Uchwała Nr XIII/96/2003

Rady Miejskiej w Będzinie

z dnia 30 czerwca 2003 r.

 

w sprawie: przyjęcia Statutu Miasta Będzina.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Będzinie

uchwala:

 

§1

Przyjąć Statut Miasta Będzina stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią.

 

§2

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: uchwała Nr IX/85/99 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miejskiej Będzin, uchwała Nr XXXVIII/524/2001 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 czerwca 2001r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/85/99 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miejskiej Będzin, uchwała Nr XLIII/598/2001 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany do Statutu Gminy Miejskiej Będzin oraz uchwała Nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Będzin.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

Nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), wprowadzona ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.), wprowadziła zasadę sprawowania jednoosobowo funkcji organu wykonawczego gminy w postaci wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Wprowadzenie powyższej zasady spowodowało zmiany w trybie pracy organu wykonawczego gminy, jak również poszerzyło kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W wyniku tego zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miejskiej Będzin, celem dostosowania go do obowiązującego stanu prawnego.

Z kolei ilość oraz zakres wprowadzonych w statucie zmian przemawiały za wprowadzeniem jego nowego tekstu.

W związku z powyższym Rada Miejska w Będzinie podejmuje uchwałę jak w sentencji.

.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Statut Gminy Miejskiej Będzin
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.06.2003 08:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.09.2009 11:57

Rejestr zmian dokumentu

17.09.2009 11:57 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
07.07.2003 19:08Usunięto załącznik "Statut Gminy Miejskiej Będzin"
(Aleksandra Bartosz)
07.07.2003 19:05Dodano załącznik "Statut Gminy Miejskiej Będzin "
(Aleksandra Bartosz)
07.07.2003 08:07Usunięto załącznik "Statut Gminy Miejskiej Będzin"
(Aleksandra Bartosz)
07.07.2003 08:06Dodano załącznik "Statut Gminy Miejskiej Będzin"
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2003 11:13 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.06.2003 08:10 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
28.06.2003 08:10Dodano załącznik "Statut Gminy Miejskiej Będzin"
(Jacek Trześniewski)
28.06.2003 08:09Usunięto załącznik "Statut Gminy Miejskiej Będzin"
(Jacek Trześniewski)
28.06.2003 08:05 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)