenia usługi; 7. Posiłki muszą być dostarczane w naczyniach jednorazowego użytku wraz ze sztućcami. Wykonawca zapewnia worki na odpady (resztki żywności, zużyte naczynia jednorazowe). Suchy prowiant zostanie zapakowany w torebki atestowane HDPE. 8. Zamawiający wymaga aby dostarczony obiad wchodzący w skład posiłku posiadał temperaturę co najmniej + 60 ° C - +75° C utrzymywaną w trakcie ich wydawania przy pomocy zbiorczych pojemników termicznych; 9. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 umowy w brzmieniu Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia brutto (w tym cen jednostkowych), w przypadku zmiany stawek VAT w przepisach dotyczących podatku VAT). 10. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do : a) realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ b) przygotowania, dowozu i podawania posiłków w terminach wskazanych przez Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego; c) świadczenie usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, d) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowania artykułów spożywczych oraz transportu przedmiotu zamówienia ( m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia tj.: Dz.U. Nr 136 z 2010 r. poz. 914 ze zm.), e) świadczenia usług cateringowych w naczyniach jednorazowego użytku wraz ze sztućcami, przygotowania suchego prowiantu w torebkach atestowanych HDPE; f) zabezpieczenia na czas wydawania posiłków osoby/ób, która/e zabezpieczą sprawne wydawanie posiłków legitymującą/ymi się aktualnymi badaniami lekarskimi, książeczką zdrowia oraz posiadającą/ymi odpowiednia odzież roboczą, g) estetycznego podawania posiłków, h) dostarczenie worków na odpady, i) zebrania naczyń jednorazowych wraz ze sztućcami oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min. po zakończeniu wydawania posiłków i zutylizowania ich; j) utrzymywania porządku w miejscu wydawania posiłków. 11. Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatny dostęp do pomieszczenia, w którym będzie świadczona usługa wydawania posiłków.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.32.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek uzna się za spełniony jeżeli Wykonawca wykażę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę w zakresie realizacji odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (usługi cateringu) o wartości nie mniejszej niż 260 000 PLN z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący dysponowania min. 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają aktualne orzeczenia/ zaświadczenia lekarskie dopuszczające je do pracy przy żywieniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty i oświadczenia, które należy przedłożyć wraz z ofertą: Czytelnie wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Uwaga! Na formularzu oferty należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, w tym wynikające z art. 23 ust. 2 ustawy. Dokumenty wymienione w części VII pkt 1, 2 winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokument wymieniony w części VII pkt 3.2 SIWZ może być przedstawiony w formie oryginału, czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Mocodawcę lub notarialnie poświadczonej kopii.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 0.60
 • 2 - Doświadczenie wykonawcy - 0.40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bedzin.bip.info.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 11 Listopada 1 42-500 Będzin Pokój 40.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2011 godzina 11:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 11 Listopada 1 42-500 Będzin Pokój 42.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - świadczenie usług cateringowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Paweł Zuwalski
Data publikacji:20.10.2011 10:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Chycka-Kowalczyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:12.09.2012 09:51