Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Będzina na lata 2004 - 2015

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Będzina 
na lata 2004 - 2015


1. Wprowadzenie

2. Ogólna charakterystyka gminy Będzin
2.1. Warunki hydrologiczne, hydrogeologiczne i glebowe 


3. Odpady powstające w sektorze komunalnym
3.1. Odpady komunalne
3.1.1. Analiza stanu aktualnego w gospodarce odpadami komunalnymi
3.1.1.1. Źródła wytwarzania, ilości i rodzaje odpadów komunalnych
3.1.1.2. Stan aktualny w zakresie zbierania i transportu odpadów
3.1.1.3. Stan aktualny w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów
3.1.1.4. Ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi
3.1.2. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych
3.1.3. Założenia krajowej i wojewódzkiej polityki gospodarki odpadami komunalnymi
3.1.4. Założone cele, kierunki działań i przyjęty system gospodarki odpadami komunalnymi
3.1.5. Niezbędne koszty związane z realizacją zamierzonych celów
3.2. Odpady opakowaniowe
3.3 Odpady z oczyszczalni ścieków


4. Odpady powstające w sektorze gospodarczym
4.1. Analiza stanu aktualnego
4.1.1. Odpady inne niż niebezpieczne
4.1.1.1. Ilości, rodzaje i źródła powstawania odpadów
4.1.1.2. Instalacje do odzysku odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne
4.1.2. Odpady niebezpieczne
4.2. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym
4.3. Cele i kierunki działań


5. Odpady szczególne
5.1. Odpady medyczne i weterynaryjne
5.1.1. Analiza stanu aktualnego
5.1.2. Prognozy, cele ilość kierunki działań
5.2. Oleje odpadowe
5.2.1. Analiza stanu aktualnego
5.2.2. Prognozy, cele i kierunki działań
5.3. Baterie i akumulatory
5.3.1. Analiza stanu aktualnego
5.3.2. Prognozy, cele i kierunki działań
5.4. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
5.4.1. Analiza stanu aktualnego
5.4.2. Prognozy, cele i kierunki działań
5.5. Odpady zawierające PCB
5.5.1. Analiza stanu aktualnego
5.5.2. Prognozy, cele i kierunki działań
5.6. Wraki samochodowe
5.6.1. Analiza stanu aktualnego
5.6.2. Prognozy, cele i kierunki działań
5.7. Zużyte opony
5.7.1. Analiza stanu aktualnego
5.7.2. Prognozy, cele i kierunki działań
5.8. Odpady zawierające azbest
5.8.1. Analiza stanu aktualnego
5.8.1. Prognozy, cele i kierunki działań


6. Harmonogram realizacji działań oraz szacunkowe koszty proponowanego systemu gospodarki odpadami

7. Możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację planu
7.1. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
7.2. EkoFundusz
7.3. Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Programy Operacyjne 


8. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

9. Streszczenie
9.1. Sektor komunalny
9.2. Sektor gospodarczy
9.3. Koszty realizacji planowanych przedsięwzięć


10. Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko oraz sposób ich uwzględniania w planie

Wykorzystane materiały

Spis tabel, rysunków i załączników

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Będzina na lata 2004 - 2015
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Janusz Piątek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2004 14:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
01.06.2006 12:37 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.11.2004 08:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 15:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 15:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 14:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 14:44 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 14:36Dodano załącznik "Spis tabel, rysunków i załączników"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2004 14:36Dodano załącznik "Wykorzystane materiały"
(Aleksandra Bartosz)