Będzin, dnia 17 września 2012 r.

BRM.0002.XXVI.2012

                                                                             Szanowny Pan Radny

                                                                             Szanowna Pani Radna

                                                                             Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 24 września 2012 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 XXVI sesję Rady Miejskiej Będzina.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Będzina Łukasza
  Komoniewskiego o 69. Tour de Pologne na terenie miasta
  Będzina.
 4. Przyjęcie protokołów z XXII, XXIII, XXIV i XXV sesji.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Współpraca Rady Miejskiej Będzina z Młodzieżową Radą
  Miasta Będzina
  :
  1/ przedstawienie informacji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Sławomira Brodzińskiego,
  2/ przedstawienie informacji przez Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Roksanę Śliwkę,
  3/ dyskusja
  4/ podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
  Nr X/91/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Będzina.
 9. Informacja Prezydenta Miasta Będzina o wykonaniu budżetu miasta Będzina za I półrocze 2012 roku:
  1/ przedstawienie informacji przez Skarbnika Miasta Urszulę Ruską,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,
  3/ dyskusja.
 10. Informacja Prezydenta Miasta Będzina o stanie prac nad Sztandarem Miasta Będzina:
  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego,
  2/ dyskusja.
 11. Informacja z pobytu delegacji władz samorządowych miasta Będzina w mieście partnerskim Tatabanya (Węgry) w związku
  z obchodami Dni Tatabanyi
  :
  1/ przedstawienie informacji przez Wiceprezydenta Miasta Józefa Pilcha,
  2/ dyskusja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/251/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2012 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ statutu Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie,
  2/ zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Będzin, a Gminą Dąbrowa Górnicza, Gminą Sosnowiec, Gminą Sławków, Gminą Siewierz oraz Gminą Psary (Partnerstwo Gmin Zagłębia Dąbrowskiego) w sprawie udziału w projekcie predefiniowanym „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014,
  3/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w obrębie ulicy Brzozowickiej, Siemońskiej, Wiejskiej, Krętej, Zielonej,
  4/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Wolności w Będzinie – Etap II,
  5/ zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok,
  6/ zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012-2018.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad sesji.

  Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
  o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:18.09.2012 12:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:08.11.2012 09:57