Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2012 rok

XVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2012 roku

w sprawie:

 • przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) oraz współpracy międzynarodowej z regionem Fife i miastem Basse – Ham w 2012 roku)
  Uchwała Nr XVIII/194/2012
 • przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) oraz współpracy międzynarodowej z regionem Fife (Szkocja) i miastem Basse – Ham (Republika Francuska) w 2012 roku
  Uchwała Nr XVIII/195/2012
 • przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Będzina dotyczącego realizacji uchwał Rady Miejskiej Będzina
  Uchwała Nr XVIII/196/2012
 • nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Będzinie przy ulicy Sportowej 1
  Uchwała Nr XVIII/197/2012
 • nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 113 w Będzinie przy ulicy Skalskiego 4
  Uchwała Nr XVIII/198/2012
 • zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 20112 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018
  Uchwała Nr XVIII/199/2012
 • zmiany uchwały Nr XVII/179/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2012 rok
  Uchwała Nr XVIII/200/2012
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok
  Uchwała Nr XVIII/201/2012
 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą: Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu z dachów budynków Przedszkola Miejskiego Nr 6 przy ul Stalickiego 10 a oraz Przedszkola Miejskiego Nt 8 przy ulicy Krasickiego 16 w Będzinie
  Uchwała Nr XVIII/202/2012
 • zaopiniowania propozycji „Planu aglomeracji Będzin”
  Uchwała Nr XVIII/203/2012, Załącznik
 • przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku
  Uchwała Nr XVIII/204/2012
 • przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku
  Uchwała Nr XVIII/205/2012
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania bonifikaty udzielonej z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego w Będzinie od Pani Janiny Jastrzębskiej
  Uchwała Nr XVIII/206/2012

XIX Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2012 roku

w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr III/8/2010 Rady Miejskiej Będzina  z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia na 2011 rok „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
  Uchwała Nr XIX/207/2012, Załącznik
 • przyjęcia raportu za 2011 rok z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 – 2013”
  Uchwała Nr XIX/208/2012, Załącznik
 • przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina”
  Uchwała Nr XIX/209/2012
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Sportowej
  Uchwała Nr XIX/210/2012
 • określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Będzina
  Uchwała Nr XIX/211/2012
 • zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  Uchwała Nr XIX/212/2012
 • nadania nazwy dla drogi położonej w Będzinie – Grodźcu, określonej jako „boczna Nowotki”
  Uchwała Nr XIX/213/2012
 • wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiej – stanowiącej targowisko miejskie – Przedsiębiorstwu techniczno – Handlowo – Usługowemu „INTERPROMEX” Sp. z o.o.
  Uchwała Nr XIX/214/2012
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej na zapewnienie opieki pielęgniarskiej w placówkach przedszkolnych
  Uchwała Nr XIX/215/2012
 • zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki inwestycyjne
  Uchwała Nr XIX/216/2012
 • zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018
  Uchwała Nr XIX/217/2012
 • zmiany uchwały Nr XVII/179/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2012 rok
  Uchwała Nr XIX/218/2012
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok
  Uchwała Nr XIX/219/2012
 • zmiany uchwały Nr XXXIII/264/97 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 19 maja 1999 roku zmienionej uchwałą Nr XXXVI/303/97 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 października 19997 roku przywołującą jednoosobową spółkę Gminy pod nazwą „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie
  Uchwała Nr XIX/220/2012
 • zmiany uchwały Nr IV/27/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Będzina
  Uchwała Nr XIX/221/2012

XX Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie:

 • apelu do mieszkańców Będzina o przekazanie pamiątek związanych z historią miasta
  Uchwała Nr XX/222/2012
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr LVII/990/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przyjęcia na 2011 rok „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  Uchwała Nr XX/223/2012
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Brzozowickiej
  Uchwała Nr XX/224/2012, Załącznik
 • przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2011 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej
  Uchwała Nr XX/225/2012
 • opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Będzina w 2012 roku
  Uchwała Nr XX/226/2012,
  Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 30 kwietnia 2012r. NR NPII.4131.1.161.2012 stwierdził nieważność uchwały.
 • zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018
  Uchwała Nr XX/227/2012
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok
  Uchwała Nr XX/228/2012
 • rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Szulca dotyczącej rozwiązania umowy administrowania terenem targowiska
  Uchwała Nr XX/229/2012

XXI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2012 roku

w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Będzińskim na wspólną realizację projektu pn.: „Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej” - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w Powiecie Będzińskim”
  Uchwała Nr XXI/230/2012
 • przyjęcia raportu za lata 2009 – 2010 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004- 2015”
  Uchwała Nr XXI/231/2012
  Załącznik Nr 1 (cz. 1), Załącznik Nr 1 (cz. 2)
 • zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018
  Uchwała Nr XXI/232/2012
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok
  Uchwała Nr XXI/233/2012

 XXII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie:

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębia w Będzinie, ul. Świerczewskiego 15
  Uchwała Nr XXII/234/2012
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie, ul. Teatralna 4
  Uchwała Nr XXII/235/2012
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43
  Uchwała Nr XXII/236/2012
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie ul. Piłsudkiego 39
  Uchwała Nr XXII/237/2012
 • zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla miasta Będzina
  Uchwała Nr XXII/238/2012
 • uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacji (WPI) w mieście Będzinie na lata 2012 - 2014
  Uchwała Nr XXII/239/2012
 • współfinansowania wraz z miastem Sosnowiec wyjazdu młodzieży gimnazjalnej do Izraela w ramach projektu „Spotkanie zagłębiowskich pokoleń” organizowanego we współpracy ze Światowym Związkiem Żydów Zagłębia
  Uchwała Nr XXII/240/2012
 • opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Będzina w 2012 roku
  Uchwała Nr XXII/241/2012
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok
  Uchwała Nr XXII/242/2012
 • zmiany uchwały Nr VII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 - 2018
  Uchwała Nr XXII/243/2012
 • zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki  inwestycyjne
  Uchwała Nr XXII/244/2012
 • rozpatrzenia skargi skierowanej do Rady Miejskiej Będzina przez Pana Grzegorza Pieńkowskiego na Prezydenta Miasta Będzina
  Uchwała Nr XXII/245/2012
 • rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Agnieszkę Błaszkiewicz, zamieszkałą w Czeladzi na działalność Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie
  Uchwała Nr XXII/246/2012
 • upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina do złożenia wniosku o dofinansowanie pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych (Przedszkola Miejskie Nr 1,2 5, 10) ze środków NFOŚiGW i środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pt. System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach  użyteczności publicznej w ramach IV konkursu 2012 r.
  Uchwała Nr XXII/247/2012

 XXIII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie:

 • przyjęcia oświadczenia dotyczącego uczczenia Józefa Patrycego Cieszkowskiego (1798-1867), twórcy Zagłębia Dąbrowskiego, Naczelnika Oddziału Kopalń Okręgu Zachodniego w Królestwie Polskim, w 145. rocznicę Jego śmierci
  Uchwała Nr XXIII/248/2012
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Będzina za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Będzina za 2011 rok
  Uchwała Nr XXIII/249/2012
 • absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2011 rok
  Uchwała Nr XXIII/250/2012
 • planu pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2012 roku
  Uchwała Nr XXIII/251/2012
 • planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2012 roku
  Uchwała Nr XXIII/252/2012
 • nadania imienia Gimnazjum nr 5 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Będzinie przy ulicy Kołłątaja 3
  Uchwała Nr XXIII/253/2012
 • ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXIII/254/2012
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok
  Uchwała Nr XXIII/255/2012
 • zmian uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018
  Uchwała Nr XXIII/256/2012

XXIV Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie:

 • zaliczenia dróg, położonych w granicach administracyjnych miasta Będzina, do kategorii dróg gminnych.
  Uchwała Nr XXIV/257/2012
 • zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Będzin, a Miastem Siemianowice Śląskie, Gminą Bobrowniki, Miastem Czeladź, Miastem Dąbrowa Górnicza, Gminą Siewierz, Miastem Sławków, Miastem Wojkowice w celu wspólnego udziału w projekcie „Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w grupie osób 50+na terenie gmin Siemianowice Śląskie, Bobrowniki, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Siewierz, Sławków i Wojkowice” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
  Uchwała Nr XXIV/258/2012
 • utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski nr 2 w Będzinie.
  Uchwała Nr XXIV/259/2012
 • ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie – jednostki organizacyjnej Miasta Będzina.
  Uchwała Nr XXIV/260/2012
 • zmian w budżetu miasta Będzina na 2012 rok.
  Uchwała Nr XXIV/261/2012 
 • zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018.
  Uchwała Nr XXIV/262/2012
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego.
  Uchwała Nr XXIV/263/2012
 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy  ul. 11 Listopada 20 w Będzinie.
  Uchwała Nr XXIV/264/2012


XXV Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 10 września 2012 roku

w sprawie:

 

XXVI Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 września 2012 roku

w sprawie:

 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/91/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Będzina.
  Uchwała Nr XXVI/267/2012
 • zmiany uchwały Nr XXIII/251/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2012 roku.
  Uchwała Nr XXVI/268/2012
 • statutu Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.
  Uchwała Nr XXVI/269/2012
 • zawarcia porozumienia pomiędzy miastem Będzin, a Gminą Dąbrowa Górnicza, Gminą Sosnowiec, Gminą Sławków, Gminą Siewierz oraz Gminą Psary (Partnerstwo Gmin Zagłębia Dąbrowskiego) w sprawie udziału w projekcie predefiniowanym „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
  Uchwała Nr XXVI/270/2012
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w obrębie ulic Brzozowickiej, Siemońskiej, Wiejskiej, Krętej, Zielonej.
  Uchwała Nr XXVI/271/2012
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Wolności w Będzinie – Etap II.
  Uchwała Nr XXVI/272/2012
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok
  Uchwała Nr XXVI/273/2012
 • zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018
  Uchwała Nr XXVI/274/2012
 • udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  Uchwała Nr XXVI/275/2012
 • rozpatrzenia skargi złożonej u Prezydenta Miasta Będzina przez Pana Ireneusza Śliwę zamieszkałego w Będzinie na bezpodstawne wszczęcie procedury "Niebieskiej Karty" przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  Uchwała Nr XXVI/276/2012

 

XXVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie:

 • podziału Miasta Będzina na okręgi wyborcze
  Uchwała Nr XXVIII/277/2012
 • przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
  Uchwała Nr XXVIII/278/2012
 • przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012
  Uchwała Nr XXVIII/279/2012
 • zmiany uchwały Nr XXIII/251/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2012 roku
  Uchwała Nr XXVIII/280/2012
 • ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
  Uchwała Nr XXVIII/281/2012
 • określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Będzin
  Uchwała Nr XXVIII/282/2012
 • zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018
  Uchwała Nr XXVIII/283/2012
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok
  Uchwała Nr XXVIII/284/2012
 • zmiany uchwały Nr XVI/164/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku
  Uchwała Nr XXVIII/285/2012

 

XXIX Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie:

 • przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Będzina" na lata 2012-2020
  Uchwała Nr XXIX/286/2012, Załącznik do Uchwały
 • przyjęcia informacji o realizacji "Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Będzina"
  Uchwała Nr XXIX/287/2012, Załącznik do Uchwały
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XVI/182/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Będzina"
  Uchwała Nr XXIX/288/2012, Załącznik do Uchwały
 • uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2013-2017"
  Uchwała Nr XXIX/289/2012, Załącznik do Uchwały,
  Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 2 stycznia 2013r. NR NPII.4131.1.636.2012 stwierdził nieważność uchwały.
 • określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku
  Uchwała Nr XXIX/290/2012
 • określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku
  Uchwała Nr XXIX/291/2012
 • określenia wysokości opłat od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku
  Uchwała Nr XXIX/292/2012
 • ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku
  Uchwała Nr XXIX/293/2012
  DN -1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
  DN -1 formularz w formacie *.doc
  IN -1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
  IN -1 formularz w formacie *.doc
  ZN -1/A Dane o nieruchomości
  ZN -1/A formularz w formacie *.doc
  ZN -1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
  ZN -1/B formularz w formacie *.doc
  DR -1 Deklaracja na podatek rolny
  DR -1 formularz w formacie *.doc
  IR -1 informacja w sprawie podatku rolnego
  IR -1 formularz w formacie *.doc
  ZR -1/A Dane o nieruchomościach rolnych
  ZR -1/A formularz w formacie *.doc
  ZR -1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
  ZR -1/B formularz w formacie *.doc
  DL -1 Deklaracja na podatek leśny
  DL -1 formularz w formacie *.doc
  IL -1 informacja w sprawie podatku leśnego
  IL -1 formularz w formacie *.doc
  ZL -1/A Dane o nieruchomościach leśnych
  ZL -1/A formularz w formacie *.doc
  ZL -1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
  ZL -1/B formularz w formacie *.doc
 • trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
  Uchwała Nr XXIX/294/2012, Załącznik do Uchwały
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXIX/295/2012, Załącznik do Uchwały
 • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała Nr XXIX/296/2012
 • określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXIX/297/2012
  Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 2 stycznia 2013r. NR NPII.4131.1.639.2012 stwierdził nieważność uchwały.
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Sportowej
  Uchwała Nr XXIX/298/2012
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy ulicach Krakowskiej, Podsiadły, Orlej
  Uchwała Nr XXIX/299/2012
 • określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXIX/300/2012,
  Ma roztrzygnięcie nadzorcze: DZ.URZ.WOJ.SLA.2013.715
 • nadania statutu jednostce budżetowej miasta „Miejska Świetlica Środowiskowa”
  Uchwała Nr XXIX/301/2012, Załącznik do Uchwały
 • zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji wybranych filii oraz likwidacji filii nr 3
  Uchwała Nr XXIX/302/2012
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok
  Uchwała Nr XXIX/303/2012
 • zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012-2018
  Uchwała Nr XXIX/304/2012
 • rozpatrzenia skargi złożonej na działanie Prezydenta Miasta Będzina przez Pana Witolda Stemplewskiego i Pana Andrzeja Witkowskiego
  Uchwała Nr XXIX/305/2012

   

XXX Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 2012 roku

w sprawie:

 • przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXX/306/2012
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała Nr XXX/307/2012
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
  Uchwała Nr XXX/308/2012
 • określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Uchwała Nr XXX/309/2012

 

XXXI Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie:

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2012 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.03.2012 14:41