Referat Planowania i Sprawozdawczości

 1. Referat Planowania i Sprawozdawczości mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20. pokój nr 208, II piętro, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 221.
 2. Do podstawowych zadań referatu należy:
 • Nadzór i koordynacja prac związanych z opracowaniem projektu budżetu.
 • Kalkulowanie dochodów ujmowanych w projekcie budżetu w oparciu o propozycje składane przez jednostki organizacyjne Urzędu, jednostki budżetowe Gminy oraz wskaźniki z lat ubiegłych i informacje dotyczące planowanych dotacji celowych.
 • Opracowywanie zestawień wydatków budżetu miasta z uwzględnieniem potrzeb składanych przez  jednostki organizacyjne Urzędu i jednostki budżetowe Gminy.
 • Opracowywanie projektów planów finansowych w zakresie zadań administracji rządowej zleconych i powierzonych do realizacji gminie oraz wprowadzanie zmian w ciągu roku budżetowego.
 • Sporządzanie układu wykonawczego stanowiącego szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetu miasta zgodnie  z podziałką klasyfikacji budżetowej.
 • Opracowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie budżetu miasta, zmian budżetu i zmian w budżecie miasta.
 • Opracowywanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta dotyczących zmian w budżecie i zmian w układzie wykonawczym do budżetu miasta.
 • Prowadzenie ewidencji budżetu miasta.
 • Opracowywanie kwartalnych harmonogramów realizacji dochodów i wykonania wydatków budżetu Gminy w oparciu o przedłożone przez jednostki organizacyjne Urzędu i jednostki budżetowe gminy materiały.
 • Opracowywanie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu.
 • Monitorowanie przebiegu wykonania budżetu, realizacji planów funduszy celowych oraz dochodów własnych  i wydatków nimi finansowanych.
 • Nadzorowanie procesów dotyczących zaciągania i spłaty zobowiązań z zakresu długu publicznego Gminy.
 • Oddziaływanie na przestrzeganie równowagi budżetowej.
 • Sporządzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku.
 • Opracowanie materiałów analitycznych i okresowych informacji o wykonaniu budżetu miasta.
 • Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu za dany rok,  zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu.
 • Rozliczenie dotacji otrzymanych z jednostek sektora finansów publicznych.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi na rachunku podstawowym gminy.
 • Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu miasta.
 • Kontrola legalności dokumentów w zakresie dokonywania zmian w budżecie.
 • Analiza sprawozdań z wykonania budżetu przedkładanych przez jednostki samodzielnie realizujące budżet oraz zakłady budżetowe.
 • Instruktaż, nadzór i koordynacja prac dotyczących zasad prowadzenia rachunkowości w jednostkach budżetowych w zakresie właściwości Referatu.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zbiorczych w zakresie budżetu miasta
  i gospodarki pozabudżetowej – miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
 • Sporządzanie bilansów zbiorczych jednostek budżetowych, bilansu Gminy i bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego.
 • Opracowanie materiałów analitycznych i opinii dotyczących inicjatyw gospodarczych samorządu Miasta.
 • Współpraca z Bankami prowadzącym rachunki Urzędu Miasta w zakresie rachunków budżetu gminy, lokowania depozytów, zaciągania i spłaty zobowiązań.
 • Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Ministerstwem Finansów, Urzędem  Wojewódzkim, Urzędami Skarbowymi, jednostkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami budżetowymi Gminy w zakresie realizacji zadań z zakresu budżetu miasta.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Planowania i Sprawozdawczości [PS]
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:28.06.2003 10:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Zydek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:04.03.2010 15:10