Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2004 rok

 

XX Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2004 r.

w sprawie:

 • zasad opracowania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  dla  Miasta  Będzina
  Uchwała Nr XX/209/2004
 • przyjęcia informacji o realizacji uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie przystąpienia do opracowania i wydania monografii miasta Będzina
  Uchwała Nr XX/210/2004
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr VI/48/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok
  Uchwała Nr XX/211/2004, Załącznik Nr 1
 • nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 4 w Będzinie przy ul. Rutkowskiego 3a
  Uchwała Nr XX/212/2004
 • ramowego harmonogramu współpracy miast partnerskich pomiędzy Będzinem a Tatabányą na 2004 rok
  Uchwała Nr XX/213/2004
 • odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Będzinie
  Uchwała Nr XX/214/2004
 • powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Będzinie
  Uchwała Nr XX/215/2004
 • powołania Komisji Rozwoju i Budżetu Miasta Rady Miejskiej w Będzinie
  Uchwała Nr XX/216/2004
 • powołania Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej w Będzinie
  Uchwała Nr XX/217/2004
 • powołania Komisji Polityki Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej w Będzinie
  Uchwała Nr XX/218/2004
 • powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych do wyborów uzupełniających kandydatach na ławników
  Uchwała Nr XX/219/2004
 • zwiększenia  dochodów  i wydatków budżetu miasta na  2004 rok   w ramach środków pozyskanych ze  Związku  Miast  Polskich
  Uchwała Nr XX/220/2004
 • zwiększenia przychodów oraz wydatków z przeznaczeniem na wpłatę dla  KZK GOP
  Uchwała Nr XX/221/2004
 • zwiększenia  przychodów  oraz  wydatków  budżetu   miasta  na 2004 rok
  Uchwała Nr XX/222/2004
 • przeniesienia przychodów między paragrafami w budżecie miasta na 2004 rok
  Uchwała Nr XX/223/2004
 • przeniesienia wydatków  bieżących  na dotacje celowe
  Uchwała Nr XX/224/2004
 • nadania nazwy ulicy na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ulicy Siemońskiej w  Będzinie
  Uchwała Nr XX/225/2004
 • ustalenia sieci prowadzonych przez miasto Będzin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych, w których dzieci w wieku 6 lat będą odbywać obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
  Uchwała Nr XX/226/2004
 • upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina do zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Likwidacja niskiej emisji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 3 w Będzinie przy ul. Krakowskiej 14"
  Uchwała Nr XX/227/2004

XXI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2004 r.

Nie podjęto uchwał.


XXII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie:

 • ustanowienia Dnia Pamięci Profesora Jana Świderskiego
  Uchwała Nr XXII/228/2004
 • absolutorium dla  Prezydenta  Miasta  Będzina  z  tytułu  wykonania  budżetu  miasta  Będzina  za  2003  rok
  Uchwała Nr XXII/229/2004
 • przyjęcia informacji o stanie kultury w Będzinie
  Uchwała Nr XXII/230/2004, Załącznik Nr 1
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Dzieci Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr XXII/231/2004
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, dla której Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr XXII/232/2004
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr XXII/233/2004
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr XXII/234/2004
 • przyjęcia opinii Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych do wyborów uzupełniających kandydatach na ławników
  Uchwała Nr XXII/235/2004
 • przyjęcia zasad wyboru ławników w wyborach uzupełniających w kadencji 2004 - 2007
  Uchwała Nr XXII/236/2004
 • wyboru w wyborach uzupełniających w kadencji 2004 - 2007, ławników do Sądu Rejonowego w Będzinie  do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
  Uchwała Nr XXII/237/2004
 • wyboru w wyborach uzupełniających w kadencji 2004 - 2007, ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  Uchwała Nr XXII/238/2004
 • zmiany Statutu Miasta Będzina
  Uchwała Nr XXII/239/2004
 • zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina"
  Uchwała Nr XXII/240/2004
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec
  Uchwała Nr XXII/241/2004
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Wolności
  Uchwała Nr XXII/242/2004
 • uchylenia uchwały Nr X/94/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
  Uchwała Nr XXII/243/2004
 • utworzenia obwodów głosowania w Państwowym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Chopina 1 (obwód nr 5) i w Szpitalu Powiatowym Nr 1 przy ul. Małachowskiego 12 (obwód nr 30), ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Uchwała Nr XXII/244/2004
 • zmiany   uchwały  Nr XXV/314/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych Komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP rozpisanych na dzień 8 października 2000 r. poprzez zmianę jej załącznika Nr 1, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/528/2001 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 czerwca 2001 roku
  Uchwała Nr XXII/245/2004
 • wyrażenia zgody na wniesienie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ulicy Kościuszki 140 - w formie aportu - nieruchomości oraz urządzeń
  Uchwała Nr XXII/246/2004
 • wyboru lokalizacji budowy basenu krytego w Będzinie
  Uchwała Nr XXII/247/2004
 • przeniesienia wydatków między zadaniami i paragrafami w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej  na  2003  rok
  Uchwała Nr XXII/248/2004
 • przeniesienia wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
  Uchwała Nr XXII/249/2004
 • przeniesienia wydatków  bieżących  na dotacje celowe
  Uchwała Nr XXII/250/2004
 • przeniesienia wydatków między działami oraz przeniesienia wydatków  bieżących  na  wydatki inwestycyjne w budżecie miasta na 2004 rok
  Uchwała Nr XXII/251/2004
 • przeniesienia  wydatków majątkowych na dotacje celowe przekazane  dla  Powiatu na  realizacje  zadania  inwestycyjnego
  Uchwała Nr XXII/252/2004
 • zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2004 rok w związku ze zmniejszoną  subwencją  oświatową
  Uchwała Nr XXII/253/2004
 • przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2004"
  Uchwała Nr XXII/254/2004

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 1 maja 2004 r.

w sprawie:

 • przyznania Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2003
  Uchwała Nr XXIII/255/2004

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie:

 • przeniesienia wydatków między działami oraz przeniesienia wydatków między  zadaniami  inwestycyjnymi w  budżecie  miasta na 2004 rok
  Uchwała Nr XXIV/256/2004
 • przeniesienia wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w  budżecie  miasta na 2004 rok
  Uchwała Nr XXIV/257/2004
 • przeniesienia  wydatków  między zadaniami w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  2004  rok
  Uchwała Nr XXIV/258/2004
 • zwiększenia  dochodów  i  wydatków budżetu  miasta na 2004 rok w ramach dotacji celowej  otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na dofinansowanie zadania pod nazwą "Zintegrowany gminny program ochrony  środowiska dla Gminy Będzin wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych"
  Uchwała Nr XXIV/259/2004
 • podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy pomiędzy Miastem Będzin a Miastem Iżewsk
  Uchwała Nr XXIV/260/2004
 • ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Będzina
  Uchwała Nr XXIV/261/2004

XXV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie:

 • akceptacji umowy o współpracy miast partnerskich pomiędzy Miastem Będzin a Miastem Iżewsk
  Uchwała Nr XXV/262/2004
 • zmiany uchwały Nr XIX/198/2003 Rady Miejskiej w Będzinie  z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na I półrocze 2004 roku
  Uchwała Nr XXV/263/2004
 • planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2004 roku
  Uchwała Nr XXV/264/2004
 • planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2004 roku
  Uchwała Nr XXV/265/2004, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4
 • wystąpienia o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn. "Kompleksowy Program Gospodarki Ściekowej dla Miasta Będzina"
  Uchwała Nr XXV/266/2004
 • przyjęcia opracowania studium wykonalności pt.: "Kompleksowy Program  Gospodarki Ściekowej dla Miasta Będzina"
  Uchwała Nr XXV/267/2004
 • przyjęcia zmian i jednolitego tekstu Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
  Uchwała Nr XXV/268/2004
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Będzina  dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ul. Bory
  Uchwała Nr XXV/269/2004
 • uchwalenia   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Wróblewskiego
  Uchwała Nr XXV/270/2004
 • zwiększenia  dochodów  i wydatków budżetu miasta na  2004 rok   w ramach dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone  szkoły "
  Uchwała Nr XXV/271/2004
 • zmian w zakresie przychodów i wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  2004  rok
  Uchwała Nr XXV/272/2004
 • zmniejszenia przychodów, dochodów i  wydatków majątkowych oraz przeniesienia  przychodów  między paragrafami w budżecie miasta na 2004 rok
  Uchwała Nr XXV/273/2004
 • przeniesienia wydatków bieżących na dotacje celowe w budżecie miasta na 2004 rok
  Uchwała Nr XXV/274/2004
 • zmiany uchwały Nr XXXII/474/2001 Rady Miejskiej  z dnia  26  lutego 2001 roku w sprawie trybu  postępowania o udzielenie dotacji na cele  publiczne z budżetu miasta Będzina podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
  Uchwała Nr XXV/275/2004
 • przeniesienia  wydatków  w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  2004  rok
  Uchwała Nr XXV/276/2004
 • przeniesienia dochodów i wydatków dotyczących dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą "Zintegrowany gminny program ochrony  środowiska dla Gminy Będzin wraz z organizacją systemu kontroli opłat  środowiskowych"
  Uchwała Nr XXV/277/2004
 • przeniesienia wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
  Uchwała Nr XXV/278/2004
 • zwiększenia dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2004 rok
  Uchwała Nr XXV/279/2004
 • przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2003 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej
  Uchwała Nr XXV/280/2004, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2
 • zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
  Uchwała Nr XXV/281/2004
 • zasad udzielania pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach
  Uchwała Nr XXV/282/2004
 • zmiany uchwały Nr XX/209/2004  Rady Miejskiej  w Będzinie z dnia 23  lutego 2004 roku w sprawie zasad opracowania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Będzina
  Uchwała Nr XXV/283/2004
 • ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęcia propozycji dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych dotyczącej wartości jednego punktu w złotych w celu opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin
  Uchwała Nr XXV/284/2004
 • zmian w uchwale Nr VII/73/1999 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Będzin
  Uchwała Nr XXV/285/2004
 • zmian w uchwale Nr VII/65/1999 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie założenia publicznego Gimnazjum nr 2 w Będzinie
  Uchwała Nr XXV/286/2004
 • zmian w uchwale Nr VII/58/1999 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum nr 2 w Będzinie, ul. Rewolucjonistów 18
  Uchwała Nr XXV/287/2004
 • zmian w uchwale Nr XXXV/497/2001 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 kwietnia 2001 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę Będzin
  Uchwała Nr XXV/288/2004
 • zmiany uchwały Nr XLV/639/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia  25.02.2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
  Uchwała Nr XXV/289/2004
 • powierzenia Województwu Śląskiemu prowadzenia zadania publicznego pod nazwą Drogowa Trasa Średnicowa na obszarze miasta Będzina
  Uchwała Nr XXV/290/2004
 • nadania nazwy dla placu położonego w rejonie ulic Podsiadły i Wincentego Pola w Będzinie
  Uchwała Nr XXV/291/2004
 • wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Będzinie przy ulicy K. Świerczewskiego - stanowiącej targowisko miejskie - Przedsiębiorstwu Techniczno - Handlowo - Usługowemu "INTERPROMEX" Spółka z o.o.
  Uchwała Nr XXV/292/2004
 • przeniesienia  wydatków  w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  2004  rok
  Uchwała Nr XXV/293/2004
 • zmian zapisu zadania inwestycyjnego w budżecie miasta na 2004 rok oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2004 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa śląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem dróg na Osiedlu Rzemieślniczym w Będzinie"
  Uchwała Nr XXV/294/2004
 • zmian  dochodów  i  wydatków w budżecie miasta na 2004 rok
  Uchwała Nr XXV/295/2004
 • przeniesienia  wydatków  między  działami
  Uchwała Nr XXV/296/2004
 • wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki Akcyjnej pod nazwą  "Zagłębiowska Agencja  Rozwoju", poprzez nabycie  akcji
  Uchwała Nr XXV/297/2004
 • zmian w   budżecie  miasta  na  2004 rok
  Uchwała Nr XXV/298/2004

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 lipca 2004 r.

w sprawie:

 • utworzenia obwodów głosowania w Państwowym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Chopina 1 (obwód nr 5) i w Szpitalu Powiatowym Nr 1 przy ul. Małachowskiego 12 (obwód nr 30), ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchwała Nr XXVI/299/2004
 • podjęcia działań zmierzających do realizacji projektu "Modernizacja taboru autobusowego w komunikacji publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą i działaniami informacyjnymi w latach 2004 - 2006 w regionie"
  Uchwała Nr XXVI/300/2004
 • przeniesienia wydatków majątkowych na wydatki bieżące w budżecie miasta na 2004 rok
  Uchwała Nr XXVI/301/2004
 • utworzenia i rozpoczęcia działalności Parku Przemysłowo -Technologicznego "Zagłębie"
  Uchwała Nr XXVI/302/2004
 • zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli
  Uchwała Nr XXVI/303/2004
 • uchylenia uchwały Nr XXV/266/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia opracowania studium wykonalności pt.:"Kompleksowy Program Gospodarki Ściekowej dla Miasta Będzina"  i uchwały Nr XXV/267/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie wystąpienia o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn."Kompleksowy Program Gospodarki Ściekowej dla Miasta Będzina"
  Uchwała Nr XXVI/304/2004
 • przyjęcia opracowania studium wykonalności pt.: "Kompleksowy Program Gospodarki Ściekowej dla Miasta Będzina" i zatwierdzenia do realizacji zakresu rzeczowego i źródła finansowania przyjętych w przedmiotowym opracowaniu
  Uchwała Nr XXVI/305/2004
 • upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina do podpisania wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie dofinansowania z Funduszu Spójności projektu pn. "Kompleksowy Program Gospodarki Ściekowej dla Miasta Będzina" oraz zaciągania zobowiązań w celu zapewnienia pokrycia kosztów realizacji przedsięwzięcia
  Uchwała Nr XXVI/306/2004
 • podjęcia działań zmierzających do przystąpienia do projektu pod nazwą "System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim" (SEKAP)
  Uchwała Nr XXVI/307/2004

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 września 2004 r.

w sprawie:

 • przyjęcia do wiadomości informacji Prezydenta Miasta Będzina o przebiegu wykonania budżetu  miasta Będzina za I półrocze 2004 roku
  Uchwała Nr XXVII/308/2004
 • zwiększenia  dochodów  i wydatków budżetu miasta na  2004 rok   w ramach dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone  szkoły"
  Uchwała Nr XXVII/309/2004
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Będzina w dzielnicy Łagisza
  Uchwała Nr XXVII/310/2004
 • uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Będzina w dzielnicy Warpie
  Uchwała Nr XXVII/311/2004
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Będzina  w dzielnicy Małobądz
  Uchwała Nr XXVII/312/2004
 • przeniesienia   wydatków z  dotacji  dla  stowarzyszeń  na  wydatki  bieżące  w  budżecie  miasta  na  2004  rok
  Uchwała Nr XXVII/313/2004
 • ustalenia opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Będzinie
  Uchwała Nr XXVII/314/2004
 • założeń polityki środowiskowej Miasta Będzina
  Uchwała Nr XXVII/315/2004
 • zmian  w  budżecie miasta na  2004  rok  w  zakresie środków specjalnych
  Uchwała Nr XXVII/316/2004
 • zmian  dochodów  i  wydatków w budżecie miasta na 2004 rok
  Uchwała Nr XXVII/317/2004
 • przeniesienia  wydatków majątkowych  w budżecie miasta na 2004 rok między działami i zadaniami  inwestycyjnymi
  Uchwała Nr XXVII/318/2004
 • przeniesienia  wydatków  w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  2004  rok
  Uchwała Nr XXVII/319/2004
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2004 rok w związku ze zwiększoną subwencją oświatową
  Uchwała Nr XXVII/320/2004
 • określenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność komunalną Gminy Będzina
  Uchwała Nr XXVII/321/2004
 • przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy na okres 3 lat na zadania własne gminy
  Uchwała Nr XXVII/322/2004
 • ustalenia stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o. o. w Katowicach
  Uchwała Nr XXVII/323/2004
 • przeniesienia wydatków  między  działami oraz przeniesienia  wydatków  majątkowych  na   wydatki bieżące w budżecie miasta na 2004 rok
  Uchwała Nr XXVII/324/2004
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Syberka przy ul. Zwycięstwa
  Uchwała Nr XXVII/325/2004
 • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Będzina, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  Uchwała Nr XXVII/326/2004
 • zmian  w  budżecie miasta na 2004  rok w zakresie środków specjalnych Miejskiego Zespołu  Szkół Nr 4
  Uchwała Nr XXVII/327/2004
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ul. Podzamcze
  Uchwała Nr XXVII/328/2004

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 października 2004 r.

w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Będzina w zakresie realizacji zadań za okres 2 lat kadencji od listopada 2002 do października 2004 roku
  Uchwała Nr XXVIII/329/2004
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji przedsięwzięć wynikających ze "Strategii  Rozwoju Miasta Będzina"
  Uchwała Nr XXVIII/330/2004
 • akceptacji umowy o współpracy miast partnerskich pomiędzy Miastem Będzin a Rejonem Kaisiadorys (Litwa)
  Uchwała Nr XXVIII/331/2004
 • przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004-2015" wraz z "Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Będzina na lata 2004-2015" i "Programem Zarządzania Środowiskowego"
  Uchwała Nr XXVIII/332/2004
 • podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu  poprzez objęcie  nowych  udziałów
  Uchwała Nr XXVIII/333/2004
 • zwiększenia dochodów i  wydatków  w budżecie  miasta na 2004 rok na podwyższenie kapitału  zakładowego PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu
  Uchwała Nr XXVIII/334/2004
 • przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie
  Uchwała Nr XXVIII/335/2004
 • przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umów zabezpieczających bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Będzine
  Uchwała Nr XXVIII/336/2004
 • zwiększenia  dochodów  i wydatków budżetu miasta na  2004 rok   w  ramach  dochodów uzyskanych  za  zezwolenia  na sprzedaż alkoholu
  Uchwała Nr XXVIII/337/2004
 • przeniesienia wydatków majątkowych na wydatki bieżące w budżecie miasta na 2004 rok
  Uchwała Nr XXVIII/338/2004
 • przeniesienia   wydatków   z  dotacji  celowej  na  wydatki  bieżące w budżecie miasta na 2004 rok
  Uchwała Nr XXVIII/339/2004
 • przeniesienia  wydatków w budżecie miasta na 2004 rok działami
  Uchwała Nr XXVIII/340/2004
 • przeniesienia wydatków w budżecie miasta na 2004 rok między działami
  Uchwała Nr XXVIII/341/2004
 • przeniesienia wydatków  bieżących  na dotacje celowe
  Uchwała Nr XXVIII/342/2004
 • zmian w budżecie miasta na 2004 rok w zakresie środków specjalnych
  Uchwała Nr XXVIII/343/2004
 • przeniesienia  miedzy  działami wydatków bieżących na wydatki majątkowe  w  budżecie  miasta  na  2004 rok
  Uchwała Nr XXVIII/344/2004

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie:

XXX Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie:


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:21.04.2004 14:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:03.02.2005 14:34