Będzin, 20 lutego 2013 roku

BRM.0002.XXXIII.2013

Szanowny Pan/Szanowna Pani
Radny/Radna
Rady Miejskiej Będzina

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 27 lutego 2013 roku (środa) na godzinę 9.00 XXXIII sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z Będzińskiego Roku Kultury 2012:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/ dyskusja.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin za 2012 rok:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ dyskusja.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XVII/182/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia na 2012 rok „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.
 10. Raport Prezydenta Miasta Będzina z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu za 2012 rok z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2013”.
 11. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za 2012 rok:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Sekretarza Miasta Mariusza Króla,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Dudzińskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Będzina dotyczącego realizacji uchwał Rady Miejskiej Będzina.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2013-2017”,
  2/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu
  z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej na zapewnienie opieki pielęgniarskiej w placówkach przedszkolnych,
  3/ zmiany uchwały Nr XXVI/272/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Wolności w Będzinie – Etap II,
  4/ zmian budżetu miasta Będzina na 2013 rok,
  5/ zmiany uchwały Nr XXXI/310/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013-2020,
  6/ zmiany Uchwały XXXII/331/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  7/ zmiany uchwały Nr XXXI/317/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniesienia aportu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Będzinie.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.
Pragnę zwrócić uwagę, że sesja odbędzie się w środę i rozpocznie się wyjątkowo o godzinie 9.00
.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:21.02.2013 14:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:10.04.2013 12:51