Będzin, 20 marca 2013 roku

BRM.0002.XXXV.2013

Szanowna Pani/Szanowny Pan
Radna/Radny
Rady Miejskiej Będzina

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 27 marca 2013 roku (środa) na godzinę 10.00 XXXV sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Uroczyste wręczenie Nagród – Statuetek Jana Dormana i Wyróżnień Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za całokształt działalności i za 2012 rok.
 4. Uroczyste wręczenie Nagród i Wyróżnień Miasta Będzina dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej za całokształt działalności i za 2012 rok.
 5. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok:
  1/przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/dyskusja,
  4/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XV/156/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 października 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.
 10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2012 roku:
  1/przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/dyskusja,
  4/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2012 rok z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011–2015”.
 11. Sprawozdanie roczne Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej:
  1/przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/dyskusja,
  4/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2012 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 12. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz określenia potrzeb w tym zakresie:
  1/przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/dyskusja,
  4/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013–2015”.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/zmian budżetu miasta Będzina na 2013 rok,
  2/zmiany uchwały Nr XXXI/310/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia
  19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013 – 2020,
  3/zmiany uchwały Nr XXXII/339/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,
  4/stanowiska na wezwanie Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o.
  do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXXI/318/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie miasta Będzina niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 23 stycznia 2013 roku poz. 728),
  5/zmiany uchwały Nr XXX/307/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  6/opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Będzina w 2013 roku.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Pragnę zwrócić uwagę, że sesja odbędzie się w środę.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXV Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:21.03.2013 14:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:24.05.2013 13:05