XVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2012 roku

w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XVII/179/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2012 rok
  Uchwała Nr XVIII/200/2012

 

XIX Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2012 roku

w sprawie:

 • określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Będzina
  Uchwała Nr XIX/211/2012
 • zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  Uchwała Nr XIX/212/2012
 • nadania nazwy dla drogi położonej w Będzinie – Grodźcu, określonej jako „boczna Nowotki”
  Uchwała Nr XIX/213/2012

 

XX Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie:

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Brzozowickiej
  Uchwała Nr XX/224/2012, Załącznik
 • opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Będzina w 2012 roku
  Uchwała Nr XX/226/2012,
  Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 30 kwietnia 2012r. NR NPII.4131.1.161.2012 stwierdził nieważność uchwały.

 

XXIII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie:

 • ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXIII/254/2012

 

XXIV Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie:

 

XXVI Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 września 2012 roku

w sprawie:

 

XXVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie:

 • podziału Miasta Będzina na okręgi wyborcze
  Uchwała Nr XXVIII/277/2012
 • ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
  Uchwała Nr XXVIII/281/2012
 • określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Będzin
  Uchwała Nr XXVIII/282/2012
 • zmiany uchwały Nr XVI/164/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku
  Uchwała Nr XXVIII/285/2012
 
 
 

XXIX Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Sportowej
  Uchwała Nr XXIX/298/2012
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXIX/295/2012, Załącznik do Uchwały
 • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała Nr XXIX/296/2012
 • określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXIX/297/2012
 • uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2013-2017"
  Uchwała Nr XXIX/289/2012, Załącznik do Uchwały,
  Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 2 stycznia 2013r. NR NPII.4131.1.636.2012 stwierdził nieważność uchwały.
 • określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXIX/300/2012,
  Ma roztrzygnięcie nadzorcze: DZ.URZ.WOJ.SLA.2013.715
 • nadania statutu jednostce budżetowej miasta „Miejska Świetlica Środowiskowa”
  Uchwała Nr XXIX/301/2012, Załącznik do Uchwały
 • ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku
  Uchwała Nr XXIX/293/2012
  DN -1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
  DN -1 formularz w formacie *.doc
  IN -1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
  IN -1 formularz w formacie *.doc
  ZN -1/A Dane o nieruchomości
  ZN -1/A formularz w formacie *.doc
  ZN -1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
  ZN -1/B formularz w formacie *.doc
  DR -1 Deklaracja na podatek rolny
  DR -1 formularz w formacie *.doc
  IR -1 informacja w sprawie podatku rolnego
  IR -1 formularz w formacie *.doc
  ZR -1/A Dane o nieruchomościach rolnych
  ZR -1/A formularz w formacie *.doc
  ZR -1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
  ZR -1/B formularz w formacie *.doc
  DL -1 Deklaracja na podatek leśny
  DL -1 formularz w formacie *.doc
  IL -1 informacja w sprawie podatku leśnego
  IL -1 formularz w formacie *.doc
  ZL -1/A Dane o nieruchomościach leśnych
  ZL -1/A formularz w formacie *.doc
  ZL -1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
  ZL -1/B formularz w formacie *.doc
 • trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
  Uchwała Nr XXIX/294/2012, Załącznik do Uchwały
 • określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku
  Uchwała Nr XXIX/291/2012
 • określenia wysokości opłat od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku
  Uchwała Nr XXIX/292/2012
 • określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku
  Uchwała Nr XXIX/290/2012
 
 

XXX Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 2012 roku

w sprawie:

 • przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXX/306/2012
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała Nr XXX/307/2012
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
  Uchwała Nr XXX/308/2012
 • określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Uchwała Nr XXX/309/2012
 

XXXI Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie:

 • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie miasta Będzina niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
  Uchwała Nr XXXI/318/2012

  Powrót

  Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

  Metryka dokumentu

  ukryj
  Tytuł dokumentu:Akty prawa miejscowego - 2012 r.
  Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
  Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
  Data publikacji:24.01.2012 10:19
  Wytworzył lub odpowiada za treść:
  Data na dokumencie:Brak
  Informację aktualizował:Michał Karoń
  Data aktualizacji:11.02.2013 11:11