Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2005 rok

 

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie:

 • współfinansowania z budżetu miasta realizacji projektu objętego wnioskiem do konkursu o przyznanie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  Uchwała Nr XXXI/384/2005
 • wniesienia  udziałów do Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Miejskiej Sp. z o.o.  z siedzibą  w  Sosnowcu
  Uchwała Nr XXXI/385/2005
 • zmian wydatków  budżetu miasta na 2005 rok celem  wniesienia udziałów  do Przedsiębiorstwa Komunikacji  Miejskiej  Sp. z o.o. w Sosnowcu
  Uchwała Nr XXXI/386/2005
 • przyjęcia opracowania "Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Miast Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec i Będzin"
  Uchwała Nr XXXI/387/2005
 • wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Będzin a Gminami Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza oraz Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
  Uchwała Nr XXXI/388/2005
 • akceptacji zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Sosnowiec jako Liderem Porozumienia dotyczącego modernizacji infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec a KZK GOP w Katowicach
  Uchwała Nr XXXI/389/2005
 • przeniesienia w budżecie miasta na 2005 rok  wydatków  bieżących na wydatki  majątkowe  w  dziale  600 - Transport i łączność
  Uchwała Nr XXXI/390/2005

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2005 r.

w sprawie:

 • przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Nr XX/213/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie ramowego harmonogramu współpracy miast partnerskich pomiędzy Będzinem a Tatabanyą na 2004 rok
  Uchwała Nr XXXII/391/2005
 • przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) w 2005 roku
  Uchwała Nr XXXII/392/2005
 • przyjęcia do wiadomości informacji o realizacji uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie przystąpienia do opracowania i wydania monografii miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXII/393/2005
 • zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego nr 16 w Będzinie przy ulicy Różyckiego 137
  Uchwała Nr XXXII/394/2005
 • rozpatrzenia skargi Pani Zdzisławy Spruch skierowanej do Ministra Sprawiedliwości, dotyczącej przyspieszenia przydziału lokalu socjalnego
  Uchwała Nr XXXII/395/2005
 • rozpatrzenia skargi Pani Kazimiery Sadowskiej, skierowanej do Wojewody Śląskiego a przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, na działania Prezydenta Miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXII/396/2005
 • zaopiniowania częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
  Uchwała Nr XXXII/397/2005
 • uchylenia uchwały Nr XXIX/358/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/115/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zasad, trybu kierowania i korzystania z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. Armii Ludowej 1 wraz z Filią przy ul. 35-lecia PRL 7 oraz zasad odpłatności za korzystanie ze świadczonych przez niego usług opiekuńczych
  Uchwała Nr XXXII/398/2005
 • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
  Uchwała Nr XXXII/399/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok w ramach środków pozyskanych ze Związku Miast Polskich
  Uchwała Nr XXXII/400/2005
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia przez Gminę Będzin umowy dzierżawy z PKP S.A. nieruchomości zabudowanej obiektami dworca PKP Będzin Miasto
  Uchwała Nr XXXII/401/2005
 • przyjęcia do wiadomości informacji o polityce informacyjnej i medialnej Będzina
  Uchwała Nr XXXII/402/2005, Załącznik Nr 1

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 2005 r.

w sprawie:

 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie II Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Wolności w Będzinie"
  Uchwała Nr XXXIII/403/2005
 • upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina do zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie " Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Wolności w Będzinie"
  Uchwała Nr XXXIII/404/2005
 • zmian budżetu miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XXXIII/405/2005
 • wyrażenia warunkowej zgody na wniesienie - w formie aportu do Zagłębiowskiej Agencji Rozwoju Spółka Akcyjna nieruchomości gruntowych
  Uchwała Nr XXXIII/406/2005

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania dotyczącego realizacji uchwał Rady Miejskiej w Będzinie
  Uchwała Nr XXXIV/407/2005
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2004"
  Uchwała Nr XXXIV/408/2005
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XIX/200/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok
  Uchwała Nr XXXIV/409/2005
 • rozpatrzenia skargi Pani Aliny Góral, dotyczącej ściętych do połowy 20 klonów i kasztana, złożonej za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
  Uchwała Nr XXXIV/410/2005
 • likwidacji Przedszkola Miejskiego nr 16 w Będzinie przy ulicy Różyckiego 137
  Uchwała Nr XXXIV/411/2005
 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/350/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym  w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród  i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
  Uchwała Nr XXXIV/412/2005
 • przeniesienia dotacji celowych w budżecie miasta na 2005 rok między rozdziałami w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  Uchwała Nr XXXIV/413/2005
 • przeniesienia wydatków bieżących na dotacje celowe w budżecie miasta na 2005 rok w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Uchwała Nr XXXIV/414/2005
 • przeniesienia wydatków bieżących na majątkowe między działami w budżecie miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XXXIV/415/2005
 • wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie
  Uchwała Nr XXXIV/416/2005
 • zmian wydatków budżetu miasta na 2005 rok celem wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie
  Uchwała Nr XXXIV/417/2005
 • nadania nazwy  dla placu położonego w Będzinie przy dworcu PKP, w brzmieniu: "Plac Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej"
  Uchwała Nr XXXIV/418/2005

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 7 marca 2005 r.

w sprawie:

 • przyznania Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2004
  Uchwała Nr XXXV/419/2005
 • zgłoszenia inicjatywy o nadanie odznaczeń państwowych i regionalnych
  Uchwała Nr XXXV/420/2005

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie:

 • uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Będzina 
  Uchwała Nr XXXVI/421/2005
 • przyjęcia przez Miasto Będzin zadań z zakresu administracji rządowej
  Uchwała Nr XXXVI/422/2005
 • przeniesienia  wydatków  w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  2005  rok między zadaniami
  Uchwała Nr XXXVI/423/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na  2005 rok w ramach środków uzyskanych z Funduszu   Dopłat   finansowego wsparcia  w  dziale  700 - GOSPODARKA  MIESZKANIOWA
  Uchwała Nr XXXVI/424/2005
 • zaciągnięcia przez Prezydenta Miasta Będzina zobowiązania do kwoty 338.950 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w zakresie tworzenia lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych
  Uchwała Nr XXXVI/425/2005
 • utworzenia rachunku dochodów własnych w prowadzonych przez miasto Będzin szkołach podstawowych, gimnazjach, zespołach szkół, przedszkolach, żłobku i Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym
  Uchwała Nr XXXVI/426/2005
 • utworzenia rachunku dochodów własnych  przy jednostce budżetowej  Ośrodek Sportu  i  Rekreacji 
  Uchwała Nr XXXVI/427/2005
 • zmiany  uchwały Nr XXX/368/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2005 rok
  Uchwała Nr XXXVI/428/2005
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2005 rok
  Uchwała Nr XXXVI/429/2005
 • przeniesienia wydatków bieżących na wydatki bieżące dotyczące pochodnych od wynagrodzeń w dziale 710 - Działalność usługowa
  Uchwała Nr XXXVI/430/2005
 • uchylenia uchwały Nr XXXI/429/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie powołania rady redakcyjnej gazety samorządowej "Aktualności Będzińskie"
  Uchwała Nr XXXVI/431/2005

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2005 r.

Nie podjęto uchwał.

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie:

 • absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2004 rok
  Uchwała Nr XXXVI/432/2005
 • przyjęcia  "Programu Rewitalizacji Miasta Będzina"
  Uchwała Nr XXXVI/433/2005
 • odrzucenia skargi Pana Stanisława Wienera na Prezydenta Miasta Będzina złożonej za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  Uchwała Nr XXXVI/434/2005
 • odrzucenia skargi Pani Jolanty Talarczyk-Krawczyk i Pani Ewy Pacyny dotyczącej ruchu drogowego w rejonie ul. Żeromskiego w Będzinie, która została przekazana za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Uchwała Nr XXXVI/435/2005
 • wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Będzin a Gminami Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza oraz Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
  Uchwała Nr XXXVI/436/2005
 • akceptacji zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Sosnowiec jako Liderem porozumienia dotyczącego modernizacji infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec a KZK GOP w Katowicach
  Uchwała Nr XXXVI/437/2005
 • zmiany uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr XXXIII/406/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia warunkowej zgody na wniesienie — w formie aportu — do Zagłębiowskiej Agencji Rozwoju Spółka Akcyjna nieruchomości gruntowych
  Uchwała Nr XXXVI/438/2005
 • przeniesienia wydatków bieżących między działami w budżecie miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XXXVI/439/2005
 • wprowadzenia zmian w uchwale XXXVI/421/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXVI/440/2005

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie:

XL Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie:

 • zwiększenia  dochodów  i wydatków budżetu miasta na  2005 rok   w ramach dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone  szkoły”
  Uchwała Nr XL/445/2005
 • przeniesienia  wydatków  w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  2005  rok między zadaniami
  Uchwała Nr XL/446/2005
 • uchylenia uchwały  Nr XXXI/385/2005 Rady  Miejskiej w Będzinie z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie wniesienia udziałów do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z  o.o. z siedzibą w Sosnowcu
  Uchwała Nr XL/447/2005
 • wniesienia udziałów do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu
  Uchwała Nr XL/448/2005
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez   Prezydenta   Miasta   Będzina   umowy o przyznanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Modernizacja terenowych urządzeń sportowych przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Będzinie”
  Uchwała Nr XL/449/2005
 • zmiany  zapisu  zadania  inwestycyjnego  w  budżecie  miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XL/450/2005

XLI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2005 r.

w sprawie:

 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/91/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Będzina
  Uchwała Nr XLI/451/2005

 • przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2004 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej
  Uchwała Nr XLI/452/2005, Załącznik Nr 1

 • planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2005 roku
  Uchwała Nr XLI/453/2005

 • planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2005 roku
  Uchwała Nr XLI/454/2005, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, dla której Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr XLI/455/2005

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr XLI/456/2005

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Dzieci Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr XLI/457/2005

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr XLI/458/2005

 • zwolnienia absolwentów i osób bezrobotnych z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Uchwała Nr XLI/459/2005

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina, dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście.
  Uchwała Nr XLI/460/2005

 • przeniesienia wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok między paragrafami i zadaniami
  Uchwała Nr XLI/461/2005

 • przeniesienia wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok między zadaniami
  Uchwała Nr XLI/462/2005

 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów
  Uchwała Nr XLI/463/2005

 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok w ramach otrzymanych dotacji
  Uchwała Nr XLI/464/2005

 • zabezpieczenia na 2006 rok środków finansowych na realizację zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4"
  Uchwała Nr XLI/465/2005

 • zmiany uchwały nr XXVII/326/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Będzina, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  Uchwała Nr XLI/466/2005

 • przystąpienia do porozumienia o utworzeniu Regionu Zagłębie oraz zawarcia porozumienia o współpracy z Transeuropejskim Stowarzyszeniem Gmin T.E.M.A. (Trans European Municipality Association)
  Uchwała Nr XLI/467/2005

 • przystąpienia Gminy Będzin do projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)"
  Uchwała Nr XLI/468/2005

 • utworzenia obwodów głosowania w Państwowym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Fryderyka Chopina 1 (obwód nr 5) i w Szpitalu Powiatowym Nr 1 przy ul. Stanisława Małachowskiego 12 (obwód nr 30), ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchwała Nr XLI/469/2005

XLII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 5 lipca 2005 r.

w sprawie:

 • uchwalenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
  Uchwała Nr XLII/470/2005

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 1 sierpnia 2005 r.

w sprawie:

 • Zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Katowice na realizację inwestycji miejskiej pn. "Adaptacja budynku na budynek socjalny, ul. Odrodzenia"
  Uchwała Nr XLIII/471/2005
 • upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina do zawarcia umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Katowice na realizację inwestycji miejskiej pn. "Adaptacja budynku na budynek socjalny, ul. Odrodzenia"
  Uchwała Nr XLIII/472/2005
 • zmian przychodów i wydatków w budżecie miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XLIII/473/2005
 • zabezpieczenia na 2006 rok środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych
  Uchwała Nr XLIII/474/2005
 • emisji obligacji komunalnych
  Uchwała Nr XLIII/475/2005
 • przeniesienia wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne
  Uchwała Nr XLIII/476/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły"
  Uchwała Nr XLIII/477/2005
 • nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Będzinie
  Uchwała Nr XLIII/478/2005
 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/451/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/91/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Będzina
  Uchwała Nr XLIII/479/2005
 • przeniesienia wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
  Uchwała Nr XLIII/480/2005

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 września 2005 r.

w sprawie:

 • Przystąpienia Miasta Będzina do realizacji projektu "Remont mostu w ciągu ulicy Słowiańskiej" w ramach "Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego"
  Uchwała Nr XLIV/481/2005
 • przyjęcia do wiadomości informacji Prezydenta Miasta Będzina o przebiegu wykonania budżetu miasta Będzina za I półrocze 2005 roku
  Uchwała Nr XLIV/482/2005
 • nadania nazwy dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulicy 11 Listopada i ulicy Piłsudskiego w Będzinie
  Uchwała Nr XLIV/483/2005
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Brzozowickiej
  Uchwała Nr XLIV/484/2005
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz
  Uchwała Nr XLIV/485/2005
 • przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu pn.: "Gospodarka wodno - ściekowa w Będzinie"
  Uchwała Nr XLIV/486/2005
 • przeniesienia wydatków inwestycyjnych miedzy działami w budżecie miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XLIV/487/2005
 • upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Gminy Będzin
  Uchwała Nr XLIV/488/2005
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2005 rok
  Uchwała Nr XLIV/489/2005
 • zmian dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XLIV/490/2005
 • zabezpieczenia na rok 2006 w budżecie gminy środków finansowych na realizację zadań własnych gminy
  Uchwała Nr XLIV/491/2005
 • zmian w zakresie przychodów i wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
  Uchwała Nr XLIV/492/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury dla Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
  Uchwała Nr XLIV/493/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok w ramach otrzymanych dotacji
  Uchwała Nr XLIV/494/2005
 • przeniesienia dotacji celowych w budżecie miasta na 2005 rok na wydatki bieżące w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  Uchwała Nr XLIV/495/2005
 • przeniesienia wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w budżecie miasta na 2005 rok w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Uchwała Nr XLIV/496/2005
 • przeniesienia wydatków bieżących na dotacje podmiotowe w budżecie miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XLIV/497/2005
 • przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe w budżecie miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XLIV/498/2005
 • przeniesienia wydatków między działami
  Uchwała Nr XLIV/499/2005
 • zmiany uchwały nr XLIII/478/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Będzinie
  Uchwała Nr XLIV/500/2005
 • odrzucenia skargi Pani Krystyny Wieczorek, skierowanej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a przekazanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Kontroli Wydział Skarg i Wniosków. Na działania Prezydenta Miasta Będzina
  Uchwała Nr XLIV/501/2005
 • zmian dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XLIV/502/2005

XLV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 26 października 2005 r.

w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XLI/453/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2005 r.
  Uchwała Nr XLV/503/2005
 • zabezpieczenia na rok 2006 w budżecie gminy środków finansowych na realizację zadań gminy
  Uchwała Nr XLV/504/2005
 • powierzenia czynności zarządzenia nieruchomościami lokalowymi własności i współwłasności Gminy Będzin oraz pozostającymi w jej zarządzie
  Uchwała Nr XLV/505/2005
 • zmian dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XLV/506/2005
 • przeniesienia wydatków majątkowych na nowe zadania inwestycyjne
  Uchwała Nr XLV/507/2005
 • zwiększenia dochodów w ramach dotacji na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa
  Uchwała Nr XLV/508/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
  Uchwała Nr XLV/509/2005
 • zwiększenia dochodów w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wydatków na dotacje z budżetu miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XLV/510/2005
 • nadanie statutu jednostce budżetowej miasta "Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Będzinie ul. Armii Ludowej 1 wraz z filią ul. XXXV-lecia PRL 7"
  Uchwała Nr XLV/511/2005
 • wyrażenie zgody na zawarcie przez Prezydenta  Miasta Będzina umowy o przyznanie środków z samorządu województwa śląskiego na dofinansowanie zadania "Kompleksowa przebudowa nawierzchni ul. Małachowskiego i części ul. Piłsudskiego  - IV etap"
  Uchwała Nr XLV/512/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa śląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Kompleksowa przebudowa nawierzchni ul. Małachowskiego i części ul. Piłsudskiego - IV etap
  Uchwała Nr XLV/513/2005

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2005 r.

w sprawie: nie podjęto uchwał

 

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie:

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2005 r.

w sprawie:

 • zwiększenia dochodów w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wydatków na dotacje z budżetu miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XLVIII/531/2005
 • wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Urzędu Miejskiego w Będzinie i jednostek organizacyjnych gminy Będzin na lata 2006 - 2008 
  Uchwała Nr XLVIII/532/2005

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie:

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:11.02.2005 13:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:12.01.2006 08:19