Siedziba

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie
ul. Józefa Piłsudskiego 39
42-500 Będzin
NIP 625-19-68-386
Konto: Bank Spółdzielczy o/Będzin
           27 8438 0001 0010 5688 2036 0001

www.towarzystwoprzyjaciol.bedzin.pl

 Prezes

 

 Wiceprezes

Jerzy Sender
tel. 609 847 333

 Wiceprezes

Halina Szastak
tel. 668 439 204

 Wiceprezes Janusz Marzec
tel. 505 201 175
 Sekretarz

Regina Przybyła
tel. 668 436 717

 Skarbnik

Zofia Łokas
tel. 693 700 545

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Stefania Bęben
tel. (032) 267 45 49

 

 
 Logo

 

Towarzystwo Przyjaciół Będzina zostało powołane do życia w 1990 roku, i zarejestrowane na podstawie przepisów o stowarzyszeniach. Głównym celem określonym w Statucie Towarzystwa jest: "przywrócenie historycznej godności królewskiemu miastu Będzin oraz rozsławianie jego dobrego imienia w kraju i na świecie".
Zrzeszając osoby, instytucje i zakłady pracy Towarzystwo zmierza do integracji środowiska poprzez rozwijanie zainteresowań historią miasta, ochroną zabytków, pamiątek i pomników kultury materialnej. Jest promotorem działań zmierzających do podnoszenia kultury społeczeństwa, utrwalania pamięci należnej ludziom zasłużonym dla Ziemi Będzińskiej, którzy przyczynili się do wzrostu sławy miasta.

/ w oparciu o Statut Towarzystwa /

Towarzystwo liczy aktualnie 295 członków, w tym coraz liczniejszą grupę będzinian zamieszkałych na terenie całej Polski oraz zagranicą (m.in. Izrael, Francja, Wielka Brytania). Składka członkowska od 1 stycznia 2002 roku wynosi  2.- zł. mies. ( 24,- zł rocznie, lub 6 EURO względnie 6 USD ). Członkowie mieszkający zagranicą otrzymują okresową informację o pracy Towarzystwa, udzielana jest im pomoc w uzyskaniu informacji i w kontaktach w kraju a ich sugestie zawarte w korespondencji są wykorzystywane w bieżącej pracy Towarzystwa.
Darczyńcy (darowizny i inne formy sponsoringu są przy bardzo niskich składkach, podstawą finansowania działalności Towarzystwa) otrzymują pisemne podziękowania z jednoczesnym wpisem do Księgi  Pamiątkowej Towarzystwa Przyjaciół Będzina.

XII LAT PRACY NA RZECZ MIASTA I JEGO MIESZKAŃCÓW

Działając nieprzerwanie od 1990 roku:

Upamiętniliśmy ludzi, miejsca i wydarzenia z historii naszego miasta poprze renowację zniszczonych, często zapomnianych pomników, fundację tablic pamiątkowych i nowych obiektów pamięci - tablica pamiątkowa, poświęcona Janowi Dormanowi, legendarnemu twórcy teatru dla dzieci, długoletniemu dyrektorowi Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie (1992r.), obelisk i tablica upamiętniające spalenie Synagogi 7 września 1939 roku (1993r.), pomnik "Poległym za Wolną Polskę" (1996r.), obelisk na terenie byłych koszar im. J Piłsudskiego poświęcony pamięci żołnierzy 11 pułku piechoty i 23 pułku artylerii lekkiej stacjonujących w Będzinie w latach 1919 - 1939          ( wspólnie ze Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów politycznych - sierpień 2002r.) oraz będąca w toku renowacja kolumny Jana III Sobieskiego.

Zainicjowaliśmy nadawanie wybitnym będzinianom przez Radę Miejską tytułu Honorowego Obywatela Miasta Będzina, który z naszej rekomendacji otrzymali: Kardynał Jean Marie Lustiger - Arcybiskup Paryża, profesor Jan Świderski były Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, światowej sławy artysta plastyk oraz Sławomir Pietras dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu wybitny menażer opery i baletu.

Przyznaliśmy tytuł Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Będzina w uznaniu zasług dla Miasta i Towarzystwa Honorowym Obywatelom Będzina: Kardynałowi Jean Marie Lustiger'owi, profesorowi Janowi Świderskiemu, oraz Sławomirowi Pietrasowi dyrektorowi Teatru Wielkiego w Poznaniu, a także Mieczysławowi Pikule byłemu Prezesowi i mecenasowi naszego Towarzystwa.

Zorganizowaliśmy ponad 100 spotkań pod wspólną nazwą "Wieczory klubowe" z wybitnymi ludźmi nauki, kultury    i sztuki oraz polityki. Tylko w roku 2002 byli naszymi gośćmi prof. Tadeusz Zieliński, dr Dariusz Rozmus - archeolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Łukasz Obroślak z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, mgr Jarosław Krajniewski pracownik naukowy Muzeum Zagłębia oraz twórcy i kronikarze będzińscy.

Wydaliśmy samodzielnie lub jako współwydawcy ponad 20 druków zwartych związanych z historią miasta oraz kilku tek z pracami plastycznymi o tematyce zagłębiowskiej, a ponadto 12 edycji własnych kalendarzy promujących miasto. Ukazanie się nowych wydawnictw każdorazowo powiązane jest z jego promocją w trakcie spotkania z autorem w minionym roku były to promocje książki Romana Szenka "Rewiry Hipokratesa" oraz tomiku poezji Władysława Śliwonia "Rok Morza".

Przygotowaliśmy wspólnie z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną kilkanaście wystaw współczesnych zagłębiowskich artystów plastyków - w roku 2002 byli to Piotr Zatorski i Aleksander Kowal.

Przeprowadziliśmy w szkołach podstawowych cykl lekcji regionalnych i aktualnie poprzez własny zespół ds. współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi pracujemy, w porozumieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego nad programem i konspektami takich lekcji dla szkół wszystkich szczebli.

Przyznajemy własną, coroczną nagrodę w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek, organizowanym w Będzinie na początku każdego roku.

W roku 2002 pojęliśmy nowe inicjatywy:

  • Powołanie pod egidą TPB  młodzieżowego wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
  • Ustanowienie stałej opieki nad zabytkowymi a opuszczonymi grobami w nekropolii będzińskiej.
  • Rozpoczęcie, w oparciu o przygotowywaną uchwałę Rady Miejskiej, prac organizacyjnych związanych z wydaniem popularnonaukowej monografii Będzina.
  • Opracowanie wydawnictwa zwartego pod nazwą "Kalendarz Będziński" poświęconego dokumentacji osiągnięć i najważniejszych wydarzeń kulturalnych, oświatowych, społeczno - politycznych i gospodarczych w upływającym roku, zawierającego jednocześnie program zamierzeń miasta i powiatu na kolejny rok.
  • Integracja towarzystw regionalnych, działających na terenie Zagłębia Dąbrowskiego - przedsięwzięcie realizowana wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.
  • Integracja będzińskich artystów plastyków ze szczególnym uwzględnieniem młodych absolwentów akademii sztuk pięknych i ich promocji - planowana na maj lub wrzesień wspólna wystawa prac plastycznych  pod   nazwą   "Młode Zagłębie".

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Towarzystwo Przyjaciół Będzina - dane podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:27.06.2003 15:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:10.08.2017 13:54