XLIX Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 12 lutego 2010 r.

w sprawie:

 • zmiany uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr XLVII/359/98 z dnia 18 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata z późniejszymi zmianami
  Uchwała Nr XLIX/904/2010
 • określenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność komunalną Gminy Będzin
  Uchwała Nr XLIX/906/2010

L Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie:

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy Alei Kołłątaja
  Uchwała Nr L/919/2010
  załącznik nr 1
 • zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładnia na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Będzin, jednostkom organizacyjnym miasta Będzin
  Uchwała Nr L/927/2010
 
LI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie:


 • ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
  Uchwała Nr LI/931/2010

 

LIII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie:


LIV Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie:

 • zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Będzina na okręgi, określenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu
  Uchwała Nr LIV/957/2010
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie
  Uchwała Nr LIV/960/2010
LVI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie:

 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Boleradz
  Uchwała Nr LVI/971/2010
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Świerczewskiego
  Uchwała Nr LVI/972/2010
 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/599/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2  marca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach. szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
  Uchwała Nr LVI/973/2010
 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr LVI/974/2010 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
  Uchwała Nr LVI/974/2010
 • utworzenia na terenie gminy Będzin odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego w 2010 r.
  Uchwała Nr LVI/977/2010

LVII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie:

 

III Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010 r.

 • zwolnień od podatku od nieruchomości na 2011 rok
  Uchwała Nr III/11/2010
 • wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXIII/462/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalenia opłat za ich korzystanie oraz powierzenia prezydentowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
  Uchwała Nr III/17/2010

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Akty prawa miejscowego - 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.11.2011 09:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.01.2012 08:52