INSTYTUCJE KULTURY
DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GMINA BĘDZIN

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Będzin, prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

I. Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Będzin:

 1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
 2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  a)otwarty dostęp do zawartości rejestru
  b)wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  W poniedziałki urząd jest czynny w godzinach 7.30-17.00, we wtorki, środy oraz czwartki od 7.30-15.30. W piątki urząd czynny w godzinach od 7.30-14.00
 5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Wniosek taki należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta, ul. 11 listopada 20, 42-500 Będzin.
 6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
  a)odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej,
  b)odpis skrócony zawiera teść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

II. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.
III. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

IV. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).
V.Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać na konto:
ING BANK ŚLĄSKI O/BĘDZIN nr 56 1050 1142 1000 0023 1332 6106

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Instytucje Kultury dla których organizatorem jest Gmina Będzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Biniek
Data publikacji:05.07.2012 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:14.01.2021 09:44