Program Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004 - 2015

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina
na lata 2004 - 2015

WPROWADZENIE

1 CEL PROGRAMU I OPIS METODYKI

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY BĘDZIN

3 STAN AKTUALNY, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ DO 2015 ROKU ORAZ ZADANIA PRZEWIDYWANE DO ROKU 2007 DLA POSZCZEGÓLNYCH KOMPONENTÓW
3.1 POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
3.1.1 Stan sanitarny powietrza atmosferycznego
3.1.2 Podstawowe źródła emisji zanieczyszczeń
3.1.3 Emisja niska 3.1.4 Możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń
3.1.5 Koszty finansowania ograniczenia emisji


3.2 HAŁAS
3.2.1 Hałas przemysłowy
3.2.2 Hałas drogowy
3.2.3 Hałas kolejowy


3.3 PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
3.3.1 Oddziaływanie pól elektromagnetycznych
3.3.2 Regulacje prawne
3.3.3 Stan aktualny


3.4 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
3.4.1 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu
3.4.1.1 Wody powierzchniowe
3.4.1.2 Wody podziemne
3.4.1.3 Zaopatrzenie w wodę
3.4.1.4 Ochrona przed powodzią i suszą
3.4.1.5 Melioracje wodne i leśne
3.4.1.6 Kanalizacja i oczyszczanie ścieków
3.4.2 Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych
3.4.3 Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej
3.4.4 Spis celów i kierunków działań wynikających z obowiązujących programów
3.4.5 Priorytety ekologiczne
3.4.6 Identyfikacja ogólnych potrzeb dla Gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wraz ze stanem docelowym
3.4.7 Priorytety prawne dla obszarów objętych lub wskazanych ochroną prawną na podstawie przepisów szczególnych
3.4.8 Podsumowanie działu gospodarki wodno-ściekowej


3.5 POWIERZCHNIA TERENU
3.5.1 Ochrona powierzchni ziemi
3.5.2 Gleby
3.5.3 Tereny zdegradowane
3.5.4 Tereny zagrożone deformacjami nieciągłymi


3.6 LASY

3.7 GOSPODARKA ŁOWIECKA, RYBACTWO, WĘDKARSTWO

3.8 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
3.8.1 Walory przyrodnicze i krajobrazowe - charakterystyka i ocena stanu aktualnego
3.8.2 Zbiorowiska roślinne, chronione i ginące elementy flory i fauny
3.8.3 Zieleń urządzona
3.8.4 Formy ochrony przyrody na terenie gminy wynikające z "Ustawy o ochronie przyrody"
3.8.5 Wnioski dotyczące środowiska przyrodniczego na terenie gminy
3.8.6 Zgodność celów związanych z ochroną środowiska naturalnego z dokumentami strategicznymi 3.8.7 Regulacje prawne

 
3.9 SUROWCE MINERALNE

3.10 ROLNICTWO
3.10.1 Analiza stanu aktualnego
3.10.2 Ograniczenia, szanse i kierunki rozwoju


3.11 TURYSTYKA I REKREACJA
3.11.1 Zgodność celów związanych z turystyką i rekreacją z dokumentami strategicznymi
3.11.2 Wnioski dotyczące turystyki i rekreacji na terenie gminy Będzin
 


3.12 EDUKACJA EKOLOGICZNA
3.12.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego


3.13 MONITORING ŚRODOWISKA
3.13.1 Stan aktualny


4 WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI W GMINIE BĘDZIN

spis załączników i tabel

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004 - 2015
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Janusz Piątek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2004 10:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
15.03.2005 13:49Dodano załącznik "Program Zarządzania Środowiskowego"
(Aleksandra Bartosz)
15.03.2005 13:49Dodano załącznik "Rejestr celów i zadań środowiskowych"
(Aleksandra Bartosz)
15.03.2005 13:49Dodano załącznik "Charakterystyka środowiskowa gminy
/powiatu i podjętych działań proekologicznych"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 12:58 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 12:53 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 12:53 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 12:50 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 12:46Dodano załącznik "Spis załączników i tabel"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 12:37 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 11:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 11:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 10:59 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 10:55Dodano załącznik "Wykaz zadań do realizacji w gminie
Będzin"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 10:55Dodano załącznik "Monitoring środowiska"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 10:55Dodano załącznik "Edukacja ekologiczna"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 10:55Dodano załącznik "Turystyka i rekreacja"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 10:55Dodano załącznik "Rolnictwo"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 10:55Dodano załącznik "Surowce mineralne"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 10:55Dodano załącznik "Środowisko przyrodnicze"
(Aleksandra Bartosz)