Będzin, dnia 17 czerwca 2013 roku

BRM.0002.XXXVIII.2013


Szanowna Pani Radna
Szanowny Pan Radny
Rady Miejskiej Będzina

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 roku, poz.594) zwołuję na dzień 24 czerwca 2013 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 XXXVIII sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z wykonania budżetu miasta Będzina za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym miasta Będzina za 2012 rok i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2012 rok:
  1/przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Będzina wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz sprawozdania finansowego miasta Będzina przez Skarbnika Miasta Annę Rozbrój,
  2/przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Będzina i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej przez Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Dudzińskiego,
  3/dyskusja,
  4/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Będzina za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Będzina za 2012 rok,
  5/podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2012 rok.
 7. Informacja Prezydenta Miasta Będzina o wizycie oficjalnej przedstawicieli władz samorządowych miast partnerskich Tatabanya z Węgier i Kaisiadorys z Litwy oraz miasta Tel-Aviv z Izraela podczas Dni Będzina 2013:
  1/przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego,
  2/dyskusja.
 8. Akceptacja umowy o współpracy miast partnerskich pomiędzy Miastem Będzin a Miastem Basse-Ham (Francja):
  1/przedstawienie projektu umowy przez Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego,
  2/przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,
  3/dyskusja.
  4/podjęcie uchwały w sprawie akceptacji umowy o współpracy miast partnerskich pomiędzy Miastem Basse-Ham (Republika Francuska) a Miastem Będzin (Rzeczpospolita Polska).
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/planu pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2013 roku,
  2/planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2013 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach,
  2/przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z miasta Będzina”,
  3/przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów”,
  4/nadania nazwy dla ulicy położonej w Będzinie na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ul. Namiarkowej,
  5/nadania nazwy ulicy – drogi wewnętrznej położonej w Będzinie – Grodźcu, na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ulicy Strzyżowickiej,
  6/zmiany uchwały Nr XXVI/287/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,
  7/zmian budżetu miasta Będzina na 2013 rok.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:18.06.2013 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:14.10.2013 13:55