Będzin, dnia 19 listopada 2012 r.

BRM.0002.XXIX.2012


Szanowna Pani Radna
Szanowny Pan Radny
Rady Miejskiej Będzina


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 26 listopada 2012 roku (poniedziałek) na godzinę 13.00 XXIX sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Uchwalenie „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012-2020:
  1/ przedstawienie wprowadzenia przez Prezydenta Miasta Łukasza
  Komoniewskiego,
  2/ przedstawienie projektu „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012-2020 przez Magdalenę Widuch z Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie,
  3/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,
  4/ dyskusja,
  5/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta
  Będzina” na lata 2012-2020,
  6/ złożenie podziękowań osobom i instytucjom zaangażowanym w prace nad przygotowaniem „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012-2020.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Będzina”:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydenta Miasta Józefa Pilcha,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o realizacji „Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Będzina”.
 9. Sprawozdanie z realizacji i uchwalenie nowego „Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Będzina”:
  1/ przedstawienie sprawozdania i projektu programu przez Wiceprezydenta Miasta Józefa Pilcha,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Artura Rosińskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
  uchwały Nr XVI/182/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania
  Zasobem Mieszkaniowym Miasta Będzina”,
  5/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina” na lata 2013-2017.
 10. Sprawozdanie z realizacji inwestycji dofinansowanych przez Unię Europejską:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydenta Miasta Józefa Pilcha,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,
  3/ dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2013 rok:
  1/ określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku,
  2/ określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku,
  3/ określenia wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku,
  4/ ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina od
  1 stycznia 2013 roku,
  5/ trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Będzina,
  2/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi,
  3/ określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
  nieczystości ciekłych na terenie miasta Będzina.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Sportowej,
  2/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy ulicach Krakowskiej, Podsiadły, Orlej,
  3/ określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Będzina,
  4/ nadania statutu jednostce budżetowej miasta „Miejska Świetlica Środowiskowa”,
  5/ zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
  w Będzinie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji wybranych filii oraz likwidacji filii nr 3,
  6/ zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok,
  7/ zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia
  21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012-2018.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie przy ul. Teatralnej 4.

Pragnę zwrócić uwagę, że sesja rozpocznie się wyjątkowo o godzinie 13.00.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXIX sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:20.11.2012 13:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:06.06.2013 13:15