XXXII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2013 roku

w sprawie:

 • przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Nr XVIII/195/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) oraz współpracy międzynarodowej z regionem Fife (Szkocja) i miastem Basse-Ham (Republika Francuska) w 2012 roku
  Uchwała Nr XXXII/324/2013
 • przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) oraz współpracy międzynarodowej z regionem Fife (Szkocja) i miastem Basse-Ham (Republika francuska) w 2013 roku
  Uchwała Nr XXXII/325/2013
 • podziału Miasta Będzina na obwody głosowania
  Uchwała Nr XXXII/326/2013
 • uchwalenia „Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta Będzina”
  Uchwała Nr XXXII/327/2013, Załącznik
  Posiada rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.155.2013 z dnia 06.03.2013r.
 • zmiany uchwały Nr XXVIII/278/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
  Uchwała Nr XXXII/328/2013, Załącznik
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy miastami Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Będzin, dotyczącego wykonania kanalizacji deszczowej
  Uchwała Nr XXXII/329/2013
  Posiada rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.159.2013 z dnia 06.03.2013r.
 • określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXII/330/2013
 • zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  Uchwała Nr XXXII/331/2013
 • wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w nieruchomości
  Uchwała Nr XXXII/332/2013
  Posiada rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.158.2013 z dnia 06.03.2013r.
 • zmiany uchwały Nr XXIV/271/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie wyposażenia gminnej instytucji kultury w nieruchomość
  Uchwała Nr XXXII/333/2013
  Posiada rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.156.2013 z dnia 06.03.2013r.
 • rozpatrzenia skarg złożonych na działanie Prezydenta Miasta Będzina przez Pana Zbigniewa Piątka
  Uchwała Nr XXXII/334/2013
 • nadania nazwy dla ulicy (dawnej ulicy Krótkiej)
  Uchwała Nr XXXII/335/2013
  Posiada rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.160.2013r. z dnia 06.03.2013r.
 • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń znajdujących się na cmentarzu komunalnym
  Uchwała Nr XXXII/336/2013
 • zmian w budżecie miasta Będzina na 2013 rok
  Uchwała Nr XXXII/337/2013
 • zmiany uchwały Nr XXXI/310/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013 – 2020
  Uchwała Nr XXXII/338/2013
 • emisji obligacji komunalnych
  Uchwała Nr XXXII/339/2013
 • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Będzin lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
  Uchwała Nr XXXII/340/2013

 

XXXIII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2013 roku

w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XVII/182/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia na 2012 rok „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
  Uchwała Nr XXXIII/341/2013
 • przyjęcia raportu za 2012 rok z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 – 2013
  Uchwała Nr XXXIII/342/2013
 • przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Będzina dotyczącego realizacji uchwał Rady Miejskiej Będzina
  Uchwała Nr XXXIII/343/2013
 • uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2013 – 2017”
  Uchwała Nr XXXIII/344/2013, Załącznik
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej na zapewnienie opieki pielęgniarskiej w palcówkach przedszkolnych
  Uchwała Nr XXXIII/345/2013
 • zmiany uchwały Nr XXVI/272/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Wolności w Będzinie – Etap II.
  Uchwała Nr XXXIII/346/2013
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2013 rok
  Uchwała Nr XXXIII/347/2013
 • zmiany uchwały Nr XXXI/310/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013 – 2020
  Uchwała Nr XXXIII/348/2013
 • zmiany uchwały Nr XXXII/331/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  Uchwała Nr XXXIII/349/2013, załączniki
 • zmiany uchwały Nr XXXI/317/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniesienia aportu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie
  Uchwała Nr XXXIII/350/2013

 

XXXIV Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie:

 

XXXV Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XV/156/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 października 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”
  Uchwała Nr XXXV/353/2013, Załącznik
 • przyjęcia sprawozdania za 2012 rok z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015”
  Uchwała Nr XXXV/354/2013
 • przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2012 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej
  Uchwała Nr XXXV/355/2013, Załącznik
 • przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015
  Uchwała Nr XXXV/356/2013
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2013 rok
  Uchwała Nr XXXV/357/2013
 • zmiany uchwały Nr XXXI/310/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013 – 2020
  Uchwała Nr XXXV/358/2013
 • zmiany uchwały Nr XXXII/339/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
  Uchwała Nr XXXV/359/2013
 • stanowiska na wezwanie Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXXI/318/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie miasta Będzina niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 23 stycznia 2013 roku poz. 728)
  Uchwała Nr XXXV/360/2013
 • zmiany uchwały Nr XXX/307/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała Nr XXXV/361/2013
 • opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Będzina w 2013 roku
  Uchwała Nr XXXV/362/2013
 • odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej Będzina
  Uchwała Nr XXXV/363/2013

 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie:

 • ustalenia Regulaminu cmentarza komunalnego w Będzinie
  Uchwała Nr XXXVI/364/2013
 • zmiany uchwały Nr XXX/306/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXVI/365/2013
 • odstąpienia od pobrania bonifikaty udzielonej z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego w Będzinie od Pana Mariana Tomeckiego
  Uchwała Nr XXXVI/366/2013
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2013 rok
  Uchwała Nr XXXVI/367/2013
 • rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Aleksandrę Mrzyk-Sylwestrzak, zamieszkałą w Bielsku-Białej na działalność Dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
  Uchwała Nr XXXVI/368/2013

 

XXXVII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2013 roku

w sprawie:

 • ustanowienia sztandaru miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXVII/369/2013
 • przyjęcia zasad używania sztandaru miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXVII/370/2013
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębia w Będzinie, ul. Świerczewskiego 15
  Uchwała Nr XXXVII/371/2013
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie ul. Teatralna 4
  Uchwała Nr XXXVII/372/2013
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43
  Uchwała Nr XXXVII/373/2013
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie, ul. Piłsudskiego 39
  Uchwała Nr XXXVII/374/2013
 • zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXVII/375/2013
  Posiada rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.346.2013 z dnia 03.07.2013r.
 • zmiany uchwały Nr XXIX/295/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXVII/376/2013
 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą: " Termomodernizacja obiektów oświatowych w Będzinie - Przedszkola Miejskie nr 1, 2, 5 i 10".
  Uchwała Nr XXXVII/377/2013
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2013 rok
  Uchwała Nr XXXVII/378/2013
 • zmiany uchwały Nr XXXI/310/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013-2020
  Uchwała Nr XXXVII/379/2013
 • rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Marię Lichterowicz-Szczygieł na działalnośc Prezydenta Miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXVII/380/2013

 

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie:

 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Będzina za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Będzina za 2012 rok
  Uchwała Nr XXXVIII/381/2013
 • absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2012 rok
  Uchwała Nr XXXVIII/382/2013
 • akceptacji umowy o współpracy miast partnerskich pomiędzy Miastem Basse-Ham (Republika Francuska) i Miastem Będzin (Rzeczpospolita Polska)
  Uchwała Nr XXXVIII/383/2013
 • planu pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2013 roku
  Uchwała Nr XXXVIII/384/2013
 • planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2013 roku
  Uchwała Nr XXXVIII/385/2013
 • wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwa Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach
  Uchwała Nr XXXVIII/386/2013
 • przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z miasta Będzina”
  Uchwała Nr XXXVIII/387/2013
 • przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów”
  Uchwała Nr XXXVIII/388/2013
 • nadania nazwy dla ulicy położonej w Będzinie na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ul. Namiarkowej
  Uchwała Nr XXXVIII/389/2013
 • nadania nazwy ulicy – drogi wewnętrznej położonej w Będzinie – Grodźcu na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ulicy Strzyżowickiej
  Uchwała Nr XXXVIII/390/2013
 • zmiany uchwały Nr XXVI/287/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
  Uchwała Nr XXXVIII/391/2013
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2013 rok
  Uchwała Nr XXXVIII/392/2013
 • zmiany uchwały Nr I/4/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Będzina
  Uchwała Nr XXXVIII/393/2013
 • zmiany uchwały Nr IV/27/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Będzina
  Uchwała Nr XXXVIII/394/2013
 • rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXVIII/395/2013

 

XL Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie:

 • zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla miasta Będzina.
  Uchwała Nr XL/396/2013

 

XLI Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 16 września 2013 roku

w sprawie:

 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych 4700S-ulica Barlickiego Będzina.
  Uchwała Nr XLI/397/2013

 

XLII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 września 2013 roku

w sprawie:

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina.
  Uchwała Nr XLII/398/2013
 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/91/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Będzina.
  Uchwała Nr XLII/399/2013
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2013 rok.
  Uchwała Nr XLII/400/2013
 • zmiany uchwały Nr XXXI/310/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013 – 2020.
  Uchwała Nr XLII/401/2013
 • rozpatrzenia wezwania do zmiany uchwały Nr XXXVIII/395/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Józefa Karcza na działanie Prezydenta Miasta Będzina.
  Uchwała Nr XLII/402/2013
 • odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady miejskiej Będzina.
  Uchwała Nr XLII/403/2013
 • rozpatrzenia skargi Panów Marka Kasperczyka i Bartosza Kasperczyka na działanie Prezydenta Miasta Będzina.
  Uchwała Nr XLII/404/2013
 • uchylenia uchwały Nr XVIII/204/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku.
  Uchwała Nr XLII/405/2013
 • uchylenia uchwały Nr XVIII/205/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku.
  Uchwała Nr XLII/406/2013
 • przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku.
  Uchwała Nr XLII/407/2013
 • przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Sośnicowice oraz zmiany Statutu Związku.
  Uchwała Nr XLII/408/2013
 • wyrażenia zgody na opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 w porozumieniu z Gminą Bobrowniki, Gminą Mierzęcice, Gminą Ożarowice i Gminą Psary – Liderem projektu pn. „Kompleksowa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 jako alternatywnego dojazdu do MPL Katowice w Pyrzowicach” i udzielenia pomocy finansowej gminie Psary na opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913.
  Uchwała Nr XLII/409/2013

 

XLIII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 października 2013 roku

w sprawie:

 • przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”
  Uchwała Nr XLIII/410/2013, Załącznik
 • przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013
  Uchwała Nr XLIII/411/2013, Załącznik
 • przyjęcia zmiany „Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Będzina”
  Uchwała Nr XLIII/412/2013, Załącznik
 • przystąpienia Gminy Będzin do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Uchwała Nr XLIII/413/2013
 • zmiany uchwały Nr XXX/307/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą Nr XXXV/361/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 marca 2013r.
  Uchwała Nr XLIII/414/2013
 • udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowego „DOMBUD” Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Topolowej 6/22
  Uchwała Nr XLIII/415/2013
  Posiada rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.525.2013 z dnia 04.12.2013r.
 • emisji obligacji komunalnych
  Uchwała Nr XLIII/416/2013
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2013 rok
  Uchwała Nr XLIII/417/2013
 • zmiany uchwały Nr XXXI/310/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013 – 2020
  Uchwała Nr XLIII/418/2013

 

 

XLIV Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2013 roku

w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XXXVIII/384/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2013 roku
  Uchwała Nr XLIV/419/2013
 • przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok”
  Uchwała Nr XLIV/420/2013
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej mającej na celu wspólną realizację projektu pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014
  Uchwała Nr XLIV/421/2013
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w obrębie ulic: Parkowej, Pokoju, Energetycznej, Dąbrowskiej, Bory, Podłosie, Podleśnej, Niepiekło oraz rzeki Przemszy.
  Uchwała Nr XLIV/422/2013
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Odkrywkowej i potoku Psarskiego
  Uchwała Nr XLIV/423/2013
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec w rejonie Góry Parcina w obrębie ulic: Wojska Polskiego, Barlickiego, Kempy, Kijowskiej oraz Strzyżowickiej
  Uchwała Nr XLIV/424/2013
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla osiedla mieszkaniowego położonego w rejonie ul. Namiarkowej
  Uchwała Nr XLIV/425/2013
 • dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody Miasta Będzina instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny, tj. Śląską Kartą Usług Publicznych
  Uchwała Nr XLIV/426/2013
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2013 rok
  Uchwała Nr XLIV/427/2013
 • zmiany uchwały Nr XXXI/310/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013-2023
  Uchwała Nr XLIV/428/2013
 • rozpatrzenia skargi złożonej przez pana Michała Kusztala, zamieszkałego w Bytomiu na działalność dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
  Uchwała Nr XLIV/429/2013
 • wykonania przez Miasto Będzin działalności w zakresie telekomunikacji
  Uchwała Nr XLIV/430/2013

 

XLV Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2013 roku

w sprawie:

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2013 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:04.02.2013 13:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:08.01.2014 09:29