Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina

 

6.01.2005 r.

w sprawie:

 


 

10.01.2005 r.

 • dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 0151/36/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz wprowadzenia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Zarządzenie Nr 0151/2/2005
 • odstąpienia od procedury przetargowej i oddania w najem Pani Ilonie Parzoch lokal użytkowy położony przy ul. B. Joselewicza nr 20 w Będzinie oraz w sprawie okresowego zwolnienia z czynszu najmu lokalu
  Zarządzenie Nr 0151/3/2005
 • powołania Rady ds. Rewitalizacji Śródmieścia
  Zarządzenie Nr 0151/4/2005
 • zasad opracowania arkuszy organizacji przedszkoli i szkół  prowadzonych przez miasto Będzin w roku szkolnym 2005/2006
  Zarządzenie Nr 0151/5/2005
 • zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert oraz powołania Komisji Konkursowej
  Zarządzenie Nr 0151/6/2005

 


17.01.2005 r.

 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem lokali mieszkalnych oraz ustalenia wysokości wadium
  Zarządzenie Nr 0151/7/2005
 • wprowadzenia Regulaminu postępowania Przy prowadzeniu przetargów na najem wolnych lokali mieszkalnych stanowiących własność i współwłasność Gminy Będzin oraz innych pozostających w jej zarządzie
  Zarządzenie Nr 0151/8/2005
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych z ustanowieniem wieczystego użytkowania gruntu oraz ustalenia wysokości wadium
  Zarządzenie Nr 0151/9/2005
 • wprowadzenia Regulaminu postępowania Przy prowadzeniu przetargów na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/10/2005
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę części nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym Nr 18 położonym na targowisku miejskim w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/11/2005
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie róg Al. Kołłątaja i ul. Sączewskiego powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/12/2005
 • zatwierdzenia Regulaminu dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w rejonach miasta Będzina, gdzie nie ma zbiorczej kanalizacji sanitarnej ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku 
  Zarządzenie Nr 0151/13/2005, Załącznik Nr 1, Wniosek, UmowaProtokół,
 • zatwierdzenia Regulaminu dofinansowywania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku modernizacji ogrzewania mieszkań na terenie miasta Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/14/2005, Załącznik Nr 1, Wniosek, Umowa, Protokół
 • układu wykonawczego budżetu miasta Będzina na 2005 rok
  Zarządzenie Nr 0151/15/2005, Załącznik
 • wykonania postanowień określonych w akcie notarialnym z dnia 20.05.2003r. Repert. A Nr 2899/2003 dotyczącym umowy sprzedaży i umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości oraz przedwstępnej umowy zamiany nieruchomości położonych w Będzinie w rejonie ul. Żeromskiego i drogi krajowej DK 86
  Zarządzenie Nr 0151/16/2005
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 1355/2 karta mapy 4 obręb Łagisza położonej w Będzinie przy ul. Pustkowie
  Zarządzenie Nr 0151/17/2005
 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Teatralnej nr 37 w Będzinie z wniosku Pana Antoniego Dyszkiewicza
  Zarządzenie Nr 0151/18/2005

 

 


 

24.01.2005 r.

 • przeniesienia wydatków  między  rozdziałami w dziale 900 - GOSPODARKA   KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIAKA
  Zarządzenie Nr 0151/19/2005

 


 

26.01.2005 r.

 


 

28.01.2005 r.

 • przeniesienia wydatków  między  rozdziałami w dziale 900 - GOSPODARKA   KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIAKA
  Zarządzenie Nr 0151/22/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/23/2005
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Piłsudskiego oznaczonej numerami geodezyjnymi 240/1, 240/2, 240/3, 240/4, 240/5, 240/6, 240/8 karta mapy 31 obręb Będzin o pow. łącznej 2 ha 1525 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/24/2005
 • zamiany nieruchomości położonych w Będzinie w rejonie ul. Staszica i ul.Paryskiej na nieruchomość położoną przy ul. Sączewskiego pomiędzy Gminą Będzin, a Kurią Diecezjalną w Sosnowcu
  Zarządzenie Nr 0151/25/2005
 • zamiany nieruchomości położonych w Będzinie w przy ul. 11-go Listopada i ul. Piłsudskiego pomiędzy Gminą Będzina, a osobami fizycznymi
  Zarządzenie Nr 0151/26/2005
 • umorzenia zaległości czynszowych z lokalu mieszkalnego położonego przy [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)]
  Zarządzenie Nr 0151/28/2005
 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Albiny Nowalskiej
  Zarządzenie Nr 0151/29/2005
 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Grażyny Chrzanowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/30/2005
 • umorzenia zaległości czynszowych Jolanty Ćwik z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 0151/31/2005
 • umorzenia zaległości czynszowych Grażyny i Marka Gumułka z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 0151/32/2005
 • umorzenia zaległości czynszowych Pani Teresy Staśkiewicz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz kosztów postępowania sądowego
  Zarządzenie Nr 0151/34/2005
 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Pelagii Kosibowicz
  Zarządzenie Nr 0151/35/2005
 • umorzenia zaległości czynszowych Zofii Kwiek z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 0151/36/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/37/2005
 • zmian w  układzie wykonawczym
  Zarządzenie Nr 0151/39/2005

 


 

14.02.2005 r.

 • zmian w układzie wykonawczym
  Zarządzenie Nr 0151/40/2005
 • umorzenia zaległości czynszowych Joannie Barszczewskiej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 0151/41/2005
 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Genowefy Trzaska
  Zarządzenie Nr 0151/42/2005
 • oddania w najem garażu położonego przy ul. Sienkiewicza nr 33 w Będzinie z wniosku Pana Jacka Niziorskiego
  Zarządzenie Nr 0151/43/2005
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bez przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Orlej, oznaczonej numerami geod. działek 126/8 i 126/9 karta mapy 39 obręb Będzin o pow. łącznej 151 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/44/2005
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Kościuszki 88, oznaczonej numerem geodezyjnym Działki 21 karta mapy 54 obręb Będzin o pow. 762 m2, zabudowanej obiektem użytkowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/45/2005
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bez przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie - Grodźcu przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 698 karta mapy 4 obręb Grodziec o pow. 758 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/46/2005
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie - Grodźcu przy ul. Asnyka oznaczonej numerem geodezyjnym działki 1496/3 karta mapy 6 obręb Grodziec o pow. 728 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/47/2005
 • obniżenia stawki czynszowej za dzierżawę nieruchomości składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 19/29 karta mapy 25 obręb Będzin, położonej przy ul. Małobądzkiej z przeznaczeniem pod reklamę
  Zarządzenie Nr 0151/48/2005
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/49/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/51/2005
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
  Zarządzenie Nr 0151/52/2005
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/533/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na I kwartał 2005 roku
  Zarządzenie Nr 0151/53/2005
 • zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2005 do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami
  Zarządzenie Nr 0151/54/2005
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 5 lat
  Zarządzenie Nr 0151/55/2005
 • obniżenia stawki czynszowej za dzierżawę nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami 248/3 i 248/5 karta mapy 31 obręb Będzin o łącznej powierzchni 3319 m2, położonej przy ul. Piłsudskiego
  Zarządzenie Nr 0151/56/2005
 • obniżenia stawki czynszowej za dzierżawę nieruchomości składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 2/6 karta mapy 2 obręb Będzin o powierzchni 6295 m2, położonej przy ul. Wolności
  Zarządzenie Nr 0151/57/2005

 

 


 

18.02.2005 r.

 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/58/2005
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/59/2005
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ulicy Grobla oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/60/2005
 • przyjęcia zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2005 r. oraz powołania Komisji Konkursowej
  Zarządzenie Nr 0151/61/2005
 • wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół oraz plac6wek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez gminę Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/62/2005
 • przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  Zarządzenie Nr 0151/63/2005
 • przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  Zarządzenie Nr 0151/64/2005

 


 

21.02.2005 r.

 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu na okres dwóch miesięcy - lokalu użytkowego położonego przy ul. 11 Listopada nr 4 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/65/2005
 • wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. K. Świerczewskiego - stanowiącej targowisko miejskie - Przedsiębiorstwu Techniczno Handlowo- Usługowemu "INTERPROMEX" Sp. z o.o.
  Zarządzenie Nr 0151/66/2005

 


 

25.02.2005 r.

 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Modrzejowskiej nr 91 w Będzinie z wniosku Pana Romana Zelmana
  Zarządzenie Nr 0151/67/2005
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 29 w Będzinie na siedzibę Zarządu Powiatowego Socjaldemokracji Polskiej
  Zarządzenie Nr 0151/68/2005
 • zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 0151/322/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie - Grodźcu przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej numerem geod. działki 725/24 karta mapy 4 obręb Grodziec o pow. 263 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/69/2005
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę części nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym Nr 8 położonym na targowisku miejskim w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/70/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/71/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/72/2005

 


 

28.02.2005 r.

 


11.03.2005 r.

 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Ireneusza Jakubiaka
  Zarządzenie Nr 0151/79/2005
 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Andrzeja Dębskiego
  Zarządzenie Nr 0151/80/2005
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do przetargów na najem lokali użytkowych
  Zarządzenie Nr 0151/81/2005
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/61/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2005 r. oraz powołania Komisji Konkursowej
  Zarządzenie Nr 0151/82/2005
 • realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze Gminy Będzin, w 2005 roku
  Zarządzenie Nr 0151/83/2005
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/533/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na I kwartał 2005 roku
  Zarządzenie Nr 0151/84/2005
 • przeniesienia wydatków między dysponentami w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem
  Zarządzenie Nr 0151/85/2005

 


 

18.03.2005 r.

 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/87/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/88/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/89/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/90/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/91/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/92/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/93/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/94/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/95/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/96/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/97/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/98/2005
 • oddania w najem lokali użytkowych położonych przy ul. Modrzejowskiej nr 84 i Kościuszki nr 2 w Będzinie z wniosku Państwa Gabrieli i Krzysztofa Stefańczyka
  Zarządzenie Nr 0151/99/2005
 • zmiany terminu płatności w 2005 roku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki nr 247/56 km.31 obręb Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Lipowej
  Zarządzenie Nr 0151/100/2005
 • zmiany terminu płatności w 2005 roku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki nr 24 km. 52 obręb Będzin, położonej w [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)]
  Zarządzenie Nr 0151/101/2005
 • zmiany terminu płatności w 2005 roku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki nr 176 km. 26 obręb Będzin, położonej w [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)]
  Zarządzenie Nr 0151/102/2005
 • zmiany terminu płatności w 2005 roku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki nr 148 km. 1 obręb Będzin, położonej w [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)]
  Zarządzenie Nr 0151/103/2005
 • zmiany terminu płatności w 2005 roku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działek nr nr 5749/21, 5749/23, 5749/25 obręb Grodziec, położonych w Będzinie przy ul. Piastowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/104/2005
 • zmiany terminu płatności w 2005 roku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki nr 3703/1 km. 9 obręb Łagisza, położonej w Będzinie przy ul. Usługowej
  Zarządzenie Nr 0151/105/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/106/2005

 


 

22.03.2005 r.

 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/107/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/108/2005 
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/109/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/110/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/111/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/112/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/113/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/114/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/115/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/116/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/117/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/118/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/119/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/120/2005
 • umorzenia zaległości czynszowych Pani Stanisławy Klebach z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 0151/121/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 710 - Działalność usługowa
  Zarządzenie Nr 0151/122/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/123/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/124/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/125/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/126/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/127/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/128/2005
 • zmiany terminu płatności w 2005 roku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości o łącznej powierzchni 6 ha 0429 m2 obręb Będzin, położonej w Będzinie na osiedlu "Górki Małobądzkie"
  Zarządzenie Nr 0151/129/2005
 • zmiany terminu płatności w 2005 roku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości o łącznej powierzchni 3 ha 8493 m2 obręb Będzin, położonej w Będzinie na osiedlu "Górki Małobądzkie"
  Zarządzenie Nr 0151/130/2005
 • zmiany terminu płatności w 2005 roku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości o łącznej powierzchni 5264 m2 obręb Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Sienkiewicza nr 33
  Zarządzenie Nr 0151/131/2005

 


 

30.03.2005 r.

 


 

31.03.2005 r.

 


 

1.04.2005 r.

 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Andrzeja Dudy
  Zarządzenie Nr 0151/138/2005
 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Wiesława Pietrasa
  Zarządzenie Nr 0151/139/2005
 • przedłużenia umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Sienkiewicza nr 31 w Będzinie z wniosku Pastora Kościoła Zielonoświątkowego
  Zarządzenie Nr 0151/140/2005
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat nieruchomości położonych w Będzinie przy ul. 35-Lecia PRL, z przeznaczeniem pod budowę garaży wraz z drogami dojazdowymi,
  powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/141/2005, Załącznik
 • uchylenia Zarządzenia Nr 0151/237/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie przekazania w administrację nieruchomości położonej w Będzinie - Grodźcu przy ul. Słowackiego 2, zabudowanej budynkiem Domu Kultury
  Zarządzenie Nr 0151/142/2005
 • powierzenia Ośrodkowi Kultury w Będzinie prawa do administrowania nieruchomością, położoną w Będzinie - Grodźcu przy ul. Słowackiego 2, zabudowanej budynkiem Domu Kultury
  Zarządzenie Nr 0151/143/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/144/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/145/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/146/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/147/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej
  Zarządzenie Nr 0151/148/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 921 -  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  Zarządzenie Nr 0151/149/2005
 • sprzedaży w formie przetargu 6/12 niewydzielonych części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 130 karta mapy 22 obręb Będzin o pow. 326 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalno- usługowym , położonej w Będzinie przy Placu Kazimierza Wielkiego 15 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/150/2005

 


 

15.04.2005 r.

 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Modrzejowskiej nr 89/1   w Będzinie z wniosku Pani Ilony Chrzan
  Zarządzenie Nr 0151/151/2005
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy Al. Kołłątaja nr 34 w Będzinie z wniosku Pani Aleksandry Rojek
  Zarządzenie Nr 0151/152/2005
 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Urszuli Piurkowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/153/2005
 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Danuty Urbańczyk
  Zarządzenie Nr 0151/154/2005
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie w pobliżu ul. 27-go Stycznia, oznaczonej numerem geod. działki 191/9 karta mapy 52 obręb Będzin o pow. 260 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/155/2005
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Bławatków, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/156/2005
 • zmiany terminu płatności w 2005 roku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej nr 3754 powierzchni 3830 m2 m2 obręb Łagisza, położonej w Będzinie przy ul. Łącznej
  Zarządzenie Nr 0151/157/2005
 • zmiany terminu płatności w 2005 roku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości o łącznej powierzchni 2 ha 4136 m2 obręb Łagisza, położonej w Będzinie przy ul. Odrodzenia nr 53
  Zarządzenie Nr 0151/158/2005
 • zmiany terminu płatności w 2005 roku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej nr 19/27 o powierzchni 1542 m2 obręb Będzin, położonej w  Będzinie przy ul. Małobądzkiej nr 2
  Zarządzenie Nr 0151/159/2005
 • zmiany terminu płatności w 2005 roku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej nr 3/13 powierzchni 2434 m2 m2 obręb Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Sienkiewicza nr 31-33
  Zarządzenie Nr 0151/160/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/161/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/162/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/163/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/164/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej w 2005 roku
  Zarządzenie Nr 0151/165/2005
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej w 2005 roku
  Zarządzenie Nr 0151/166/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/167/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/168/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/169/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/170/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/171/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/172/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/173/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/174/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/175/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/176/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/177/2005
 • wprowadzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Będzina profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów na "zielone szkoły"
  Zarządzenie Nr 0151/178/2005
 • przeniesienia wydatków między dysponentami w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/179/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 630 - Turystyka
  Zarządzenie Nr 0151/180/2005
 • powołania komisji opiniującej oferty dotyczące realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin mających problemy alkoholowe z terenu miasta Będzina"
  Zarządzenie Nr 0151/181/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2005 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
  Zarządzenie Nr 0151/182/2005

 


 

26.04.2005 r.

 


 

09.05.2005 r.

 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Mariana Płatka
  Zarządzenie Nr 0151/206/2005
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/207/2005
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/208/2005
 • wyrażenia zgody na dokonanie przelewu nabytej w drodze przetargu wierzytelności o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i nabycie w drodze sprzedaży budynku
  Zarządzenie Nr 0151/209/2005
 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy
  ul. Piłsudskiego,
  - powołania Komisji Przetargowej.
  Zarządzenie Nr 0151/210/2005
 • obniżenia stawki czynszowej za dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem 79/20 karta mapy 24 obręb Będzin o powierzchni 79 m2, położonej przy ulicy Piłsudskiego przeznaczonej pod budowę wiaty drewnianej
  Zarządzenie Nr 0151/211/2005
 • obniżenia stawki czynszowej za dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem 249/2 karta mapy 31 obręb Będzin położonej przy ulicy Piłsudskiego przeznaczonej pod 2 ekrany reklamowe
  Zarządzenie Nr 0151/212/2005

 

 


 

20.05.2005 r.

 

 • oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego w oficynie przy ul. Kościuszki nr 1 w Będzinie na siedzibę stowarzyszenia - Obywatelskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych
  Zarządzenie Nr 0151/213/2005
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. 11 Listopada nr 4 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/214/2005
 • przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu, powołania Komisji Przetargowej, ustalenia wysokości wadium oraz ceny wywoławczej nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/215/2005
 • przeprowadzenia drugiego przetargu na najem lokali mieszkalnych, powołania Komisji Przetargowej, ustalenia wysokości wadium oraz ceny wywoławczej czynszu najmu za lm2 powierzchni lokalu
  Zarządzenie Nr 0151/216/2005
 • odstąpienia od procedury przetargowej i zawarcia umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego przy ul. Sączewskiego nr 4/1 w Będzinie na siedzibę Będzińskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce
  Zarządzenie Nr 0151/217/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 710- Działalność usługowa
  Zarządzenie Nr 0151/218/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/219/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/220/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/221/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/222/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/223/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/224/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/225/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/226/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/227/2005
 • przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność powiatu Będzińskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 6745/1 na karcie mapy 22 obręb Grodziec o powierzchni 397 m2, położonej przy ulicy ZBOWiD - u w Będzinie, a zajętej pod plac zabaw dla dzieci
  Zarządzenie Nr 0151/228/2005
 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul.Kościuszki 88, ozn. numerem geodezyjnym działki 21 karta mapy 54 obręb Będzin o pow. 762 m2 , zabudowanej obiektem użytkowym,
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/229/2005
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż 6/12 nie wydzielonych części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym położonej w Będzinie przy Pl.Kazimierza Wielkiego 15,
  powołania Komisji Przetargowej.
  Zarządzenie Nr 0151/230/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  Zarządzenie Nr 0151/231/2005
 • przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  Zarządzenie Nr 0151/232/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2005 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/233/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 851- Ochrona zdrowia
  Zarządzenie Nr 0151/234/2005

 • przeniesienia wydatków między rozdziałami i dysponentami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/235/2005

 

 


 

 

23.05.2005 r.

 

 


 

 

30.05.2005 r.

 

 


 

31.05.2005 r.

 

 


 

6.06.2005 r.

 


 

10.06.2005 r.

 


 

16.06.2005 r.

 • oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 22 w Będzinie na siedzibę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Wspierania Modelarstwa
  Zarządzenie Nr 0151/262/2005
 • okresowego zwolnienia z czynszu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Pokoju nr 28 w Będzinie z wniosku [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291)]
  Zarządzenie Nr 0151/263/2005
 • obniżenia stawki czynszowej za dzierżawę nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami 248/3 i 248/5 karta mapy 31 obręb Będzin o łącznej powierzchni 3319 m2, położonej przy ul. Piłsudskiego
  Zarządzenie Nr 0151/264/2005
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/265/2005
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/266/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/267/2005

 


30.06.2005 r.

 • oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego przy ul. 1- go Maja nr 2 w Będzinie na siedzibę Stowarzyszenia Komitetu Założycielskiego Spółdzielni Socjalnej "BĘDA"
  Zarządzenie Nr 0151/268/2005
 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego nr 12 w Będzinie z wniosku [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291)]
  Zarządzenie Nr 0151/269/2005
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/270/2005
 • okresowego zwolnienia z czynszu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 22 w Będzinie z wniosku Zarządu Komitetu Powiatowego Partii Prawo i Sprawiedliwość
  Zarządzenie Nr 0151/271/2005
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu garażu położonego przy ul. Sączewskiego nr 4 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/272/2005
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego  położonego przy ul. Grobla nr 4 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/273/2005
 • zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Małachowskiego nr 26/15 w Będzinie na lokal użytkowy i odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu z wniosku Pana Sener Dikmelik
  Zarządzenie Nr 0151/274/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/275/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/276/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/277/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/278/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/279/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/280/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/281/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/282/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/283/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/284/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/285/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/286/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/287/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/288/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/289/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/290/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/291/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/292/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/293/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/294/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/295/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/296/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/297/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2005 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  wrzuciłeś porządny
  Zarządzenie Nr 0151/298/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2005 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/299/2005
 • ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na III kwartał 2005 roku
  Zarządzenie Nr 0151/300/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2005 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/301/2005
 • przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/302/2005
 • zmian układu wykonawczego
  Zarządzenie Nr 0151/303/2005
 • zmian układu wykonawczego
  Zarządzenie Nr 0151/304/2005
 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego nr 17 w Będzinie z wniosku [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291)]
  Zarządzenie Nr 0151/305/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/306/2005

 


 

11.07.2005 r.

 • zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Al. Kołłątaja nr 34 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/307/2005
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Modrzejowskiej nr 84 w Będzinie z wniosku firmy "MADEX" Handel - Usługi - Produkcja Magdaleny Walczak
  Zarządzenie Nr 0151/308/2005
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/309/2005
 • zwolnienia z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenie wynajmującego z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 17 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/310/2005
 • ogłoszenie wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/311/2005
 • ogłoszenia  wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/312/2005
 • umorzenie należności z tytułu dzierżawy terenu Jacka Małoty
  Zarządzenie Nr 0151/313/2005
 • umorzenie należności z tytułu dzierżawy terenu Koziara Małgorzata w związku z umorzeniem postępowania sądowego,
  Zarządzenie Nr 0151/314/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
  Zarządzenie Nr 0151/315/2005
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/316/2005
 • wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia inwestycji polegającej na budowie osiedla mieszkaniowego w Będzinie na tzw. "Górkach  Małobądzkich", określonego w umowie notarialnej oddania gruntu w użytkowanie wieczyste Rep A Nr 6963/2001 z dnia 23 października 2001 r. zawartej pomiędzy Gminą Będzin, a Przedsiębiorstwem Budowlanym "DOMBUD" S.A. z siedzibą w Katowicach
  Zarządzenie Nr 0151/317/2005

 


 

22.07.2005 r.

 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do przetargu na najem lokali mieszkalnych
  Zarządzenie Nr 0151/318/2005
 • powołania Komisji Przetargowej, określenia formy przetargu, ustalenia wysokości wadium oraz minimalnej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego
  Zarządzenie Nr 0151/319/2005
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 710 - Działalność usługowa
  Zarządzenie Nr 0151/320/2005
 • oddania w najem garażu nr 23 położonego przy ul. Krasickiego nr 19 w Będzinie z wniosku Pana Tomasz Skrzypiel
  Zarządzenie Nr 0151/321/2005
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w oficynie przy ul. Małachowskiego nr 42 w Będzinie z wniosku Pani Tatiany Lipskiej
  Zarządzenie Nr 0151/322/2005
 • okresowego zwolnienia z czynszu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Sienkiewicza nr 33 w Będzinie z wniosku [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291)]
  Zarządzenie Nr 0151/323/2005
 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Potockiego nr 5 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/324/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/325/2005
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami i dysponentami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/326/2005
 • przeniesienia wydatków miedzy dysponentami w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/327/2005
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/328/2005

 


01.08.2005 r.

 


 

04.08.2005 r.

 


 

05.08.2005 r.

 • zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2005 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 - Oświata w wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/338/2005
 • umorzenia wierzytelności z tytułu wieczystego użytkowania terenu przez Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe "PRO-REM" Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Będzinie ul. Mickiewicza 63
  Zarządzenie Nr 0151/339/2005
 • wyrażenia zgody na zmianę odrębnej własności lokali w budynku położonym w Będzinie przy ulicy Bema 14
  Zarządzenie Nr 0151/340/2005
 • oddania w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Spożywców "Społem" w Będzinie udziałów w działkach gruntu 63/4 i 79/19 karta mapy 34 obręb Będzin, położonych w Będzinie przy ulicy Bema w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Będzin przez Spółdzielnię Spożywców "Społem" w Będzinie prawa użytkowania wieczystego udziałów w działkach 79/21 i 79/22 karta mapy 34 obręb Będzin, położonych w Będzinie przy ulicy Bema
  Zarządzenie Nr 0151/341/2005

 


 

16.08.2005 r.

 • przeniesienie wydatków między paragrafami w dziale 851 - Ochrona zdrowia
  Zarządzenie Nr 0151/342/2005
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Zagórskiej oznaczonej numerami geodezyjnymi 103/4, 104/3 i 105/3 karta mapy 45 obręb Będzin o pow. łącznej 3730 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/343/2005
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Bławatków oznaczonej numerem geodezyjnym działki 156 karta mapy 1 obręb Będzin o powierzchni 559 m2
  Zarządzenie Nr 0151/344/2005
 • - zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat nieruchomości położonych w Będzinie przy ul. 35-lecia PRL, z przeznaczeniem pod budowę garaży wraz z drogami dojazdowymi.
  - Zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia II oraz ponownego przetargu I ustnego nieograniczonego na oddanie w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat nieruchomości położonych w Będzinie przy ul. 35-lecia PRL, z przeznaczeniem pod budowę garaży wraz z drogami dojazdowymi
  - Powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/345/2005
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie - Grodźcu przy ul. Słowackiego, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 1780/2 karta mapy 6 obręb Grodziec o pow. 1387 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/346/2005
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie - Łagiszy przy ul. Rzemieślniczej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 3765/2 karta mapy 9 obręb Łagisza o pow. 563 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/347/2005
 • zaakceptowania wysokości rozliczeń za wydzieloną część działki stanowiącej odcinek ulicy Podsiadły w dzielnicy Warpie
  Zarządzenie Nr 0151/348/2005
 • nabycia do zasobu Gminy Miasta Będzina udziału wynoszącego 1 cz. nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 111/4 oraz 111/2 karta mapy 23 obręb Będzin położonej przy ulicy Jasnej o ogólnej powierzchni 1312 m2
  Zarządzenie Nr 0151/349/2005
 • nabycia do zasobu Gminy Miasta Będzina nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 51/2 karta mapy 40 obręb Będzin położonej przy ulicy Krakowskiej o ogólnej powierzchni 2546 m2
  Zarządzenie Nr 0151/350/2005
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/351/2005
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/352/2005
 • sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/353/2005
 • przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/354/2005
 • przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/355/2005
 • przeprowadzenia przetargu wyboru agenta emisji obligacji komunalnych gminy Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/356/2005
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej obiektem [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291)]położonym na targowisku miejskim w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/357/2005

 

 


 

24.08.2005 r.

 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/358/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/359/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/360/2005
 • ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, zespół szkół i placówek oświatowo - wychowawczych oraz dla doradców metodycznych
  Zarządzenie Nr 0151/361/2005
 • wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/362/2005
 • oddania w najem garażu położonego przy ul. Sienkiewicza nr 33 w Będzinie z wniosku Pana Adama Walczaka
  Zarządzenie Nr 0151/363/2005
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do przetargów na najem lokali użytkowych
  Zarządzenie Nr 0151/364/2005
 • oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ulicy Kruczkowskiego wraz z przeniesieniem własności obiektu garażowego na niej posadowionego na rzecz posiadaczy tej nieruchomości którzy zabudowali ją z własnych środków finansowych, zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/365/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/366/2005
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu wiaty położonej przy ul. Grobla nr 4 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/367/2005
 • powołania pana Dariusza Wiktorowicza na stanowisko dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/368/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
  Zarządzenie Nr 0151/369/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
  Zarządzenie Nr 0151/370/2005
 • przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  Zarządzenie Nr 0151/371/2005
 • przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej
  Zarządzenie Nr 0151/372/2005

 


 

29.08.2005 r.

 • przeniesienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin za I półrocze 2005 roku
  Zarządzenie Nr 0151/373/2005
 • oddania w najem lokai użytkowych położonych przy ul. Modrzejowskiej nr 84 i Kościuszki nr 2 w Będzinie z wniosku Pana Zdzisława Walczaka
  Zarządzenie Nr 0151/374/2005
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 60 w Będzinie z wniosku Pani Zdzisławy Wołczyk
  Zarządzenie Nr 0151/375/2005
 • przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu, powołania Komisji Przetargowej, ustalenia wysokości wadium oraz ceny wywoławczej nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/376/2005
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym Nr 8 położonym na targowisku miejskim w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/377/2005
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym Nr 15 położonym na targowisku miejskim w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/378/2005
 • przeniesienia wydatków miedzy dysponentami, rozdziałami i paragrafami
  Zarządzenie Nr 0151/379/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2005 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze
  Zarządzenie Nr 0151/380/2005
 • powierzenia stanowiska dyrektora Miedzyszkolenego Ośrodka Sportowego w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/381/2005

 


 

13.09.2005 r.

 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2005 w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku
  Zarządzenie Nr 0151/382/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2005 w ramach dotacji celowej na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku
  Zarządzenie Nr 0151/383/2005

 


 

16.09.2005 r.

 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu garażu położonego przy ul. Grobla nr 4 w Będzinie z wniosku Pana Włodzimierza Stępnia
  Zarządzenie Nr 0151/384/2005
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu garażu położonego przy ul. Grobla nr 4 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/385/2005
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego w oficynie przy ul. Małachowskiego nr 17 w Będzinie z wniosku Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
  Zarządzenie Nr 0151/386/2005
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem lokali mieszkalnych oraz ustalenia wysokości wadium
  Zarządzenie Nr 0151/387/2005
 • okresowego zwolnienia z czynszu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 22 w Będzinie z wniosku [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291)]
  Zarządzenie Nr 0151/388/2005
 • okresowego zwolnienia z czynszu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Pokoju nr 28 w Będzinie z wniosku [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291)]
  Zarządzenie Nr 0151/389/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/390/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/391/2005
 • powołania Komisji Przetargowej, określenia formy przetargu, ustalenia wysokości wadium oraz minimalnej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego
  Zarządzenie Nr 0151/392/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 851 - Ochrona zdrowia
  Zarządzenie Nr 0151/393/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2005 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/394/2005
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA
  Zarządzenie Nr 0151/395/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/396/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 600 - Transport i łączność
  Zarządzenie Nr 0151/397/2005
 • przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej do działu 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
  Zarządzenie Nr 0151/398/2005

 


 

27.09.2005 r.

 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  Zarządzenie Nr 0151/399/2005
 • przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  Zarządzenie Nr 0151/400/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2005 w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku
  Zarządzenie Nr 0151/401/2005
 • przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej do działu 758 - Różne Rozliczenia
  Zarządzenie Nr 0151/402/2005

 


 

30.09.2005 r.

 


 

06.10.2005 r.

 • przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w ramach dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
  Zarządzenie Nr 0151/420/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2005 w ramach dotacji celowej na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku
  Zarządzenie Nr 0151/421/2005
 • przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
  Zarządzenie Nr 0151/422/2005

 


 

14.10.2005 r.

 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do przetargu na najem lokali mieszkalnych
  Zarządzenie Nr 0151/423/2005
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul, Wolskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 31/14 karta mapy 43 obręb Będzin o pow. 7454 m2, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/424/2005
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Wolskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 31/17 karta mapy 43 obręb Będzin o pow. 1969 m2, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/425/2005
 • sprzedaży w formie przetargu prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Będzinie przy ul. Żwirki i Wigury, przeznaczonych pod budowę garaży wraz z ułamkową częścią działki stanowiącej układ komunikacyjny do przedmiotowych działek oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/426/2005
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Piłsudskiego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/427/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/428/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/429/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/430/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/431/2005
 • przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/432/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2005 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/433/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
  Zarządzenie Nr 0151/434/2005
 • przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w dziale 852 - Pomoc Społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/435/2005
 • przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w dziale 852 - Pomoc Społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/436/2005
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/437/2005
 • ustalenia terminu wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Będzina oraz powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
  Zarządzenie Nr 0151/438/2005
 • przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/439/2005

 


 

19.10.2005 r.

 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego 16 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/440/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 851 - Ochrona zdrowia
  Zarządzenie Nr 0151/441/2005
 • powołania Miejskiego Zespołu ds. organizacji i współdziałania przedsiębiorstw i służb komunalnych oraz instytucji i jednostek gospodarczych w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania oraz należytego utrzymania dróg, w okresie zimy 2005/2006 na terenie gminy Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/442/2005
 • przeniesienia wydatków majątkowych między dysponentami
  Zarządzenie Nr 0151/443/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2005 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/444/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2005 w ramach dotacji celowej na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzania II tury wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 października 2005 roku
  Zarządzenie Nr 0151/445/2005

 


 

21.10.2005 r.

 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/407/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 września 2005 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu, powołania Komisji Przetargowej, ustalenia wysokości wadium oraz ceny wywoławczej nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/446/2005
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/392/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, określenia formy przetargu, ustalenia wysokości wadium oraz minimalnej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego
  Zarządzenie Nr 0151/447/2005
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/392/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, określenia formy przetargu, ustalenia wysokości wadium oraz minimalnej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego przeniesienia wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami
  Zarządzenie Nr 0151/448/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2005 w ramach dotacji celowej na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzenia II tury wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 października 2005 roku
  Zarządzenie Nr 0151/449/2005

 


 

28.10.2005 r.

 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291)]
  Zarządzenie Nr 0151/450/2005
 • nabycia przez Gminę Będzin od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu nieruchomości w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/451/2005
 • zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 0151/420/2004 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonej w Będzinie róg Al. Kołłątaja i ul. Sączewskiego zabudowanej budynkiem którego elewacje frontowe wpisane są do rejestru zabytków oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/452/2005
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i ryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Będzinie róg Al. Kołłątaja i ul. Sączewskiego, zabudowanej budynkiem, którego elewacje frontowe wpisane są do rejestru zabytków
  -powołania Komisji Przetargowej,
  Zarządzenie Nr 0151/453/2005
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/454/2005
 • przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  Zarządzenie Nr 0151/455/2005
 • zmian układu wykonawczego
  Zarządzenie Nr 0151/456/2005
 • zmian w układzie wykonawczym
  Zarządzenie Nr 0151/457/2005
 • zmian układu wykonawczego
  Zarządzenie Nr 0151/458/2005
 • zmian układu wykonawczego
  Zarządzenie Nr 0151/459/2005
 • zmian układu wykonawczego
  Zarządzenie Nr 0151/460/2005
 • zmian w układzie wykonawczym
  Zarządzenie Nr 0151/461/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
  Zarządzenie Nr 0151/462/2005

 


 

14.11.2005 r.

 


 

18.11.2005 r.

 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Sienkiewicza nr 33 w Będzinie z wniosku PTH ZOMET Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/470/2005
 • umorzenia zaległości czynszowych na najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291)]
  Zarządzenie Nr 0151/471/2005
 • przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu, powołania Komisji Przetargowej, ustalenia wysokości wadium oraz ceny wywoławczej nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/472/2005
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do przetargów na najem lokali użytkowych
  Zarządzenie Nr 0151/473/2005
 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy Al. Kołłątaja nr 34 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/474/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
  Zarządzenie Nr 0151/475/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego
  Zarządzenie Nr 0151/476/2005
 • zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego przy Placu 3 Maja nr 9/2 w Będzinie i oddania go w najem z przeznaczeniem na biuro poselskie
  Zarządzenie Nr 0151/477/2005
 • przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  Zarządzenie Nr 0151/478/2005
 • przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej do działu 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/479/2005
 • przeniesienia wydatków miedzy zadaniami inwestycyjnymi w dziale 600 - Transport i Łączność
  Zarządzenie Nr 0151/480/2005
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/481/2005
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  Zarządzenie Nr 0151/482/2005

 


 

25.11.2005 r.

 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu boksu garażowego nr 30 położonego przy ul. Krasickiego nr 19 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/483/2005
 • oddania w najem lokalu położonego przy ul. Modrzejowskiej nr 89/1 w Będzinie z wniosku Pani Iwony Marczewskiej
  Zarządzenie Nr 0151/484/2005
 • powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 9 w Będzinie, ul. Krasickiego 6,
  Zarządzenie Nr 0151/485/2005
 • ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Pani Ewy Koralewskiej pełniącej obowiązki dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 9 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/486/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/487/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/488/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/489/2005
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/490/2005
 • przeniesienia wydatków między dysponentami, rozdziałami i paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 852 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
  Zarządzenie Nr 0151/491/2005
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 700 - Gospodarka Komunalna
  Zarządzenie Nr 0151/492/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 851 - Ochrona zdrowia
  Zarządzenie Nr 0151/493/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja Publiczna rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
  Zarządzenie Nr 0151/494/2005
 • zmian dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok w ramach dotacji celowej na zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego
  Zarządzenie Nr 0151/495/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2005 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale 851 - Ochrona zdrowia
  Zarządzenie Nr 0151/496/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2005 w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w dziale 801 - Oświata i Wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/497/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2005 w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w dziale 801 - Oświata i Wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/498/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2005 w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w dziale 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza
  Zarządzenie Nr 0151/499/2005
 • realizacji podpisanego przez Gminę Będzin porozumienia o utworzeniu Regionu Zagłębie
  Zarządzenie Nr 0151/500/2005
 • oddania w najem garażu położonego przy ul. Sączewskiego nr 4 w Będzinie z wniosku PHUT "VENTI PLUS"
  Zarządzenie Nr 0151/501/2005
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu garażu położonego przy ul. Sączewskiego nr 19 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/502/2005
 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Al. Kołłataja nr 18 w Będzinie z wniosku Pani [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291)]
  Zarządzenie Nr 0151/503/2005
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 6358/15 karta mapy 21 obręb Grodziec
  Zarządzenie Nr 0151/504/2005
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej obiektami użytkowymi, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie w rejonie trasy szybkiego ruchu Katowice - Warszawa, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 6747/1 karta mapy 18 obręb Grodziec oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/505/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/506/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
  Zarządzenie Nr 0151/507/2005
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat  
  Zarządzenie Nr 0151/508/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja Publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/509/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego
  Zarządzenie Nr 0151/510/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/511/2005

 


 

30.11.2005 r.

 


 

2.12.2005 r.

 • powołania podzespołu wykonawczego do realizacji projektu "Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec"
  Zarządzenie Nr 0151/519/2005
 • przeniesienia wydatków między dysponentami, rozdziałami i paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/520/2005
 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 14 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/521/2005
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem lokali mieszkalnych oraz ustalenia wysokości wadium
  Zarządzenie Nr 0151/522/2005
 • odstąpienia od procedury przetargowej i oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Sączewskiego nr 13/24 z przeznaczeniem na biuro poselskie
  Zarządzenie Nr 0151/523/2005

 


 

9.12.2005 r.

 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  Zarządzenie Nr 0151/524/2005
 • przeniesienie dochodów między paragrafami w dziale 801 - świata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/525/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2005 w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w dziale 852 - Pomoc Społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/526/2005
 • przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/527/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2005 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/528/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2005 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/529/2005
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
  Zarządzenie Nr 0151/530/2005
 • zmian układu wykonawczego
  Zarządzenie Nr 0151/531/2005
 • zmiany sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na lokale użytkowe
  Zarządzenie Nr 0151/532/2005
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/533/2005
 • zamiany nieruchomości położonych w Będzinie przy ul. 11-go Listopada pomiędzy Gminą Będzin, a Parafią Rzymsko - Katolicką Św. Jana Chrzciciela w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/534/2005
 • sprzedaży w formie przetargu środka trwałego w postaci komina stalowego wraz ze zbiornikiem wyrównawczym zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geod. 3801 karta mapy 4 obręb Łagiasza
  Zarządzenie Nr 0151/535/2005
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości składającej się z działek gruntu nr 108/1 i 112/1 karta mapy obręb Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/535/2005
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/536/2005

 


 

16.12.2005 r.

 


 

21.12.2005 r.

 


 

29.12.2005 r.

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2005 15:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
30.08.2019 12:10 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.08.2019 12:09 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.08.2019 12:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/160/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku"

(Michał Karoń)
30.08.2019 12:07 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0151/160/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku

(Michał Karoń)
30.08.2019 09:55 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.08.2019 09:54 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.08.2019 09:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/160/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku"

(Michał Karoń)
30.08.2019 09:51 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0151/160/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku

(Michał Karoń)
04.01.2006 11:19 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.01.2006 11:00Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/564/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 29 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.01.2006 11:00Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/563/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 29 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.01.2006 11:00Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/562/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 29 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.01.2006 11:00Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/561/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 29 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.01.2006 11:00Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/560/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 29 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.01.2006 11:00Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/559/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 29 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.01.2006 11:00Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/558/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 29 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.01.2006 11:00Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/557/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 29 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.12.2005 08:44 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.12.2005 08:36 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.12.2005 08:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.12.2005 08:10Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/556/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 21 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.12.2005 08:10Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/555/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 21 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.12.2005 08:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/554/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 21 grudnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
30.12.2005 08:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/553/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 21 grudnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
30.12.2005 08:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/552/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 21 grudnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
30.12.2005 08:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/551/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 21 grudnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
30.12.2005 08:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/550/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 21 grudnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
30.12.2005 08:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/549/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 21 grudnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
30.12.2005 08:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/548/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 21 grudnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
30.12.2005 08:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/547/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 21 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.12.2005 08:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/546/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.12.2005 08:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/544/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.12.2005 08:03Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/544/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16 grudnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 15:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 14:44 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 14:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 14:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/545/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 14:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/544/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 14:03Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/543/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 14:03Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/542/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 14:03Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/541/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 14:03Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/540/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 14:03Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/539/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 14:03Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/538/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 14:03Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/537/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 14:03Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/536/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 9 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 14:03Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/535/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 9 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 14:03Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/534/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 9 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 13:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/533/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 9 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 13:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/532/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 9 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 13:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/531/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 9 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 13:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/530/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 9 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 13:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/529/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 9 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 13:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/528/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 9 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 13:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/527/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 9 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 13:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/526/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 9 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 13:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/525/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 9 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.12.2005 13:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/524/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 9 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
06.12.2005 14:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
06.12.2005 11:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
06.12.2005 11:21 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
06.12.2005 11:01Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/523/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 2 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
06.12.2005 11:01Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/522/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 2 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
06.12.2005 11:01Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/521/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 2 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
06.12.2005 11:01Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/520/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 2 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
06.12.2005 11:01Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/519/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 2 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 14:21 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 14:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 13:58 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 13:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 12:37Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 do informacji o stanie
mienia komunalnego "
(Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 12:37Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do informacji o stanie
mienia komunalnego "
(Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 12:37Dodano załącznik "Załącznik Nr 5 do informacji o stanie
mienia komunalnego "
(Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 12:37Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 do informacji o stanie
mienia komunalnego "
(Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 12:37Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do informacji o stanie
mienia komunalnego "
(Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 12:37Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do informacji o stanie
mienia komunalnego "
(Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 12:37Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do informacji o stanie
mienia komunalnego "
(Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 12:37Dodano załącznik "Załącznik Nr 12 do projektu uchwały w
sprawie budżetu miasta Będzina na 2005 r. "
(Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 12:37Dodano załącznik "Załącznik Nr 11 do projektu uchwały w
sprawie budżetu miasta Będzina na 2005 r. "
(Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 12:33Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 do projektu uchwały w
sprawie budżetu miasta Będzina na 2005 r. "
(Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 12:33Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 do projektu uchwały w
sprawie budżetu miasta Będzina na 2005 r. "
(Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 12:33Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 do projektu uchwały w
sprawie budżetu miasta Będzina na 2005 r. "
(Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 12:33Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 do projektu uchwały w
sprawie budżetu miasta Będzina na 2005 r. "
(Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 12:33Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do projektu uchwały w
sprawie budżetu miasta Będzina na 2005 r. "
(Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 12:33Dodano załącznik "Załącznik Nr 5 do projektu uchwały w
sprawie budżetu miasta Będzina na 2005 r. "
(Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 12:33Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 do projektu uchwały w
sprawie budżetu miasta Będzina na 2005 r. "
(Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 12:33Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do projektu uchwały w
sprawie budżetu miasta Będzina na 2005 r. "
(Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 12:33Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do projektu uchwały w
sprawie budżetu miasta Będzina na 2005 r. "
(Aleksandra Bartosz)
05.12.2005 12:33Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w
sprawie budżetu miasta Będzina na 2005 r. "
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 11:58 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 11:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 11:26 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 11:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 11:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 11:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/518/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 11:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/517/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 11:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/516/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 11:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/515/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 11:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/514/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 11:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/513/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/512/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/511/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/510/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/509/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/508/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/507/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/506/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/505/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/504/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/503/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:55Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/502/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:55Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/501/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:55Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/500/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:55Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/499/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:55Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/498/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:55Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/497/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:55Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/496/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:55Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/495/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:55Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/494/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:55Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/493/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:49Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/492/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:49Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/491/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:49Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/490/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:49Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/489/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:49Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/488/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:49Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/487/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:49Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/486/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:49Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/485/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:49Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/484/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.12.2005 10:49Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/483/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
28.11.2005 14:19 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.11.2005 14:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.11.2005 13:35Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/482/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
28.11.2005 13:35Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/481/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
28.11.2005 13:35Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/480/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
28.11.2005 13:29Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/479/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
28.11.2005 13:29Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/478/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
28.11.2005 13:29Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/477/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
28.11.2005 13:29Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/476/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
28.11.2005 13:29Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/475/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
28.11.2005 13:29Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/474/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
28.11.2005 13:29Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/473/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
28.11.2005 13:29Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/472/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
28.11.2005 13:29Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/471/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
28.11.2005 13:29Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/470/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
28.11.2005 13:23 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
18.11.2005 09:19 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
18.11.2005 09:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/469/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
18.11.2005 09:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/468/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
18.11.2005 09:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/467/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
18.11.2005 09:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/466/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
18.11.2005 09:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/465/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
18.11.2005 09:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/464/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
18.11.2005 09:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/463/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 listopada 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.11.2005 13:23 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2005 11:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2005 11:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2005 10:56 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2005 10:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/450/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 października 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.11.2005 10:07Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/440/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 19 października 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.11.2005 10:07Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/389/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.11.2005 10:07Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/388/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.11.2005 10:07Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/357/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 sierpnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.11.2005 10:07Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/324/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.11.2005 10:07Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/323/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.11.2005 10:07Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/305/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.11.2005 10:07Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/271/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.11.2005 10:07Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/269/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.11.2005 10:07Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/263/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
16.11.2005 11:47Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/450/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28 października 2005
roku"
(Aleksandra Bartosz)
16.11.2005 11:46Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/440/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19 października 2005
roku"
(Aleksandra Bartosz)
16.11.2005 11:44Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/389/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
16.11.2005 11:44Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/388/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
16.11.2005 11:43Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/357/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
16.11.2005 11:43Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/324/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22 lipca 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
16.11.2005 11:42Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/323/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22 lipca 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
16.11.2005 11:41Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/305/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
16.11.2005 11:41Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/271/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
16.11.2005 11:40Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/269/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
16.11.2005 11:40Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/263/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17 czerwca 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
09.11.2005 15:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.11.2005 15:17Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/451/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 października 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
09.11.2005 13:15Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/451/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28 października 2005
roku"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2005 15:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.11.2005 15:08 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.11.2005 15:01 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.11.2005 14:47Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/462/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2005 14:47Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/461/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2005 14:47Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/460/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2005 14:46Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/459/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2005 14:46Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/458/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2005 14:46Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/457/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2005 14:46Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/456/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2005 14:46Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/455/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2005 14:46Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/454/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2005 14:46Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/453/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2005 14:46Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/452/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2005 14:46Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/451/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
04.11.2005 14:46Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/450/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
03.11.2005 09:30 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
03.11.2005 09:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.10.2005 14:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.10.2005 13:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.10.2005 13:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/449/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 21 października 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
27.10.2005 13:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/448/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 21 października 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
27.10.2005 13:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/447/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 21 października 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
27.10.2005 13:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/446/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 21 października 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
27.10.2005 13:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/445/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 19 października 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
27.10.2005 13:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/444/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 19 października 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
27.10.2005 13:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/443/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 19 października 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
27.10.2005 13:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/442/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 19 października 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
27.10.2005 13:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/441/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 19 października 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
27.10.2005 13:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/440/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 19 października 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 12:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 12:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 12:06 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 11:33Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr
0151/423/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14
października 2005 roku" na "Zarządzenie nr 0151/424/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14 października 2005
roku"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 11:32 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 10:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/439/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 10:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/438/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 10:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/437/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 10:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/436/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 10:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/435/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 10:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/434/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 10:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/433/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 10:40Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/432/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 10:40Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/431/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 10:40Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/430/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 10:40Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/429/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 10:40Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/428/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 10:40Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/427/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 10:40Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/426/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 10:40Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/425/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 10:40Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/423/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 10:40Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/423/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 października 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
12.10.2005 11:21 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
12.10.2005 11:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
12.10.2005 11:18Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/399/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 27 września 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
12.10.2005 09:01 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
12.10.2005 08:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
12.10.2005 08:47 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:49Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/422/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 6 października 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:49Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/421/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 6 października 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:49Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/420/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 6 października 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:47Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/419/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:47Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/418/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:47Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/417/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:47Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/416/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:47Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/415/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:47Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/414/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:47Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/413/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:47Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/412/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:47Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/411/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:47Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/410/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/409/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/408/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/407/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/406/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/405/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/404/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/403/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/402/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 27 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/401/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 27 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 14:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/400/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 27 września 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.10.2005 11:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.09.2005 11:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.09.2005 11:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.09.2005 11:11Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/398/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.09.2005 11:11Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/397/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.09.2005 11:11Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/396/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.09.2005 11:11Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/395/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.09.2005 11:11Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/394/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.09.2005 11:11Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/393/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.09.2005 11:11Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/392/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.09.2005 11:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/391/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
21.09.2005 11:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/390/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
21.09.2005 11:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/389/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
21.09.2005 11:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/388/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
21.09.2005 11:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/387/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
21.09.2005 11:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/386/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
21.09.2005 11:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/385/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
21.09.2005 11:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/384/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
21.09.2005 11:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/383/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 13 września 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
21.09.2005 11:08Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/382/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 13 września 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 10:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 09:53 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 09:49 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 09:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 09:06Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/381/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 29 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 09:06Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/380/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 29 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 09:06Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/379/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 29 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 09:06Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/378/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 29 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 09:06Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/377/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 29 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 09:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/376/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 29 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 09:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/375/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 29 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 09:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/374/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 29 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 09:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/373/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 29 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 09:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/372/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 24 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 09:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/371/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 24 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 09:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/370/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 24 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 09:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/369/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 24 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 09:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/368/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 24 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 09:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/367/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 24 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 08:57Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/366/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 24 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 08:57Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/365/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 24 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 08:57Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/364/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 24 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 08:57Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/363/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 24 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 08:57Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/362/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 24 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 08:57Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/361/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 24 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 08:57Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/360/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 24 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 08:57Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/359/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 24 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 08:57Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/358/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 24 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2005 08:57Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/357/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 sierpnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
19.08.2005 15:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.08.2005 15:24 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.08.2005 15:21 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.08.2005 15:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.08.2005 15:05 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.08.2005 15:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/356/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
19.08.2005 15:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/355/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
19.08.2005 15:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/354/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
19.08.2005 15:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/353/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
19.08.2005 15:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/352/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
19.08.2005 15:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/351/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
19.08.2005 15:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/350/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
19.08.2005 15:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/349/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
19.08.2005 15:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/348/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
19.08.2005 15:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/347/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
19.08.2005 15:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/346/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
19.08.2005 15:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/345/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
19.08.2005 15:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/344/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
19.08.2005 15:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/343/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
19.08.2005 15:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/342/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 16 sierpnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
10.08.2005 11:05 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.08.2005 11:01Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/339/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 5 sierpnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.08.2005 11:01Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/338/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 5 sierpnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.08.2005 10:15 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.08.2005 10:13Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/4/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 10 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.08.2005 10:12Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/4/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10 stycznia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
10.08.2005 10:02 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.08.2005 09:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/341/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 5 sierpnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.08.2005 09:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/340/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 5 sierpnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.08.2005 09:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.08.2005 13:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.08.2005 13:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.08.2005 13:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/337/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 4 sierpnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.08.2005 13:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/336/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 4 sierpnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.08.2005 13:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/335/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 4 sierpnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.08.2005 13:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/334/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 4 sierpnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.08.2005 13:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/333/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 1 sierpnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.08.2005 13:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/332/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 1 sierpnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.08.2005 13:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/331/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 1 sierpnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.08.2005 13:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/330/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 1 sierpnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.08.2005 13:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/329/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 1 sierpnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.08.2005 13:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/328/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
29.07.2005 13:29 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
29.07.2005 13:27Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/327/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
26.07.2005 11:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
26.07.2005 11:23Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/326/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
26.07.2005 11:23Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/325/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
26.07.2005 11:23Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/324/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
26.07.2005 11:23Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/323/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
26.07.2005 11:23Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/322/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
26.07.2005 11:23Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/321/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
26.07.2005 11:23Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/320/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
26.07.2005 11:23Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/319/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
26.07.2005 11:23Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/318/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
19.07.2005 13:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.07.2005 13:40Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/317/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
18.07.2005 14:02 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
18.07.2005 14:00Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/316/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
14.07.2005 14:44 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.07.2005 14:41Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/312/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
14.07.2005 12:21 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.07.2005 11:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.07.2005 11:43Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/312/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 11 lipca 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.07.2005 11:41Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/312/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
14.07.2005 11:40Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/312/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 11 lipca 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
14.07.2005 11:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.07.2005 11:18Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/315/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
14.07.2005 11:18Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/314/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
14.07.2005 11:18Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/313/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
14.07.2005 11:18Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/312/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
14.07.2005 11:18Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/311/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
14.07.2005 11:18Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/310/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
14.07.2005 11:18Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/309/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
14.07.2005 11:18Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/308/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
14.07.2005 11:18Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/307/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 lipca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 13:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 13:07Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/305/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 13:05Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr
0151/280/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 czerwca
2005 roku" na "Zarządzenie nr 0151/285/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 13:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 12:56 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 12:48Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/289/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 12:47Usunięto załącznik "Zarzadzenie_0151_292_2005.pdf"
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 12:47Usunięto załącznik "Zarzadzenie_0151_291_2005.pdf"
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 12:47Usunięto załącznik "Zarzadzenie_0151_305_2005.pdf"
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 12:46Usunięto załącznik "Zarzadzenie_0151_290_2005.pdf"
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 12:46Usunięto załącznik "Zarzadzenie_0151_287_2005.pdf"
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 12:46Usunięto załącznik "Zarzadzenie_0151_288_2005.pdf"
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 12:46Usunięto załącznik "Zarzadzenie_0151_286_2005.pdf"
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 12:45 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 12:42 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 12:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 12:13 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 12:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:58 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:31Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/306/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:31Dodano załącznik "Zarzadzenie_0151_305_2005.pdf"
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:31Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/304/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:31Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/303/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:31Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/302/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:31Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/301/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:31Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/300/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:31Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/299/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:31Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/298/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:31Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/297/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:31Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/296/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:27Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/295/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:27Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/294/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:27Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/293/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:27Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/292/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:27Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/291/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:27Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/290/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:27Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/288/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:27Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/287/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:27Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/286/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:27Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/285/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:23Dodano załącznik "Zarzadzenie_0151_292_2005.pdf"
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:23Dodano załącznik "Zarzadzenie_0151_291_2005.pdf"
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:23Dodano załącznik "Zarzadzenie_0151_290_2005.pdf"
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:23Dodano załącznik "Zarzadzenie_0151_288_2005.pdf"
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:23Dodano załącznik "Zarzadzenie_0151_287_2005.pdf"
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:23Dodano załącznik "Zarzadzenie_0151_286_2005.pdf"
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:23Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/280/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:23Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/284/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:23Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/283/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:23Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/282/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/281/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/280/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/279/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/278/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/277/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/276/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/275/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/274/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/273/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/272/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:17Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr
0151/39/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 39 stycznia
2005 roku" na "Zarządzenie nr 0151/39/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 31 stycznia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/271/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/270/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/269/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/268/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/267/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/266/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/265/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/264/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/263/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.07.2005 11:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/262/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
16.06.2005 09:44 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
16.06.2005 09:35Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/261/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 10 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
16.06.2005 09:35Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/244/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 6 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
16.06.2005 09:35Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/243/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 31 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
15.06.2005 13:49 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
15.06.2005 13:36 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
15.06.2005 13:19Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/260/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 10 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
15.06.2005 13:19Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/259/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 10 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
15.06.2005 13:19Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/258/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 10 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
15.06.2005 13:19Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/257/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 10 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
15.06.2005 13:19Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/256/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 10 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
15.06.2005 13:19Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/255/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 10 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
15.06.2005 13:14Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/254/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 10 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
15.06.2005 13:14Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/253/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 10 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
15.06.2005 13:14Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/252/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 10 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
15.06.2005 13:14Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/251/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 10 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
15.06.2005 13:14Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/250/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 10 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
15.06.2005 13:14Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/249/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 10 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
15.06.2005 13:14Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/248/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 10 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
15.06.2005 13:14Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/247/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 10 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
15.06.2005 13:14Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/246/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 10 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
15.06.2005 13:14Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/245/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 10 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
02.06.2005 11:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.06.2005 10:45 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.06.2005 10:40Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/242/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
02.06.2005 10:40Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/241/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
02.06.2005 10:40Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/240/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
02.06.2005 10:40Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/239/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
02.06.2005 10:40Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/238/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
02.06.2005 10:40Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/237/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 12:15 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 12:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 12:02 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 11:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 11:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 11:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 11:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 11:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/233/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 11:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/219/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 11:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/214/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 11:14Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/233/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 11:13Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/219/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 11:12Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/214/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:58 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:17Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/236/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 23 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:15Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/235/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:15Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/234/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:15Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/233/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:15Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/232/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:15Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/231/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:15Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/230/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:15Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/229/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:15Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/228/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:15Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/227/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:15Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/226/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:09Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/225/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:09Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/224/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:09Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/223/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:09Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/222/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:09Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/221/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:09Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/220/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:09Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/219/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:09Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/218/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:09Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/217/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:09Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/216/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:05Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/215/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:05Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/214/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:05Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/213/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 20 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:05Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/212/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 9 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:05Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/211/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 9 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:05Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/210/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 9 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:05Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/209/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 9 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:05Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/208/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 9 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:05Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/207/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 9 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2005 10:05Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/206/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 9 maja 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 12:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 12:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 12:01Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/205/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 12:01Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/204/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 12:01Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/203/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 11:58Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/202/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26 kwietnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 11:58Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/201/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26 kwietnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 11:58Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/200/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26 kwietnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 11:58Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/199/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26 kwietnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 11:58Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/198/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26 kwietnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 11:58Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/197/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26 kwietnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 11:58Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/196/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26 kwietnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 11:58Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/195/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26 kwietnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 11:58Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/194/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26 kwietnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 11:58Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/193/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26 kwietnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 11:54Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/192/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26.04.2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 11:54Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/191/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26.04.2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 11:54Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/190/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26.04.2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 11:54Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/189/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26.04.2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 11:54Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/188/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26.04.2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 11:54Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/187/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26.04.2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 11:54Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/186/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26.04.2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 11:54Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/185/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26.04.2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 11:54Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/184/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26.04.2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
06.05.2005 11:54Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/183/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26.04.2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 11:56 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 11:54 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 11:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 11:41Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/176/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 11:40Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/176/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 11:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 11:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 10:06Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/156/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 10:06Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/155/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 10:06Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/182/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 10:06Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/181/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 10:06Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/180/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 10:06Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/179/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 10:06Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/178/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 10:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/177/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 10:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/176/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 10:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/175/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 10:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/174/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 10:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/173/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 10:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/172/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 10:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/171/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 10:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/170/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 10:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/169/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.04.2005 10:02Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/168/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.04.2005 10:24 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.04.2005 10:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.04.2005 10:13Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/158/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.04.2005 10:11Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/158/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
20.04.2005 10:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.04.2005 09:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/167/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.04.2005 09:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/166/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.04.2005 09:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/165/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.04.2005 09:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/164/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.04.2005 09:43Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/163/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.04.2005 09:41Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/162/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.04.2005 09:41Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/161/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.04.2005 09:41Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/160/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.04.2005 09:41Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/159/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.04.2005 09:41Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/158/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.04.2005 09:41Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/157/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.04.2005 09:41Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/154/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.04.2005 09:41Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/153/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.04.2005 09:41Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/152/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 15 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.04.2005 09:41Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/151/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 1 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
15.04.2005 15:06 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
15.04.2005 14:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/149/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 1 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
15.04.2005 14:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/135/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 31 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
15.04.2005 14:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/134/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
15.04.2005 10:56 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
13.04.2005 11:29 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
13.04.2005 11:27Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia Nr
0151/141/2005"
(Aleksandra Bartosz)
13.04.2005 07:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
13.04.2005 07:57Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/141/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 1 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 11:01 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:44 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:32 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:25Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr
0151/142/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca
2005 roku" na "Zarządzenie nr 0151/142/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 1 kwietnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:24Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr
0151/143/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca
2005 roku" na "Zarządzenie nr 0151/143/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 1 kwietnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:23Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr
0151/136/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca
2005 roku" na "Zarządzenie nr 0151/136/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 1 kwietnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:22Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr
0151/140/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca
2005 roku" na "Zarządzenie nr 0151/140/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 1 kwietnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:20Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr
0151/139/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca
2005 roku" na "Zarządzenie nr 0151/139/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 1 kwietnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:20Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr
0151/138/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca
2005 roku" na "Zarządzenie nr 0151/138/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 1 kwietnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:19Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/150/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 1 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:19Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/148/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 1 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:19Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/147/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 1 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:19Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/146/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 1 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:19Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/145/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 1 kwietnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/144/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 31 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/143/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 31 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/142/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 31 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/140/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 31 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/139/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 31 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/138/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 31 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/137/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 31 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/136/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 31 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:16Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia Nr
0151/133/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 marca
2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.04.2005 10:16Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/133/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
31.03.2005 12:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
31.03.2005 12:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
31.03.2005 12:45Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/131/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
31.03.2005 12:44Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/130/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
31.03.2005 12:44Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/129/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
31.03.2005 12:44Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/128/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
31.03.2005 12:44Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/127/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
31.03.2005 12:44Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/126/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
31.03.2005 12:44Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/125/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
31.03.2005 12:44Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/124/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
31.03.2005 12:44Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/123/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
31.03.2005 12:44Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/122/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
31.03.2005 12:44Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/111/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/121/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/120/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/119/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/118/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/117/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/116/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/115/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/114/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/113/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/112/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:28Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/110/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:25Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/109/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:25Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/108/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:25Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/107/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 22 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:25Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/106/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:25Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/105/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:25Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/104/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:25Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/103/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:25Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/102/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:25Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/101/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
25.03.2005 09:25Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/100/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.03.2005 11:08 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.03.2005 10:58 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.03.2005 10:52Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/99/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.03.2005 10:52Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/98/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.03.2005 10:52Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/97/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.03.2005 10:51Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/96/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.03.2005 10:51Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/95/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.03.2005 10:51Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/94/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.03.2005 10:51Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/93/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.03.2005 10:51Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/92/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.03.2005 10:51Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/91/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.03.2005 10:51Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/90/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.03.2005 10:51Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/89/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.03.2005 10:51Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/88/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
21.03.2005 10:51Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/87/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
18.03.2005 11:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
18.03.2005 10:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
18.03.2005 10:49Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/85/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
18.03.2005 10:49Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/84/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
18.03.2005 10:49Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/83/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
18.03.2005 10:49Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/82/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
18.03.2005 10:49Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/81/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
18.03.2005 10:49Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/80/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
18.03.2005 10:49Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/79/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 marca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.03.2005 10:47 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 09:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 09:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 09:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 09:05 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 09:00Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr
0151/64/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14 lutego
2005 roku" na "Zarządzenie nr 0151/64/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 lutego 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 09:00Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr
0151/63/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14 lutego
2005 roku" na "Zarządzenie nr 0151/63/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 lutego 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:59Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr
0151/62/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14 lutego
2005 roku" na "Zarządzenie nr 0151/62/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 lutego 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:59Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr
0151/61/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14 lutego
2005 roku" na "Zarządzenie nr 0151/61/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 lutego 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:58Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr
0151/60/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18 lutego
2005 roku" na "Zarządzenie nr 0151/60/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 lutego 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:58Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr
0151/60/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14 lutego
2005 roku" na "Zarządzenie nr 0151/60/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 lutego 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:57Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr
0151/59/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14 lutego
2005 roku" na "Zarządzenie nr 0151/59/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 lutego 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:57Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr
0151/58/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14 lutego
2005 roku" na "Zarządzenie nr 0151/58/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18 lutego 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:56Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/78/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:56Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/77/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:56Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/76/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:56Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/75/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:51Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/74/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:51Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/73/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:51Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/72/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:51Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/71/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:51Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/70/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:51Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/69/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:51Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/68/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:51Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/67/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:51Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/66/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 21 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:51Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/65/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 21 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:45Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/64/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:45Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/63/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:45Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/62/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:45Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/61/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:45Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/60/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:45Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/59/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:45Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/58/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:45Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/57/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:45Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/56/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 08:45Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/48/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 13:37 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 13:32 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 13:23Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/55/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 13:23Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/49/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 13:23Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/47/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 13:23Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/46/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 13:23Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/45/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 13:23Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/44/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 11:08 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 11:06 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 10:59Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/42/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 10:59Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/42/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 10:58 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 10:54Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/54/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 10:54Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/53/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 10:54Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/52/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 10:54Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/51/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 10:54Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/43/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 10:54Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/42/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 10:54Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/41/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
17.02.2005 10:54Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/40/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 14 lutego 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.02.2005 11:06 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.02.2005 10:02 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.02.2005 09:56 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.02.2005 09:36Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/39/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 39 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.02.2005 09:36Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/37/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.02.2005 09:36Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/23/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.02.2005 09:36Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/22/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.02.2005 09:36Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/21/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26 stycznia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
11.02.2005 09:36Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/20/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 26 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.02.2005 09:36Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/19/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 24 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
11.02.2005 09:36Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr
0151/15/2005"
(Aleksandra Bartosz)
11.02.2005 09:36Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/15/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.02.2005 14:44 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.02.2005 14:37 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.02.2005 14:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/36/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.02.2005 14:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/35/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.02.2005 14:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/34/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.02.2005 14:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/32/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.02.2005 14:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/31/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.02.2005 14:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/30/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.02.2005 14:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/29/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.02.2005 14:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/26/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.02.2005 14:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/25/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.02.2005 14:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/24/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
04.02.2005 14:21Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/28/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 28 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
26.01.2005 10:21 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
26.01.2005 10:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
26.01.2005 10:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
26.01.2005 10:07Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr
0151/14/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17 stycznia
2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
26.01.2005 10:07Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr
0151/13/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17 stycznia
2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
26.01.2005 10:07Dodano załącznik "Protokół do Zarządzenia nr
0151/14/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17 stycznia
2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
26.01.2005 10:07Dodano załącznik "Protokół do Zarządzenia nr
0151/13/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17 stycznia
2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
26.01.2005 10:07Dodano załącznik "Umowa do Zarządzenia nr 0151/14/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
26.01.2005 10:07Dodano załącznik "Umowa do Zarządzenia nr 0151/13/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
26.01.2005 10:07Dodano załącznik "Wniosek do Zarządzenia nr 0151/14/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
26.01.2005 10:07Dodano załącznik "Wniosek do Zarządzenia nr 0151/13/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
26.01.2005 10:07Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/14/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
26.01.2005 10:07Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/13/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
26.01.2005 10:02Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/14/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17 stycznia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
26.01.2005 10:02Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 0151/13/2005
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17 stycznia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
21.01.2005 10:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.01.2005 10:06 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.01.2005 09:58Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/18/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.01.2005 14:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/17/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.01.2005 14:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/16/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.01.2005 14:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/14/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.01.2005 14:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/13/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.01.2005 14:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/12/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.01.2005 14:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/11/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.01.2005 14:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/10/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.01.2005 14:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/9/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.01.2005 14:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/8/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
20.01.2005 14:04Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/7/2005 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 17 stycznia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
12.01.2005 15:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
12.01.2005 15:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
12.01.2005 15:02 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)