ZARZĄDZENIE  Nr 0151 /138/ 2004
PREZYDENTA   MIASTA  BĘDZINA
z dnia  31  marca   2004  roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin za  2003 rok.

Na   podstawie  art. 30  ust. 2   pkt  4   ustawy  z  dnia 8  marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz  uchwały Nr IV/25/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu miasta na 2003 rok -


PREZYDENT  MIASTA
zarządza :


§1.

Przyjąć sprawozdanie z  wykonania budżetu miasta za 2003 roku stanowiące Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć sprawozdanie z  wykonania budżetu miasta za 2003 roku Radzie Miejskiej w Będzinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do dnia 31 marca  2004 roku.

§ 3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Będzina za 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:14.04.2004 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Zydek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:27.04.2004 14:57