XXXII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2013 roku

w sprawie:

 • podziału Miasta Będzina na obwody głosowania
  Uchwała Nr XXXII/326/2013
 • określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXII/330/2013
 • zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  Uchwała Nr XXXII/331/2013
 • nadania nazwy dla ulicy (dawnej ulicy Krótkiej)
  Uchwała Nr XXXII/335/2013
  Posiada rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.160.2013r. z dnia 06.03.2013r.
 • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Będzin lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
  Uchwała Nr XXXII/340/2013

XXXIII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2013 roku

w sprawie:

 • uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2013 – 2017”
  Uchwała Nr XXXIII/344/2013, Załącznik
 • zmiany uchwały Nr XXXII/331/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  Uchwała Nr XXXIII/349/2013, załączniki

 

XXXV Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XXX/307/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała Nr XXXV/361/2013

 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie:

 • ustalenia Regulaminu cmentarza komunalnego w Będzinie
  Uchwała Nr XXXVI/364/2013
 • zmiany uchwały Nr XXX/306/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXVI/365/2013

 

XXXVII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2013 roku

w sprawie:

 • ustanowienia sztandaru miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXVII/369/2013
 • przyjęcia zasad używania sztandaru miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXVII/370/2013
 • zmiany uchwały Nr XXIX/295/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXVII/376/2013

 

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie:

 • przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów”
  Uchwała Nr XXXVIII/388/2013
 • nadania nazwy dla ulicy położonej w Będzinie na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ul. Namiarkowej
  Uchwała Nr XXXVIII/389/2013
 • nadania nazwy ulicy – drogi wewnętrznej położonej w Będzinie – Grodźcu na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ulicy Strzyżowickiej
  Uchwała Nr XXXVIII/390/2013
 • zmiany uchwały Nr XXVI/287/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
  Uchwała Nr XXXVIII/391/2013

XLIII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 października 2013 roku

w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XXX/307/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą Nr XXXV/361/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 marca 2013r.
  Uchwała Nr XLIII/414/2013

 

XLIV Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2013 roku

w sprawie:

 • dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody Miasta Będzina instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny, tj. Śląską Kartą Usług Publicznych
  Uchwała Nr XLIV/426/2013

 

XLV Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2013 roku

w sprawie:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w obrębie ulic Brzozowickiej, Siemońskiej, Wiejskiej, Krętej, Zielonej
  Uchwała Nr XLV/435/2013, Załącznik Nr 1 
 • nadania nazwy dla placu przed siedzibą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie
  Uchwała Nr XLV/438/2013
 • nadania nazwy dla placu przed filią Ośrodka Kultury w Będzinie – Grodźcu
  Uchwała Nr XLV/439/2013
 • nadania nazwy dla ulicy (dawnej ulicy Krótkiej)
  Uchwała Nr XLV/440/2013
 • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie miasta Będzina niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
  Uchwała Nr XLV/441/2013

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Akty prawa miejscowego - 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.02.2013 13:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.01.2014 09:32