Będzin, dnia 22 października 2012 r.

BRM.0002.XXVIII.2012


Szanowna Pani Radna
Szanowny Pan Radny
Rady Miejskiej Będzina

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 29 października 2012 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 XXVIII sesję Rady Miejskiej Będzina.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podział miasta Będzina na okręgi wyborcze w wyborach
  do Rady Miejskiej Będzina:
  1/ przedstawienie informacji o zasadach i trybie przeprowadzania wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  i wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy oraz o podziale miasta Będzina na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Będzina przez Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego,
  2/ dyskusja,
  3/ podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Będzina na okręgi wyborcze.
 8. Uchwalenie programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok:
  1/ przedstawienie informacji przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012:
  1/ przedstawienie informacji przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012.
 10. Informacje o oświadczeniach majątkowych:
  1/ informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Będzina Sławomira Brodzińskiego o oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej,
  2/ informacja Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego
  o oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych.
 11. Informacja z pobytu delegacji władz samorządowych miasta Będzina w mieście partnerskim Kaisiadorys (Litwa) w związku z obchodami Dni Kaisiadorys:
  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego,
  2/ dyskusja.
 12. Informacja o posiedzeniu Komisji Polityki Europejskiej i Współpracy Zagranicznej Związku Miast Polskich w Radomiu:
  1/ przedstawienie informacji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Sławomira Brodzińskiego,
  2/ dyskusja.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/251/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2012 roku.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji
  w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
  2/ określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania
  z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzin,
  3/ zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia
  21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018,
  4/ zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok,
  5/ zmiany uchwały Nr XVI/164/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia
  28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXVIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:08.11.2012 09:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:04.12.2012 14:20