ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA


 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem.

2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (gdy wniosek składany jest osobiście).

 

OPŁATY:

37 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego

w Będzinie lub bezpośredniow kasie Urzędu.


 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Będzinie
 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Będzinie

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. do 1 miesiąca

2. do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Będzinie, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.


 

UWAGI:

 1. Zmiana nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.

 2. W przypadku złożenia wniosku o zmianę nazwiska małoletniego dziecka przez jednego z rodziców lub o zmianę nazwiska rodzica z rozciągnięciem zmiany na małoletnie dziecko wymagana jest zgoda drugiego z rodziców wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępca Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.

 

 1. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.

 2. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę nazwiska składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

 3. Po zmianie nazwisko nie może składać się więcej niż z dwóch członów, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska nosi nazwisko wieloczłonowe, zgodnie z przepisami prawa państwa, którego się obywatelstwo również posiada.

 4. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie nazwiska jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.

 5. Zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:

  a) nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka,
  b) na nazwisko używane,
  c) na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
  d) na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

8.Nie dokonuje się zmiany nazwiska w przypadku ubiegania się o zmianę nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba posiada członków rodziny o tym nazwisku.

9. Zmiana nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.

10. Wniosek o zmianę nazwiska składa się do wybranego Kierownika USC (lub jego Zastępcy)

11. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP, wskazując kierownika USC, któremu wniosek ma być przekazany.


 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j Dz. U. z 2016r. 10)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j.Dz. U.2016.1827).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2017.1257 ).

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA IMION I NAZWISK
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:21.06.2012 12:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:17.05.2018 12:22