Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Będzinie - 2003 rok

V Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2003 r.


w sprawie:

 • przyjęcia informacji dotyczącej "Współpracy międzynarodowej Będzina".
  Uchwała Nr V/36/2003
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XLV/619/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2002 rok.
  Uchwała Nr V/37/2003
 • przedmiotów działania Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie.
  Uchwała Nr V/38/2003
 • ramowych planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie na I półrocze 2003 roku.
  Uchwała Nr V/39/2003
 • zmiany uchwały Nr IV/31/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie.
  Uchwała Nr V/40/2003
 • rozszerzenia upoważnień Prezydenta Miasta zawartych w uchwale  Nr IV/25/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 grudnia 2002 roku  w sprawie budżetu miasta Będzina na 2003 rok.
  Uchwała Nr V/41/2003
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2003 rok.
  Uchwała Nr V/42/2003
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.
  Uchwała Nr V/43/2003
 • przystąpienia do opracowania i wydania monografii miasta Będzina.
  Uchwała Nr V/44/2003

VI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2003 r.


w sprawie:

 • wygaśnięcia mandatu Radnego Pana Tomasza Delowskiego w okręgu wyborczym nr 2 w Będzinie z listy nr 13 - KWW Platforma Prawa i Obywateli.
  Uchwała Nr VI/45/2003
 • przyjęcia sprawozdania Dyrektora MOPS z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.
  Uchwała Nr VI/46/2003
 • przyjęcia informacji o realizacji działań i zamierzeń Będzina w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz inwestycji miejskich.
  Uchwała Nr VI/47/2003
 • przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2003 rok.
  Uchwała NR VI/48/2003
 • przygotowania Będzina do referendum europejskiego.
  Uchwała Nr VI/49/2003
 • uchylenia uchwały Nr XXXVIII/536/2001 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 czerwca 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Barlickiego.
  Uchwała Nr VI/50/2003
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Barlickiego.
  Uchwała Nr VI/51/2003
 • podjęcia działań zmierzających do nieodpłatnego przejęcia przez Będzin od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa terenu na cele związane z realizacją inwestycji sportowo-rekreacyjnych.
  Uchwała Nr VI/52/2003
 • ustanowienia dorocznych Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
  Uchwała Nr VI/53/2003
 • zmiany uchwały Nr IV 131/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie.
  Uchwała Nr VI/54/2003

VII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 10 marca 2003 r.

w sprawie:

 • obsadzenia wygaśniętego mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 2 w Będzinie z listy nr 13 - KWW Platforma Prawa i Obywateli.
  Uchwała Nr VII/55/2003
 • zmiany uchwały Nr IV/31/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie.
  Uchwała Nr VII/56/2003
 • zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2003 rok.
  Uchwała Nr VII/57/2003
 • przeniesienia wydatków między działami w budżecie miasta na 2003 rok.
  Uchwała Nr VII/58/2003
 • procedury opracowywania i uchwalania budżetu miasta Będzina.
  Uchwała Nr VII/59/2003
 • zwiększenia przychodów i wydatków budżetu miasta.
  Uchwała Nr VII/60/2003
 • udzielenia Towarzystwu Budownictwa Społecznego "DOMBUD" Sp. z o.o. w Katowicach poręczenia kredytu na realizację osiedla mieszkaniowego w Będzinie - Górki Małobądzkie.
  Uchwała Nr VII/61/2003

VIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 14 kwietnia 2003 r.

w sprawie:

 • udzielenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie poręczenia na zabezpieczenie kredytu przeznaczonego na realizację przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o.o. w Katowicach osiedla mieszkaniowego w Będzinie - Górki Malobądzkie - Zadanie 1.
  Uchwała Nr VIII/62/2003


IX Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie:

 • utworzenia obwodów głosowania w Państwowym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Chopina 1 i w Szpitalu Powiatowym Nr 1 przy ul. Małachowskiego 12, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 08 czerwca 2003 roku, przeprowadzanego w dniach 07 czerwca i 08 czerwca 2003 roku.
  Uchwała Nr IX/63/2003
 • absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina 2002 rok.
  Uchwała Nr IX/64/2003
 • zatwierdzenia rocznego, sprawozdania finansowego Teatru Dzieci Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem.
  Uchwała Nr IX/65/2003
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, dla której Miasto Będzin jest organizatorem.
  Uchwała Nr IX/66/2003
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem.
  Uchwała Nr IX/67/2003
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury , dla którego Miasto Będzin jest organizatorem.
  Uchwała Nr IX/68/2003
 • ustanowienia dorocznych Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
  Uchwała Nr IX/69/2003,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ul. Podzamcze.
  Uchwała Nr IX/70/2003
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz.
  Uchwała Nr IX/71/2003
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza.
  Uchwała Nr IX/72/2003
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Syberka przy ul. Zwycięstwa.
  Uchwała Nr IX/73/2003
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie.
  Uchwała Nr IX/74/2003
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ul. Bory.
  Uchwała Nr IX/75/2003
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ul. Orkana.
  Uchwała Nr IX/76/2003
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Wróblewskiego.
  Uchwała Nr IX/77/2003
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w Będzinie w dzielnicy Grodziec przy ul. Nowotki-Poprzeczna.
  Uchwała Nr IX/78/2003 
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2003 rok.
  Uchwała Nr IX/79/2003
 • przeniesienia wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w dziale 600 - Transport  i  łączność.
  Uchwała Nr IX/80/2003
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.
  Uchwała Nr IX/81/2003
 • zmiany uchwały Nr XLV/636/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia w jednostce budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji środka specjalnego.
  Uchwała Nr IX/82/2003
  załącznik - uchwała nr XLV/636/2002
 • akceptacji działań zmierzających do zagospodarowania kompleksu Parku "Rozkówka" w Będzinie - Grodźcu z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjne związane ze sportem jeździeckim oraz działalnością polegającą na propagowaniu tego sportu.
  Uchwała Nr IX/83/2003
 • upoważnienia Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach do wydawania, cofania oraz dokonywania zmian zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na obszar gminy Będzin.
  Uchwała Nr IX/84/2003
 • wyrażenia zgody na wniesienie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ulicy Kościuszki 140 - w formie aportu - nieruchomości zabudowanej oraz urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej.
  Uchwała Nr IX/85/2003
 • zwolnienia z opłaty stałej dokonywanej z tytułu zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  Uchwała Nr IX/86/2003
 • zaopiniowania  projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Będzinie.
  Uchwała Nr IX/87/2003
  załącznik - uchwała 3/2003 Rady Społecznej ZOZ w Będzinie
 • przystąpienia Miasta Będzina do Stowarzyszenia pod nazwą "Forum Rewitalizacji".
  Uchwała Nr IX/88/2003
 • określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  Uchwała Nr IX/89/2003
 • zmiany uchwały Nr IV/31/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie.
  Uchwała Nr IX/90/2003

X Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2003 r.

w sprawie:

 • utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Będzina.
  Uchwała Nr X/91/2003
 • uchylenia uchwały Nr XXIX/398/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 października 2000 r. w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
  Uchwała Nr X/92/2003
 • dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 11/2 na karcie mapy 36 obręb Będzin, o powierzchni 1833 m2, położonej w rejonie ulicy Małachowskiego - na rzecz Skarbu Państwa.
  Uchwała Nr X/93/2003
 • przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
  Uchwała Nr X/94/2003

XI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2003 r.

w sprawie:

 • przyznania Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2002.
  Uchwała Nr XI/95/2003

XII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2003 r.

Nie podjęto uchwał.

XIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie:

 • przyjęcia Statutu Miasta Będzina.
  Uchwała Nr XIII/96/2003
 • przyjęcia informacji o bezrobociu wśród mieszkańców Będzina i działaniach na rzecz jego łagodzenia w 2003 roku.
  Uchwała Nr XIII/97/2003
 • przyjęcia informacji o realizacji § 2 Uchwały Nr VI/46/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora MOPS z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.
  Uchwała Nr XIII/98/2003
 • ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2003 roku.
  Uchwała Nr XIII/99/2003
 • ramowych planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2003 roku.
  Uchwała Nr XIII/100/2003
 • przyjęcia Programu Edukacyjnego dla Miasta Będzina.
  Uchwała Nr XIII/101/2003
 • określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
  Uchwała Nr XIII/102/2003
 • ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkolach i żłobkach.
  Uchwała Nr XIII/103/2003
 • utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich.
  Uchwała Nr XIII/104/2003
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2003 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: Udział Gminy Będzin w XIV Międzynarodowych Targach Ekologicznych "INTERECO` 2003 ".
  Uchwała Nr XIII/105/2003
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2003 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły".
  Uchwała Nr XIII/106/2003
 • zwiększenia dochodów i przychodów oraz wydatków budżetu miasta na 2003 rok.
  Uchwała Nr XIII/107/2003
 • zwiększenia budżetu miasta na 2003 rok z tytułu środków pozyskanych podczas Balu Charytatywnego Prezydenta Miasta.
  Uchwała Nr XIII/108/2003
 • przeniesienia wydatków inwestycyjnych między działami oraz utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.
  Uchwała Nr XIII/109/2003
 • przeniesienia wydatków między działami.
  Uchwała Nr XIII/110/2003
 • rozszerzenia zapisu wydatku inwestycyjnego oraz zwiększenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok .
  Uchwała Nr XIII/111/2003
 • przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków bieżących i majątkowych na dotacje w budżecie miasta na 2003 rok.
  Uchwała Nr XIII/112/2003
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2003 rok.
  Uchwała Nr XII/113/2003
 • przeniesienia wydatków majątkowych między działami i rozdziałami oraz utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.
  Uchwała Nr XIII/114/2003
 • zasad, trybu kierowania i korzystania z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. Armii Ludowej 1 wraz z Filią przy ul. 35-lecia PRL 7 oraz zasad odpłatności za korzystanie ze świadczonych przez niego usług opiekuńczych.
  Uchwała Nr XIII/115/2003
 • szczegółowych zasad i trybu zwrotu zasiłku celowego.
  Uchwała Nr XIII/116/2003
 • zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za usługi opiekuńcze.
  Uchwała Nr XIII/117/2003
 • likwidacji jednostki budżetowej gminy Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Będzinie przy ulicy Sienkiewicza 17.
  Uchwała Nr XIII/118/2003
 • zaopiniowania częściowego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.
  Uchwała Nr XII/119/2003
 • zaopiniowania częściowego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.
  Uchwała Nr XIII/120/2003
 • wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.
  Uchwała Nr XIII/121/2003
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2003 rok.
  Uchwała Nr XIII/122/2003
 • zaakceptowania działań zmierzających do nabycia prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2146/132 karta mapy 6 obręb Łagisza , położonej w Będzinie - Łagiszy przy ul. Świerczewskiego wraz z własnością posadowionego na niej budynku.
  Uchwała Nr XIII/123/2003
 • odwołania Sekretarza Miasta Będzina.
  Uchwała Nr XIII/124/2003
 • powołania Sekretarza Miasta Będzina.
  Uchwała Nr XIII/125/2003

XIV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 9 września 2003 r.

w sprawie:

 • powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Będzinie.
  Uchwała Nr XIV/126/2003
 • uczestnictwa Miasta Będzina w Programie "Rozwój i Ewaluacja Lokalnych Strategii Zrównoważonego Rozwoju gmin i powiatów Zagłębia Dąbrowskiego".
  Uchwała Nr XIV/127/2003
 • zmian w uchwale Nr XLIII/614/2001 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie ustanowienia Stypendium Rady Miejskiej w Będzinie dla najzdolniejszych uczniów - mieszkańców Będzina oraz zasad jego przyznawania.
  Uchwała Nr XIV/128/2003
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2003 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie  zadania  pn. "Budowa  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  od  ulicy  Mostowej  do  ul.  Mickiewicza    w  Będzinie ."
  Uchwała Nr XIV/129/2003
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2003 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. " zielone szkoły ".
  Uchwała Nr XIV/130/2003


XV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 22 września 2003 r.

w sprawie:

 • przyjęcia do wiadomości informacji Prezydenta Miasta Będzina o przebiegu wykonania budżetu  miasta Będzina za I półrocze 2003 roku.
  Uchwała Nr XV/131/2003
 • przyjęcia informacji o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego z udziałem mienia komunalnego.
  Uchwała Nr XV/132/2003
 • przyjęcia sprawozdania dotyczącego realizacji uchwał Rady Miejskiej w Będzinie.
  Uchwała Nr XV/133/2003
 • uwzględnienia protestu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul.Barlickiego i uchylenia  uchwały Nr VI/51/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul.Barlickiego.
  Uchwała Nr XV/134/2003
 • rozpatrzenia skargi  Pana Adama Guzika zamieszkałego w Będzinie przy  ul. Rolniczej 35, skierowanej do Wydziału Komunikacji Społecznej MSWiA a przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach dotyczącej braku skuteczności działania Prezydenta Miasta i Urzędu Miejskiego w sprawach wniosków i interwencji.
  Uchwała Nr XV/135/2003
 • rozpatrzenia skargi z dnia 27 marca 2003 r. złożonej za pośrednictwem Wojewody Śląskiego przez Pana Jerzego Grzelińskiego dotyczącej bierności Prezydenta Miasta wobec wskazanych nieprawidłowości funkcjonowania cmentarza wyznaniowego Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Trójcy, położonego w Będzinie przy ul. Podzamcze.
  Uchwała Nr XV/136/2003
 • zmian w budżecie miasta na 2003 rok.
  Uchwała Nr XV/137/2003
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2003 rok w ramach środków otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na tworzenie Gminnego Centrum Informacji.
  Uchwała Nr XV/138/2003
 • rozszerzenia  zapisu wydatku inwestycyjnego oraz przeniesienia wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na  2003 rok między działami, rozdziałami i paragrafami.
  Uchwała Nr XV/139/2003
 • określenia limitu nowo wydawanych licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami na rok 2004.
  Uchwała Nr XV/140/2003
 • dokonania zmiany Uchwały Nr VI/48/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.
  Uchwała Nr XV/141/2003
 • nadania nazw ulic na osiedlu mieszkaniowym w rejonie Górek Małobądzkich w Będzinie.
  Uchwała Nr XV/142/2003
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2003 rok z przeznaczeniem na dotację dla OSP Grodziec.
  Uchwała Nr XV/143/2003
 • przeniesienia wydatków między działami w budżecie miasta na 2003 rok.
  Uchwała Nr XV/144/2003
 • przeniesienia wydatków między działami.
  Uchwała Nr XV/145/2003

XVI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 października 2003 r.

w sprawie:

 • przyjęcia opinii zespołu o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Będzinie.
  Uchwała Nr XVI/146/2003
 • zasad  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Będzinie i Sądu Okręgowego w Katowicach.
  Uchwała Nr XVI/147/2003
 • wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Będzinie do orzekania w sprawach karnych na kadencję 2004-2007.
  Uchwała Nr XVI/148/2003
 • wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Będzinie do orzekania w sprawach rodzinnych na kadencję 2004-2007.
  Uchwała Nr XVI/149/2003
 • nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Będzinie.
  Uchwała Nr XVI/150/2003
 • ustanowienia Stypendium Rady Miejskiej w Będzinie dla najzdolniejszych uczniów i studentów - mieszkańców Będzina oraz zasad jego przyznawania
  Uchwała Nr XVI/151/2003
 • wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Będzina jako ilustracji w publikacji książkowej pt. "Miasta Zagłębia . Kto jest kim w Zagłębiu."
  Uchwała Nr XVI/152/2003
 • upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina do zaciągania zobowiązań  wekslowych.
  Uchwała Nr XVI/153/2003
 • wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Będzinie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2004-2007.
  Uchwała Nr XVI/154/2003
 • wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach do orzekania w sprawach karnych na kadencję 2004-2007.
  Uchwała Nr XVI/155/2003
 • wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach do orzekania w sprawach cywilnych-rodzinnych na kadencję 2004-2007.
  Uchwała Nr XVI/156/2003
 • wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2004-2007 r.
  Uchwała Nr XVI/157/2003

XVII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 3 listopada 2003 r.

w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania z realizacji przedsięwzięć wynikających ze "Strategii Rozwoju Miasta Będzina"
  Uchwała Nr XVII/158/2003
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXIX/386/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 października 2000 r. w sprawie przyjęcia Strategii Mieszkaniowej Miasta Będzina do roku 2006.
  Uchwała Nr XVII/159/2003
 • zmian  w  budżecie miasta na 2003 rok.
  Uchwała Nr XVII/160/2003
 • zmian w budżecie miasta na 2003 rok w zakresie środków specjalnych
  Uchwała Nr XVII/161/2003
 • zwiększenia   dochodów  w  zakresie   subwencji  oświatowej  oraz  wydatków budżetu miasta na 2003 rok
  Uchwała Nr XVII/162/2003
 • przeniesienia wydatków majątkowych między działami w budżecie miasta na 2003 rok
  Uchwała Nr XVII/163/2003
 • przeniesienia wydatków miedzy działami w budżecie miasta na 2003 rok.
  Uchwała Nr XVII/164/2003
 • przeniesienia wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony Środowiska   i  Gospodarki Wodnej  na  2003 rok  między  działami i  rozdziałami.
  Uchwała Nr XVII/165/2003
 • wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Będzina przez władze samorządowe partnerskiego miasta Tatabanya celem umieszczenia go na tablicy informacyjno-promocyjnej
  Uchwała Nr XVII/166/2003
 • przystąpienia do opracowania  projektu "Programu Rewitalizacji Śródmieścia"
  Uchwała Nr XVII/167/2003
 • przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście.
  Uchwała Nr XVII/168/2003
 • uchylenia uchwały Nr XVIII/239/99 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie ustalenia maksymalnej ceny za wywóz i unieszkodliwienie 1 m 3 stałych odpadów komunalnych.
  Uchwała Nr XVII/169/2003
 • przeniesienia  wydatków  między zadaniami i paragrafami w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  2003  rok.
  Uchwała Nr XVII/170/2003
 • zmiany uchwały Nr IV/31/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie.
  Uchwała Nr XVII/171/2003

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2003 r.

w sprawie:

 • wysokości stawek, zwolnień, wzorów  formularzy w  podatku od nieruchomości i wysokości stawek w podatku od posiadania psów obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2004  roku
  Uchwała Nr XVIII/172/2003
 • wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2004 roku
  Uchwała Nr XVIII/173/2003
 • wysokości stawek, zasad ustalania i poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2004 roku
  Uchwała Nr XVIII/174/2003
 • ustalenia wzorów formularzy w sprawie podatku leśnego i podatku rolnego obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2004 roku
  Uchwała Nr XVIII/175/2003
 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Będzinie
  Uchwała Nr XVIII/176/2003
 • przyjęcia informacji dotyczącej działań w zakresie komunalizacji mienia i porządkowania stanu prawnego nieruchomości w Będzinie
  Uchwała Nr XVIII/179/2003
 • rozpatrzenia skargi Pani Lidii Antosiewicz zamieszkałej [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)], skierowanej do Wojewody Śląskiego, dotyczącej wymiany okien w wynajmowanym mieszkaniu
  Uchwała Nr XVIII/180/2003
 • rozpatrzenia skargi skierowanej do Samorządowego Kolegium   Odwoławczego w Katowicach przez Pana Mariusza Fornala [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)] na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
  Uchwała Nr XVIII/181/2003
 • określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XVIII/182/2003
 • ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży
  Uchwała Nr XVIII/183/2003
 • zmian  w dochodach i  wydatkach  budżetu  miasta  na  2003  rok
  Uchwała Nr XVIII/184/2003
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2003 rok
  Uchwała Nr XVIII/185/2003
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2003 rok w ramach środków pozyskanych z innych źródeł
  Uchwała Nr XVIII/186/2003
 • zwiększenia dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  na 2003  rok  w  ramach   środków   pozyskanych z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  Uchwała Nr XVIII/187/2003
 • przeniesienia wydatków między paragrafami na dotację celową oraz dotację przedmiotową
  Uchwała Nr XVIII/188/2003
 • przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  Uchwała Nr XVIII/189/2003
 • zmiany uchwały Nr VI/48/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok, zmienionej uchwałą Nr XV/141/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 22 września 2003 roku poprzez zmianę jej załącznika nr 1
  Uchwała Nr XVIII/190/2003
 • przyjęcia informacji o realizacji systemu gospodarki odpadami w gminach Powiatu Będzińskiego
  Uchwała Nr XVIII/191/2003
 • zmiany Uchwały Nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Będzina.
  Uchwała Nr XVIII/192/2003

XIX Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie:

 • zaopiniowania przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Będzinie i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w celu utworzenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
  Uchwała Nr XIX/193/2003
 • zmian w planie wydatków i rozchodów w budżecie miasta na 2003 rok
  Uchwała Nr XIX/194/2003
 • zmian w planie dochodów  budżetu  miasta  na 2003 rok
  Uchwała Nr XIX/195/2003
 • przeniesienia wydatków między działami w budżecie miasta na 2003 rok
  Uchwała Nr XIX/196/2003
 • budżetu miasta Będzina na 2004 rok
  Uchwała Nr XIX/197/2003
 • planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na I półrocze 2004 roku
  Uchwała Nr XIX/198/2003
 • planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie na I półrocze 2004 roku
  Uchwała Nr XIX/199/2003
 • przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok
  Uchwała Nr XIX/200/2003
 • przyjęcia informacji o realizacji uchwały Nr V/46/99 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy miejskiej Będzin
  Uchwała Nr XIX/201/2003
 • przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych i zawarcia umów na okres 3 lat na zadania własne gminy
  Uchwała Nr XIX/202/2003
 • ustalenia  zasad  zarządu  lokalami użytkowymi  stanowiącymi własność i współwłasność miasta Będzina oraz innymi pozostającymi  w jego zarządzie
  Uchwała Nr XIX/203/2003
 • podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy z wyższymi uczelniami i placówkami naukowymi
  Uchwała Nr XIX/204/2003
 • zmiany uchwały  nr XXV/314/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych Komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP rozpisanych na dzień 8 października 2000 r. , poprzez z zmianę jej załącznika Nr 1, zmienionej uchwałą  Nr XXXVII/528/2001 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 czerwca 2001 r.
  Uchwała Nr XIX/205/2003
 • zwiększenia  dochodów  i wydatków budżetu miasta na  2003 rok w ramach środków pozyskanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Uchwała Nr XIX/206/2003
 • zmian w budżecie miasta na 2003 rok w zakresie środków specjalnych
  Uchwała Nr XIX/207/2003
 • przystąpienia Miasta Będzina do realizacji projektu "Kanalizacja deszczowa wraz z wykonaniem dróg oś. Rzemieślnicze w Będzinie- Łagiszy" w ramach " Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego"
  Uchwała Nr XIX/208/2003

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Będzinie - 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:21.04.2004 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:21.04.2004 15:15