WNIOSEK O WYDANIE ODPISU


 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego/ aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.

2.Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

3 Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.


 

OPŁATY:

a 22 zł – opłata skarbowa za odpis skrócony,

b 33 zł – opłata skarbowa za odpis zupełny,

c.24 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

d. 24 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,

e.38 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie cywilnym.


 

Odpis skrócony aktu stanu cywilnego wydawany z urzędu, bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu, osobie zgłaszającej to zdarzenie, nie podlega opłacie skarbowej.

  • Odpisy wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość oraz w sprawach Karty Dużej Rodziny są zwolnione z opłaty skarbowej.

  • Odpisy wydawane do m.in. świadczeń rodzinnych, socjalnych, celów szkolnych nie podlegają opłacie skarbowej.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego

w Będzinie lub bezpośrednio w kasie Urzędu.


 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Będzinie


 

TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC w Będzinie przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Śląskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

UWAGI:

1. Z rejestru stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów.

2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.(art. 45 Prawo o aktach stanu cywilnego). Podmioty uprawnione do uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym - osoba, której akt dotyczy (art. 49 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego).

3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować np. wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu.

Odpis aktu, zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zaświadczenie o stanie cywilnym można otrzymać w formie dokumentu elektronicznego.

 

Osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP mogą złożyć powyższe wnioski drogą elektroniczną poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.Dz.U. 2016.2064 ).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j.Dz. U.2016.1827).

3. Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r.(Dz.U. 2004 nr 166 poz. 1735)

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WNIOSEK O WYDANIE ODPISU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:21.06.2012 11:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:27.06.2018 08:48