Zarządzenie nr 143/2005
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 24 stycznia 2005 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 21/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2003 roku

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy ż dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje

§l

Wprowadzam następujące zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego Zarządzeniem nr 21/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2003 roku:
1. w § 26, ust. 1 wykreślić następujące punkty:
    11) wykonywanie zadań związanych z Akcją Kurierską,
    12) wydawanie decyzji w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony 
    kraju.
2. w § 29 dopisać następujące punkty:
    22) wykonywanie zadań związanych z Akcją Kurierską,
    23) wydawanie decyzji w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony  
    kraju.

§2

bezwzględnego zapoznania się ze zmianami i przestrzegania zmienionego Regulaminu Organizacyjnego, jak również do zapoznania wszystkich pracowników w Wydziałach i Referatach z jego tekstem oraz odnotowania tego faktu w dokumentacji.

§3

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 143/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24 stycznia 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:01.02.2005 11:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Szkoda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:12.03.2007 09:44