OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 343624 - 2011 data 20.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 2674982; 7614760, 61, fax. 032 2674982, 7614760, 7614761.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
  • W ogłoszeniu jest: nie.
  • W ogłoszeniu powinno być: tak.

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem niżej wymienionych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany: 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany strony umowy - Wykonawcy, tj. w sytuacji wystąpienia następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów; 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na: a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu usługi spowodowane przez osoby trzecie, b) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, c) z uwagi na termin zawarcia umowy uniemożliwiający realizację przedmiotu zamówienia w okresach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia; 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia brutto (w tym cen jednostkowych), w przypadku zmiany stawek VAT w przepisach dotyczących podatku VAT; 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu usług, bądź wprowadzenie nowego Podwykonawcy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Tomasz Lison
Data publikacji:28.10.2011 12:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Chycka-Kowalczyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:12.09.2012 09:52