Referat Gospodarki Odpadami

 1. Referat Gospodarki Odpadami mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, pokój 127, I piętro; 
 2. Referat Gospodarki Odpadami -, e-mail: odpady@um.bedzin.pl, tel. +48 32 267 9 206; +48 32 267-70-41 do 44 wew. 206, 201, 149
   

Do zakresu rzeczowego Referatu należy w szczególności:

 

 1. prowadzenie zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami przemysłowymi i komunalnymi;

 2. prowadzenie spraw związanych z wykonaniem sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami;

 3. prowadzenie czynności kontrolnych przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

 4. ewidencja rodzaju, ilości i miejsc występowania wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest (inwentaryzacja zastosowanych wyrobów zawierających azbest) i innych substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska. Prowadzenie internetowej bazy azbestowej WBDA;

 5. przygotowywanie opinii dotyczących zatwierdzenia Programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

 6. przygotowywanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów;

 7. przygotowywanie opinii w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz w sprawie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi jeżeli miejsce prowadzenia odzysku, unieszkodliwiania lub zbierania odpadów przez wytwórcę jest inne niż miejsce wytwarzania odpadów;

 8. prowadzenie postępowań w celu nakazania, w drodze decyzji, posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;

 9. zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami przemysłowymi;

 10. przygotowywanie sprawozdań z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami;

 11. realizacja zadania p.n. „Finansowanie demontażu, transportu, unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy, stanowiących własność osób fizycznych”;

 12. przygotowanie i zatwierdzenie „Regulaminu demontażu, transportu, unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na terenie miasta Będzina”;

 13. realizacja i aktualizacja „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Będzina”;

 14. prowadzenie spraw dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy;

 15. obowiązek sprawozdawczy oraz ewidencyjny wynikający z ustawy dotyczący rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez Gminę i przekazanych do odzysku i recyklingu;

 16. ewidencja znajdujących się na terenie Gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych;

 17. podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i propagowanie zasady zrównoważonego rozwoju oraz współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami;

 18. prowadzenie ewidencji dotyczących zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków;

 19. prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych;

 20. nadzór nad realizacją obowiązków określonych w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina”;

 21. nadzór nad terminowym przekazywaniem sprawozdań przez przedsiębiorców zgodnie z ustawą;

 22. prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji nakazujących wykonanie obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy oraz urządzenia służące do zbierania odpadów;

 23. organizacja odbioru odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych;

 24. prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji, w której zostanie określony dla właściciela nieruchomości obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku usługi zleconej przez Gminę;

 25. prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji dla przedsiębiorców na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzenie rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 26. prowadzenie czynności kontrolnych działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem;

 27. realizacja zapisów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina”;

 28. prowadzenie spraw dotyczących udzielenia dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

 29. prowadzenie spraw dotyczących likwidacji dzikich wysypisk; wykonywanie innych zadań zgodnie właściwością rzeczową Referatu.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Gospodarki Odpadami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:01.06.2012 13:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:02.03.2020 14:52