Będzin, dnia 21 października 2013 r.

BRM.0002.XLIII.2013

Szanowna Pani Radna
Szanowny Pan Radny
Rady Miejskiej Będzina


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszą zmianą) zwołuję na dzień 28 października 2013 roku (poniedziałek) na godzinę 15.30 XLIII sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwalenie programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok:
  1/ przedstawienie projektu programu przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013:
  1/ przedstawienie informacji przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013.
 8. Informacje o oświadczeniach majątkowych:
  1/ informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Sławomira Brodzińskiego o oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej,
  2/ informacja Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego o oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych,
  3/ informacja Wojewody Śląskiego o oświadczeniach majątkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ przyjęcia zmiany „Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Będzina”,
  2/ przystąpienia Gminy Będzin do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  3/ zmiany uchwały Nr XXX/307/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia
  6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą Nr XXXV/361/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 marca 2013 roku,
  4/ udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowego „DOMBUD” Spółka z o. o. z siedzibą w Będzinie przy ulicy Topolowej 6/22,
  5/ emisji obligacji komunalnych,
  6/ zmian budżetu miasta Będzina na 2013 rok,
  7/ zmiany uchwały Nr XXXI/310/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013 - 2020.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Pragnę zwrócić uwagę, że sesja rozpocznie się wyjątkowo o godzinie 15.30.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszą zmianą) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLIII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:25.10.2013 13:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:10.02.2014 15:06