UCHWAŁA NR XIX/212/2012
RADY MIEJSKIEJ  BĘDZINA
z dnia 27 lutego 2012 r.

 

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na  realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142. poz 1591 – z póżn.zm.), art.403 ust. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawy  Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm), art.221 ust 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),

 

Rada Miejska Będzina
uchwala:
       

                               
I.Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej.

§1.


1.Z budżetu Miasta Będzina mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art.403 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta.
2.Dotacje celowe będą udzielone na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie   poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości wynikających z jego zanieczyszczenia dla mieszkańców Będzina.
3.Dotacja celowa może być udzielona:
a) osobom fizycznym (w przypadku  dofinansowywania modernizacji ogrzewania oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)
b) wspólnotom mieszkaniowym (w przypadku dofinansowywania modernizacji ogrzewania).

§2.


1.Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała Rady Miejskiej.
2.Dotacja celowa może być udzielona dla podmiotów określonych w §1 ust.3 pkt. a i b w wysokości określonej w regulaminach dofinansowania poszczególnych celów,
stanowiących załączniki nr 1,2  i 3 do niniejszej uchwały.

              

I. Tryb udzielania dotacji


§3.


1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w §1 ust.1 składają pisemne wnioski.
2. Podmiot ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.
3. Wnioski o przyznanie dotacji celowej do modernizacji ogrzewania oraz  budowy oczyszczalni ścieków, weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Kształtowania Środowiska;

4. Realizacja wniosków prowadzona będzie do wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych w budżecie miasta na ww. zadania w danym roku budżetowym.


III.Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej i kontrola wykonania zleconego zadania.

§4.


Udzielanie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:
1)szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana,
i termin jego wykonania;
2)wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;
3)termin wykorzystania dotacji celowej;
4)tryb kontroli wykonywania zadania;
5)termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.

§5.


Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki).Miasto zastrzega sobie także prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji, jak również jej funkcjonowania w wyznaczonym okresie czasu.

§6.


Prezydent Miasta określa wzory: wniosków, umów i protokołów odbioru, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.

§7.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 


                                                                                 PRZEWODNICZACY
                                                                                 Rady Miejskiej Będzina
                                                                                 (-) Sławomir Brodziński

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 2012
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Biniek
Data publikacji:18.05.2012 10:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:07.05.2013 13:41