Będzin, dnia 3 grudnia 2012 r.

BRM.0002.XXX.2012

Szanowny Pan Radny
Szanowna Pani Radna
Rady Miejskiej Będzina

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 6 grudnia 2012 roku (czwartek) na godzinę 16.00 XXX sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:


 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1/ przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina,
  2/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
   komunalnymi,
  3/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  4/ określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania
   odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie
   opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 4. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXX sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:04.12.2012 14:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:06.06.2013 13:17