STATUT
STOWARZYSZENIA

DZIECIOM BĘDZINA


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie DZIECIOM BĘDZINA w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu działania na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.

§3.

Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Będzinie przy ul. Podwale 2.

§4.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw Unii Europejskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§5.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. Nr 79, poz. 855; zm. z 2003r.Dz.U.Nr 96,poz. 874) oraz niniejszego statutu.

§6.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§7.

Stowarzyszenie może tworzyć, w miarę potrzeby, terytorialne jednostki organizacyjne
 - oddziały bez osobowości prawnej.

§8.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członek może być zatrudniony jako pracownik.

§9.

Stowarzyszenie używa znaku firmowego, stempli, pieczęci i odznaki, które objęte są ochroną prawa.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§10.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy z miasta i powiatu Będzin,
2. pomoc społeczna dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych dzieci,
3. ochrona i promocja zdrowia,
4. działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
5. organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych,
6. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
7. upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży,
8. współpraca z organizacjami krajów Unii Europejskiej działającymi na rzecz dzieci,
9. promocja i organizacja wolontariatu.

Oto opis działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia, która jest wyłącznie nieodpłatna, z uwzględnieniem kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD:

1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - 91 33 Z
2. Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania - 85 32 C
3. Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana - 85 14 F
4. Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana - 92 34 Z
5. Działalność związana ze sportem, pozostała - 92 62 Z
6. Działalność psychologiczna, psychoterapeutyczna - 85 14 D
7. Artystyczna, literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana - 92 31 G

§11.

 Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1. organizowanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieciom niepełnosprawnym,
2. podejmowanie zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych,
3. pomoc lekarzy specjalistów w ochronie zdrowia dzieci,     
4. przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań,
5. pomoc organizacyjną dla młodzieży szczególnie uzdolnionej,
6. organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych, działania na rzecz integracji,
7. działania związane z organizacją wypoczynku wakacyjnego dla dzieci,
8. organizacja wyjazdów dzieci do krajów Unii Europejskiej,
9. promowanie działalności poprzez prowadzenie witryny internetowej, publikacje, wymianę doświadczeń.
                                                                      
                                                                                 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

§12.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§13.

Stowarzyszenie posiada członków:
1. zwyczajnych.
2. wspierających,
3. honorowych


§14.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.


§15.

Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§16.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§17.

Członkiem wspierającym zostaje się  na podstawie uchwały Zarządu.

§18.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub osoba publiczna promująca działalność Stowarzyszenia.

§19.

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§20.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4. korzystanie w swej działalności z pomocy i dorobku Stowarzyszenia

§21.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. regularnego opłacania składek członkowskich.

§22.

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4. śmierci członka.

§23.

Od uchwały Zarządu w sprawie nie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, złożone na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.


§24.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach władz statutowych Stowarzyszenia.

§25

Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA


§26.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§27.

Kadencja władz.
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.                                                                         

§28.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności  co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§29.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§30.

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§31.

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków na 14 dni przed terminem zebrania.

§32.

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek  co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§33.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalania zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

§34.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

§35.

Zarząd składa się z 5 do 7 osób. Prezesa i wiceprezesa(ów) wybiera Zarząd spośród swoich członków.

§36.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§37.

Do kompetencji Zarządu należą:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8. przyjmowanie i skreślanie członków.

§38.

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i jest organem odrębnym od organu zarządzającego.

§39.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza, którzy:
1. nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

§40.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Zarządu,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§41.

W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, a dokonują jej pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


ROZDZIAŁ V

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§42.

Terenowymi jednostkami organizacyjnymi są Oddziały Stowarzyszenia, nie posiadające osobowości prawnej, zrzeszające co najmniej 15 członków zwyczajnych.

§43.

Oddziały są tworzone i rozwiązywane z mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, na
wniosek zainteresowanych członków.

§44.

Oddziały realizują na swoim terenie cele i zadania statutowe Stowarzyszenia.

§45.

Działalnością Oddziału kieruje Zarząd Oddziału, składający się z Przewodniczącego
i 2 członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
 


ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§46.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1. ze składek członkowskich,
2. darowizn, spadków, zapisów,
3. dotacji i ofiarności publicznej.

§47.

Stowarzyszenie cały dochód przeznacza na działalność statutową.


§48.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§49.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§50.

 Stowarzyszenie:

1. nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. nie przekazuje majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji,
4. nie zakupuje na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§51.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli,    w szczególności w sprawach majątkowych,  wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§52.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§53.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§54.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stowarzyszenie Dzieciom Będzina - statut
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:12.11.2004 09:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Halina Rybak-Gredka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:29.11.2005 10:02