Będzin, dnia 23 września 2013r.

BRM.0002.XLII.2013

Szanowna Pani Radna
Szanowny Pan Radny
Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 30 września 2013 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 XLII sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. „Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy,
  konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce”, przygotowany pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Hausnera
  :
  1/ przedstawienie raportu przez dra hab. Stanisława Mazura i dra Marcina Zawickiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  2/ dyskusja.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Prezydenta Miasta Będzina o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego z udziałem mienia komunalnego:
  1/ przedstawienie informacji przez Sekretarza Miasta Mariusza Króla,
  2/ dyskusja.
 9. Uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina:
  1/ przedstawienie projektu Studium przez Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/91/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Będzina,
  2/ zmian budżetu miasta Będzina na 2013 rok,
  3/ zmiany uchwały Nr XXXI/310/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013-2020,
  4/ wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Radnym Rady Miejskiej Będzina Januszem Herplem,
  5/ rozpatrzenia wezwania do zmiany uchwały Nr XXXVIII/395/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku,
  6/ odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej Będzina,
  7/ rozpatrzenia skargi Panów Marka Kasperczyka i Bartosza Kasperczyka na działania Prezydenta Miasta Będzina,
  8/ uchylenia uchwały Nr XVIII/204/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku,
  9/ uchylenia uchwały Nr XVIII/205/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku,
  10/ przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku,
  11/ przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
  w Katowicach gminy Sośnicowice oraz zmiany Statutu Związku.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:25.09.2013 11:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:10.02.2014 15:05