Będzin, dnia 12 grudnia 2012 r.

BRM.0002.XXXI.2012


Szanowny Pan Radny
Szanowna Pani Radna
Radny Miejskiej Będzina

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 19 grudnia 2012 roku (środa) na godzinę 10.00 XXXI sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Uroczyste wręczenie Stypendiów Miasta Będzina uczniom
  i studentom za osiągnięcia w roku szkolnym i akademickim 2011/2012.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013-2020:
  1/ przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013-2020 przez Skarbnika Miasta Urszulę Ruską,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013-2020.
 8. Uchwalenie budżetu miasta Będzina na 2013 rok:
  1/ przedstawienie projektu budżetu miasta Będzina na 2013 rok przez Skarbnika Miasta Urszulę Ruską,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Będzina na 2013 rok.
 9. Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej Będzina i Komisji Rady Miejskiej w 2012 roku:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Sławomira Brodzińskiego,
  2/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzysztofa Dudzińskiego,
  3/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Michała Makowskiego,
  4/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej Artura Rosińskiego,
  5/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji
  Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Leszka Dudka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/251/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2012 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ planu pracy Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2013 roku,
  2/ planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2013 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok”,
  2/ przyjęcia „Miejskiego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Będzina”,
  3/ wyrażenia opinii w przedmiocie wniesienia aportu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą
  w Będzinie,
  4/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych
  na terenie miasta Będzina niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
  5/ zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok,
  6/ zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia
  21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012-2018,
  7/ udzielenia pomocy finansowej Miastu Sosnowiec z przeznaczeniem
  na dofinansowanie utrzymania Izby Wytrzeźwień,
  8/ dokonania darowizny nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 11/2 karta mapy 36 obręb Będzin o powierzchni 1833 m² na rzecz Skarbu Państwa.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Pragnę zwrócić uwagę, że sesja odbędzie się wyjątkowo w środę.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXI sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:13.12.2012 12:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:06.06.2013 13:12