XIX Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2012 roku

w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr III/8/2010 Rady Miejskiej Będzina  z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia na 2011 rok „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
  Uchwała Nr XIX/207/2012, Załącznik
 • przyjęcia raportu za 2011 rok z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 – 2013”
  Uchwała Nr XIX/208/2012, Załącznik
 • przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina”
  Uchwała Nr XIX/209/2012
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Sportowej
  Uchwała Nr XIX/210/2012
 • określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Będzina
  Uchwała Nr XIX/211/2012
 • zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  Uchwała Nr XIX/212/2012
 • nadania nazwy dla drogi położonej w Będzinie – Grodźcu, określonej jako „boczna Nowotki”
  Uchwała Nr XIX/213/2012
 • wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiej – stanowiącej targowisko miejskie – Przedsiębiorstwu techniczno – Handlowo – Usługowemu „INTERPROMEX” Sp. z o.o.
  Uchwała Nr XIX/214/2012
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej na zapewnienie opieki pielęgniarskiej w placówkach przedszkolnych
  Uchwała Nr XIX/215/2012
 • zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki inwestycyjne
  Uchwała Nr XIX/216/2012
 • zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018
  Uchwała Nr XIX/217/2012
 • zmiany uchwały Nr XVII/179/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2012 rok
  Uchwała Nr XIX/218/2012
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok
  Uchwała Nr XIX/219/2012
 • zmiany uchwały Nr XXXIII/264/97 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 19 maja 1999 roku zmienionej uchwałą Nr XXXVI/303/97 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 października 19997 roku przywołującą jednoosobową spółkę Gminy pod nazwą „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie
  Uchwała Nr XIX/220/2012
 • zmiany uchwały Nr IV/27/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Będzina
  Uchwała Nr XIX/221/2012

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XIX Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:06.03.2012 10:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:06.03.2012 14:21