Zarządzenie  Nr 0050.36.2012
Prezydenta  Miasta Będzina
z dnia 1 marca 2012 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia  Regulaminu  finansowania w  roku 2012  demontażu,
transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych
przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych 
i gospodarczych z terenu  miasta  Będzina, stanowiących własność 
osób fizycznych.

 

            Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 30 ust.1, ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),  art. 403 ust.2 w związku z art. 400a ust.1 pkt 8 ustawy  z dnia  27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn.zm.)  oraz  Uchwały Nr XVII/179/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Będzina na 2012 rok


z a r z ą d z a m:

§1

1.Zatwierdzić  Regulamin finansowania  w  roku 2012 demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych  i gospodarczych z terenu Miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych.

2.Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego  Zarządzenia.

§2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia  powierzyć  Naczelnikowi Wydziału Kształtowania Środowiska.

§ 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA

(-) Łukasz Komoniewski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenia Regulaminu finansowania w roku 2012 demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:07.03.2012 12:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paweł Nocoń
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:18.04.2013 09:00