Będzin, 21 stycznia 2013 roku

BRM.0002.XXXII.2013

Szanowny Pan/Szanowna Pani
Radny/Radna
Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 28 stycznia 2013 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 XXXII sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXIX, XXX i XXXI sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Program współpracy międzynarodowej Będzina na 2013 rok:
  1/ przedstawienie sprawozdania za 2012 rok i programu na 2013 rok przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdania
  z realizacji uchwały Nr XVIII/195/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) oraz współpracy międzynarodowej z regionem Fife (Szkocja) i miastem Basse-Ham (Republika Francuska) w 2012 roku,
  5/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) oraz współpracy międzynarodowej z regionem Fife (Szkocja) i miastem Basse-Ham (Republika Francuska) w 2013 roku.
 8. Podział miasta Będzina na stałe obwody głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Będzina:
  1/ przedstawienie podziału przez Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego,
  2/ dyskusja,
  3/ podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Będzina na obwody głosowania.
 9. Miejska Ewidencja Zabytków:
  1/ przedstawienie ewidencji przez Wiceprezydenta Miasta Józefa Pilcha,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta Będzina”.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ zmiany uchwały Nr XXVIII/278/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia
  29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na 2013 rok”,
  2/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Będzin, dotyczącego wykonania kanalizacji deszczowej,
  3/ określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Będzina,
  4/ zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  5/ wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w nieruchomości,
  6/ zmiany uchwały Nr XXIV/271/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia
  27 maja 2008 roku w sprawie wyposażenia gminnej instytucji kultury
  w nieruchomość,
  7/ nadania nazwy dla ulicy położonej w Będzinie, łączącej ulice Zagórską
  i Krakowską,
  8/ nadania nazwy dla ulicy (dawnej ulicy Krótkiej),
  9/ ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego
  i urządzeń znajdujących się na cmentarzu komunalnym,
  10/ zmian budżetu miasta Będzina na 2013 rok,
  11/ zmiany uchwały Nr XXXI/310/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia
  19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013-2020,
  12/ emisji obligacji komunalnych,
  13/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
  w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Będzin lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów
  i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXII sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:22.01.2013 14:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:11.03.2013 09:51